สืบค้นงานวิจัย
การสะสมปริมาณสารสีในลูกปลาแมนดาริน,Synchiropus splendidus (Herre, 1927) เมื่ออนุบาลด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ที่เลี้ยงด้วยแพลงก์ตอนพืชต่างชนิด
รวิวรรณ วัฒนดิลก - มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่อง: การสะสมปริมาณสารสีในลูกปลาแมนดาริน,Synchiropus splendidus (Herre, 1927) เมื่ออนุบาลด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ที่เลี้ยงด้วยแพลงก์ตอนพืชต่างชนิด
ชื่อเรื่อง (EN): Pigment accumulation in mandarinfish larvae, Synchiropus splendidus (Herre,1927) feed with zooplankton culture in different algae species.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: รวิวรรณ วัฒนดิลก
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: จากการศึกษาการเจริญเติบโตของสาหร่ายขนาดเล็ก Tetraselmis gracilis, Isochrysis galbana, Nannochloropsis oculata และ Dunaliella salina ที่เลี้ยงด้วยอาหารเหลวที่มีปริมาณของธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่มีปริมาณแตกต่างกัน 6 ระดับ จากผลการศึกษา พบว่าสาหร่ายขนาดเล็ก T. gracilis มีการเจริญเติบโตดีที่สุดเมื่อทำการเลี้ยงด้วยอาหารเหลวสูตร ที่ 3 (1.760 mmol N, 0.041 mmol P, 126.97 X 104 เซลล์ต่อมิลลิลิตร) สาหร่ายขนาดเล็ก I. galbana พบว่ามีปริมาณความหนาแน่นเซลล์สูงสุด เมื่อทำการเลี้ยงด้วยอาหารเหลวสูตร 5 (1.760 mmol N, 0.082 mmol P, 744.83 X 104 เซลล์ต่อมิลลิตร) สาหร่ายขนาดเล็ก N. oculata พบว่าสาหร่ายขนาดเล็กชนิดนี้มีการเจริญเติบโตทางด้านความหนาแน่นของเซลล์สูงสุด เมื่อทำการเลี้ยงด้วยอาหารเหลวสูตรที่ 5 (1714.37 X 104 เซลล์ต่อมิลลิตร) และสาหร่ายขนาดเล็ก D. salina พบว่ามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีปริมาณความหนาแน่นของเซลล์สูงสุด เมื่อเลี้ยงในอาหารเหลวสูตรที่ 3 (1.760 mmol N, 0.041 mmol P, 252.76 X 104 เซลล์ต่อมิลลิตร) ในการศึกษาการสะสมสารสีในแพลงก์ตอนสัตว์อาร์ทีเมีย (Artemia salina) ที่ทำการเพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วยสาหร่ายขนาดเล็ก 3 ชนิด (T. gracilis, N. oculata และ D. salina) พบว่า มีการสะสมสารสีแคโรทีนอยด์ 4 ชนิด คือ มีสารสีแคโรทีนอยด์ canthaxanthin, batacarotene, zeaxanthin และ echinenone สารสีที่เด่นและพบในปริมาณสูงกว่าสารสีชนิดอื่น ในอาร์ทีเมียที่เพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วยสาหร่ายทั้ง 3 ชนิด คือ canthaxanthin แต่ไม่พบการสะสมสารสีแคโรทีนอยด์ในอาร์ทีเมียที่เพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วยสาหร่าย I. galbana ในส่วนของการศึกษาการสะสมสารสีแคโรทีนอยด์ในลูกปลาแมนดารินที่ทำการให้อาหารด้วยอาร์ทีเมีย (A. salina) ซึ่งมีการเพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วยสาหร่ายขนาดเล็ก 4 ชนิด พบว่ามีการสะสมสารสี Betacarotene สูงในปลาแมนดารินที่เลี้ยงด้วยอาร์ทีเมียที่ทำการเพิ่มคุณค่าทาง อาหารด้วยสาหร่าย T. gracilis สารสีแคโรทีนอยด์ Echinenone พบการสะสมในปริมาณสูงในปลาแมนดารินที่เลี้ยงด้วยอาร์ทีเมียซึ่งทำการเพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วยสาหร่าย D. salina และสารสีแคโรทีนอยด์ canthaxanthin พบว่ามีการสะสมสูงในปลาที่เลี้ยงด้วยอาร์ทีเมียซึ่งทำการเพิ่มคุณค่า ทางอาหารด้วยสาหร่ายขนาดเล็ก I. galbana และสาหร่ายขนาดเล็ก T. gracilis
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
เอกสารแนบ: http://dspace.lib.buu.ac.th/handle/1234567890/1677
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การสะสมปริมาณสารสีในลูกปลาแมนดาริน,Synchiropus splendidus (Herre, 1927) เมื่ออนุบาลด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ที่เลี้ยงด้วยแพลงก์ตอนพืชต่างชนิด
มหาวิทยาลัยบูรพา
30 กันยายน 2557
เอกสารแนบ 1
สี แนวโน้มตลาดอาหารเสริมสุขภาพจากพืช ฐานข้อมูลจีโนไทป์ของเชื้อพันธุกรรมพืชตระกูลแตง การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี ผลของการเสริมกรดไขมันและวิตามินซีลงในแพลงก์ตอนสัตว์ต่ออัตรารอด การเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre,1927) ความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และลูกปลาวัยอ่อน บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ผลของความหนาแน่นของลูกปลา โรติเฟอร์ และระยะเวลาเปลี่ยนชนิดของอาหารต่ออัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927) ชนิดและสัดส่วนของแพลงก์ตอนพืชที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกหอยลาย (Paphia undulata) ระยะ D-shaped ถึงระยะ pediveliger ความหลากหลาย ปริมาณ และการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนในคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช และความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชกับคุณภาพน้ำในแม่น้ำจันทบุรี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก