สืบค้นงานวิจัย
บทบาทของความจำเพาะกับแหล่งอาศัยต่อโครงสร้างทางพันธุกรรมของแมลงริ้นดำ (Diptera: Simuliidae)
ไพโรจน์ ประมวล - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อเรื่อง: บทบาทของความจำเพาะกับแหล่งอาศัยต่อโครงสร้างทางพันธุกรรมของแมลงริ้นดำ (Diptera: Simuliidae)
ชื่อเรื่อง (EN): The roles of habitat specialization on genetic structure of black flies (Diptera: Simuliidae)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ไพโรจน์ ประมวล
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: คมกริช วงศ์ภาคำ
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: โครงสร้างและความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรสิ่งมีชีวิตได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในอดีต การแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์ของประชากรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากร ขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในยุคไพลสโทซีนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายและโครงสร้างทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทั่วโลก การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบโครงสร้างทางพันธุกรรมและประวัติศาสตร์ประชากรในแมลงริ้นดำ 2 สปีชีส์ที่มีการกระจายทางภูมิศาสตร์จำเพาะกับแหล่งอาศัย ได้แก่ Simulium feuerborni ที่จำเพาะกับแหล่งอาศัยที่สูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 700 เมตร ขึ้นไป และแมลงริ้นดำ S. weji เป็นแมลงริ้นดำที่พบเฉพาะในลำธารที่มีปริมาณหินปูนสูงเท่านั้น ผลการศึกษาพบว่าแมลงริ้นดำ S. feuerborni สามารถแบ่งแยกออกเป็น 2 cytoforms ที่มีโครโมโซมแตกต่างกันจากการเกิดอินเวอร์ชันความถี่คงที่ โดย cytoform A พบในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ขณะที่ cytoform B พบในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน การวิเคราะห์ข้อมูลระดับอณูพันธุศาสตร์โดยการศึกษาลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน cytochrome oxidase I (COI) พบความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่าง cytoforms ในระดับสูง โดยพบค่าความแตกต่างของลำดับนิวคลีโอไทด์เฉลี่ย 3.75% ซึ่งเป็นค่าที่สูงกว่าความแตกต่างระหว่างสปีชีส์ที่ศึกษาโดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ของ COI barcode การสร้างสายสัมพันธ์ของแฮพโพลไทป์ด้วยวิธี median joining แสดงให้เห็นว่าทั้งสอง cytoforms แบ่งแยกกันอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์โครงสร้างทางพันธุกรรมโดยใช้ค่า FST และ AMOVA ผลการศึกษานี้บ่งชี้ว่าพื้นที่ราบลุ่มที่แบ่งแยกประชากรของ S. feuerborni มีผลต่อการเกิดยีนโฟลวระหว่างประชากร อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากรภายใน cytoform ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการมีประวัติศาสตร์ประชากรร่วมกันเมื่อช่วงเวลาไม่นานที่ผ่านมา การวิเคราะห์โดย mismatch distribution พบว่าประชากรของ cytoform A มีการขยายขนาดอย่างรวดเร็วเมื่อประมาณ 33,000 ปี ที่ผ่านมา ขณะที่ประชากรของ cytoform B เกิดการขยายขนาดประชากรอย่างรวดเร็วเมื่อประมาณ 220,000 ปีที่ผ่านมา การวิเคราะห์โครงสร้างทางพันธุกรรมของ S. weji โดย FST พบความแตกต่างทางพันธุกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ประชากรพบว่า S. weji มีการขยายขนาดของประชากรอย่างรวดเร็วเมื่อประมาณ 360,000 ปีที่ผ่านมา ผลการศึกษาในแมลงริ้นดำทั้ง 2 สปีชีส์สอดคล้องกับการศึกษาในแมลงริ้นดำรวมถึงแมลงชนิดอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในยุคไพลสโทซีนมีบทบาทสำคัญต่อโครงสร้างและความหลากหลายทสงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในภูมิภาคนี้
บทคัดย่อ (EN): Genetic structure and diversity of the species could influence by both recurrent and historical factors. Geographic isolation of the populations is one of the important factor effecting ongoing processes driving genetic differentiation between populations. Pleistocene climatic change is among the most important historical factor effecting genetic structure and diversity of the species worldwide. In this study, we examine genetic structure and population history of the high elevation black fly, Simulium feuerborni in Thailand at both cytogenetic and molecular genetic levels. We also examined population genetic structure and diversity in the black fly S. weji that was restricted to the high calcareous streams. Cytological examination revealed two cytoforms of S. feuerborni differentiated by fix chromosome inversions. Distributions of the cytoforms were associated with geographic origins. Cytoform A found in the lower north and northeast and cytoform B found in the upper north region of Thailand. Molecular data based on mitochondrial cytochrome oxidase I (COI) barcoding sequence support the separation of the cytoforms. The average sequence divergence between the two cytoforms was 3.75%, which is higher than the threshold value for the species level based on COI barcoding sequence. Median joining network clearly differentiated the haplotypes of the cytoforms into different lineages. Population pairwise FST and AMOVA analyses reveal significant genetic differentiation between cytoforms. This indicates that the low land area separated these populations act as the gene flow barrier. No genetic differentiation was detected within the cytoform. This could be due to recent sharing of the population history. Mismatch distribution analysis revealed population expansion in the northern lineage of the cytoform B approximately 220,000 years ago. More recent expansion (32,000 years ago) was found in the lower north and northeast (cytoform A) lineage. Significant of FST values between populations of S. weji indicate limitation of the gene flow between these populations. Mismatch distribution analysis and Fu’s FS test revealed population expansion in this species approximately 360,000 years ago. The demographic history of S. feuerborni and S. weji was mirror the previous finding in black flies and other insect species in Thailand. This indicates the important role of Pleistocene climatic change on genetic structure and diversity of Southeast Asian mainland species.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
บทบาทของความจำเพาะกับแหล่งอาศัยต่อโครงสร้างทางพันธุกรรมของแมลงริ้นดำ (Diptera: Simuliidae)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 กันยายน 2555
แหล่งพันธุกรรมข้าวเพื่อการใช้ประโยชน์ การศึกษาความต้านทานแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากแหล่งพันธุกรรมข้าวป่าเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ บทบาทและการใช้ประโยชน์จากแหล่งพันธุกรรมข้าวจากสถาบันวิจัยข้าวระหว่างชาติ ลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายของจุลชีพที่อาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้ำทะเล วิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม์ในพันธุ์ปลาช่อนจาก 3 แหล่งเพาะเลี้ยง ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกุ้งก้ามกรามจาก 3 แหล่งในประเทศไทย ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกุ้งแชบ๊วยจาก 3 แหล่งในประเทศไทย เครื่องหมายพันธุกรรมที่จำเพาะกับพืชสกุลพริกไทยในประเทศไทย ความหลากหลายทางพันธุกรรมและชีวชนิดของแมลงบั่วในประเทศไทย การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและแนวโน้มทางพันธุกรรม ของสมรรถนะการเจริญเติบโตและผลผลิตไข่ในไก่พื้นเมืองไทย (ประดู่หางดำ )

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก