สืบค้นงานวิจัย
การกักเก็บสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอ เพื่อต้านอนุมูลอิสระ และต้านจุลินทรีย์ในการยืดอายุการเก็บรักษากุ้งขาว
พุฒิยา รัตนศิริวัฒน์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ชื่อเรื่อง: การกักเก็บสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอ เพื่อต้านอนุมูลอิสระ และต้านจุลินทรีย์ในการยืดอายุการเก็บรักษากุ้งขาว
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พุฒิยา รัตนศิริวัฒน์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ไม่มี
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): Citrus grandis Linn.
บทคัดย่อ: การศึกษากระบวนการสกัดและสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด และน้ํามันหอมระเหยจาก เปลือกส้มโอพันธุ์ทองดีและส้มโอพันธุ์ขาวน้ําผึ้งด้วยวิธีการสกัดร้อน (Soxhlet Extraction) วิธีการสกัดเย็น (Maceration) และวิธีการกลั่นด้วยน้ํา (Hydro distillation) พบว่าปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด โดยวิธีการสกัดร้อน จากส้มโอพันธุ์ทองดีและพันธุ์ขาวน้ําผึ้งมีปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดมากกว่าโดยวิธีการสกัดเย็น และวิธีการกลั่นด้วยน้ํา การตรวจสอบประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging assay และ ABTS radical scavenging assay พบว่าการสกัดด้วยวิธีการสกัดเย็นมีค่า IC50 ต่ําว่าการสกัดด้วยวิธีการอื่น โดยสารสกัดจากส้มโอ พันธุ์ทองดีให้ค่า IC50ต่ํากว่าสารสกัดจากส้มโอพันธุ์ขาวน้ําผึ้ง แต่การตรวจสอบประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธีFerric Reducing Ability Power FRAP Assay พบว่าเปลือกส้มโอพันธุ์ทองดีที่สกัดด้วยวิธีการสกัดร้อนให้ ค่า FRAP สูงกว่าตัวอย่างอื่นๆ สําหรับผลการทดสอบฤทธ์ต้านการเจริญของจุลินทรีย์ พบว่ายับยั้งการเจริญของ แบคทีเรียแกรมบวกได้ 5 ชนิด ได้แก่ Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Bacillus megaterium และ Bacillus licheniformis สามารถยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบได้ 2 ชนิด ได้แก่ Serratia sp. และ Escherichia coli ได้ โดยสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอพันธุ์ทองดีที่สกัดด้วยวิธีการสกัดร้อนมีประสิทธิภาพในการ ยับยั้งสูงสุด การศึกษาการกักเก็บสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอพันธุ์ทองดีได้ทําการศึกษาปริมาณของสารสกัดหยาบ และชนิดของสารที่จะนํามาใช้ในการห่อหุ้มสารสกัดจากเปลือกส้มโอได้แก่ Maltodextrin, Gum Arabic, แป้งดัด แปร (Hicap-100) และ Whey protein concentrate พบว่าประสิทธิภาพการกักเก็บสารสกัดหยาบจากเปลือกส้ม โอของไมโครแคปซูลที่ผลิตจาก Maltodextrin ผสมกับ Whey protein concentrate ที่อัตราส่วน 1:1 และ ปริมาณสารสกัดหยาบร้อยละ 10 (MW-10) และร้อยละ 15 (MW-15) มีประสิทธิภาพการกักเก็บสารสกัดจาก เปลือกส้มโอซึ่งมีค่าเท่ากับ 94.36 และ 92.52 ตามลําดับ แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (p>0.05) การ ตรวจสอบประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระพบว่า MW-15 มี % DPPH inhibition และ FRAP values สูงกว่า ตัวอย่างอื่นๆ การทดสอบความเข้มข้นต่ําสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ (MIC) ของไมโครแคปซูลของสาร สกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ 10 และ 15 พบว่าไมโครแคปซูลของสารสกัดที่กักเก็บด้วย MW-15 สามารถยังยั้งการ เจริญของเชื้อ Enterobacter aerogenes และ Bacillus licheniformis ได้ โดยมีค่า MIC เท่ากับร้อยละ 100 และ 25 ตามลําดับ การศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอพันธุ์ทองดีโดยวิธีสกัดด้วย Soxhlet และ ไมโครแคปซูล ของสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอต่อการยืดอายุการเก็บรักษากุ้งขาว ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส พบว่าคุณภาพ ด้าน กายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ของกุ้งขาวที่ใช้สารสกัดจากเปลือก ส้มโอร้อยละ 2 สามารถยืดอายุการเก็บรักษา กุ้งขาวได้นาน 9 วัน ส่วนไมโครแคปซูลของสารสกัดจากเปลือกส้มโอร้อยละ 2 และร้อยละ 1 สามารถยืดอายุการ เก็บรักษากุ้งขาวได้ 6 วัน ตามลําดับ ในขณะที่ตัวอย่างชุดควบคุมที่ไม่มีการใช้สารสกัดมีอายุการเก็บรักษาเพียง 3 วัน
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 103747
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 2558A13302110
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2558
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การกักเก็บสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอ เพื่อต้านอนุมูลอิสระ และต้านจุลินทรีย์ในการยืดอายุการเก็บรักษากุ้งขาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2559
การตรวจสอบฤทธิ์กลายพันธุ์และต้านการกลายพันธุ์ของสารสกัดยาแผนโบราณไทย ผลของสารสกัดจากใบติ้วขาวต่อการยับยั้งการตายของเซลล์ประสาทเมื่อถูกกระตุ้นด้วยเบต้าอะไมลอยด์เปปไทด์ (โมเดลของโรคอัลไซเมอร์) วิธีที่เหมาะสมในการลำเลียงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ให้มีชีวิตแบบแห้งที่อุณหภูมิต่ำ การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารสำคัญกลุ่มไม่มีขั้วและกลุ่มมีขั้วจากเมล็ดข้าวสีเพื่อเตรียมเป็นสารสกัดมาตรฐานโดยใช้ฤทธิ์ชีวภาพเป็น ตัวชี้นำ จุลินทรีย์ใน ……… ชาเย็น การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของแร่ธาตุบางชนิดในพลาสมาของกุ้งขาววัยรุ่น (Litopenaeus vannamei) ในสภาวะช็อก จุลินทรีย์ในน้ำดื่มบรรจุขวด ผลของการเสริมธาตุทองแดงในรูปคีเลตในอาหาร ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย อัตราการแลกเนื้อ สรีระเคมี กิจกรรมเอนไซม์ทริปซิน และประสิทธิภาพการย่อยอาหารของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) การวิจัยกระบวนการเก็บรักษา และอายุวางจำหน่าย ของน้ำคั้นต้นกล้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธัญพืชไทย การแยกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการแพทย์จากข้าวบูดเพื่อประโยชน์ในการนำกลับมาใช้ทางแพทย์แผนไทย
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก