สืบค้นงานวิจัย
การบริหารและจัดการความเสี่ยงเพื่อลดโรคแอนแทรคโนสของผล มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก
รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การบริหารและจัดการความเสี่ยงเพื่อลดโรคแอนแทรคโนสของผล มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก
ชื่อเรื่อง (EN): Risk management and mitigation for controlling of anthracnose disease of mango fruit cv. Num Dok Mai See Thong for export
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ
คำสำคัญ: มะม่วงน้ำดอกไม้
คำสำคัญ (EN): mango
บทคัดย่อ:           สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การบริหารและจัดการความเสี่ยงเพื่อลดโรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก” แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ไดกระบวนการบริหารและจัดการความเสี่ยงเพื่อลดโรคแอนแทรคโนสของผลมะมวงน้ำดอกไมสีทองเพื่อการสง ออกภายในระยะเวลา 2 ปี จากการศึกษาวิจัยพบว่า การกําจัดเชื้อรา C. gloeosporioides ที่เขาทําลายแฝงบนผลออนของมะมวงน้ำดอกไมสีทอง ในระยะกอนหอผล โดยการจุมผลมะมวงที่อายุ 31-45วัน หลังติดผล ในสารเคมีpropineb azoxystrobin difenoconazole prochloraz และ carbendazim ความเขมขนตามอัตราแนะนําที่ 1,050 125 125 750 และ 500 ppm ตามลําดับ แลวหอผลพบวา ผลมะมวงที่ผานการจุมสารเคมีprochloraz สามารถลดการเกิดโรคที่ไดรับเชื้อในธรรมชาติไดดีกวาสารเคมีชนิดอื่นซึ่งมีการเกิดโรคนอยที่สุดเทากับ 18.8% ถัดมาคือสารเคมี azoxystrobin carbendazim propineb และ difenoconazole โดยมีการเกิดโรคเทากับ 20.8% 27.1% 29.0% และ 31.3% ตามลําดับ สารเคมี prochloraz ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได 54% การปลูกเชื้อบนผลออน โดยการพนสปอรแขวนลอยของเชื้อรา C. gloeosporioides ความเขมขน 2 x 106 สปอรตอมล. เปนระยะเวลา 16 ชั่วโมงแลวพนสารเคมี prochloraz ความเขมขน 750 ppm เปรียบเทียบกับไมพนสารเคมี แลวหอผล การพนสารเคมี prochloraz ลงบนผลที่ติดเชื้อแลว ไมสามารถลดการเกิดโรค ดังนั้น การเขาทําลายแบบแฝงที่ผลออน ถาเกิดกอนการพนสารเคมีมีความเสี่ยง 100% ของการเกิดโรค แตชวยลดความรุนแรงของโรคลงจาก 18.2% เหลือ 9.8% การกระตุนความตานทานโรค กอนหอผลดวยสาร Bion® ความเขมขน 300 ppm พบวา การพนสารกระตุนความตานทาน Bion® ตามด้วยการห่อผลมีการเกิดโรคและความรุนแรงของโรคไม่แตกต่างจากไม่ห่อผลซึ่งมีค่าเท่ากับ 47.5 % 1.8 % และ62.5% 3.2% ตามลําดับ และการพ่นด้วยน้ำเปล่าและไม่ห่อผล มีการเกิดโรคและความรุนแรงของโรคมากที่สุด เท่ากับ 100% และ 14.4% ตามลําดับ การป้องกันการเข้าทําลายของเชื้อรา C.gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสระหวางการเจริญของผลในแปลง โดยหอผลมะมวงดวยถุงกระดาษคารบอนใหมและถุงกระดาษคารบอนที่ผานการใชงานแลว 1 ครั้งเปรียบเทียบกับผลที่ไมหอผล พบวาการเกิดโรคและความรุนแรงของแอนแทรคโนสบนผลมะมวงที่หอผลดวยถุงคารบอนใหม เทากับ 69.5 % และ 3.6 % และถุงคารบอนที่ผานการใชงานแลวเทากับ 64.7 % และ 5.5 % ซึ่งการหอผลจากถุงทั้ง 2 แบบ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติโดยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้ เทากับ 91.2% และ17.4 % วิธีการดังกลาว ชวยลดความเสี่ยงการเกิดโรคไดประมาณ 23-28% ตามลําดับ จากนั้นทดสอบการเขาทําลายของเชื้อผานถุงกระดาษคารบอนใหมและถุงกระดาษคารบอนที่ผานการใชงานแลว พบวา ผลมะมวงที่หอดวยถุงหอทั้งสองชนิดไมแสดงอาการของโรคแอนแทรคโนสเมื่อผลสุก ตรวจคุณภาพของผล พบวาขนาดน้ำหนักและสีของเปลือก คา a*, b* ไมแตกตางกัน แตคา L* ของถุงคารบอนที่ผานการใชงานแลวมีคามากที่สุด คาความแนนเนื้อของผลที่ไมหอผล มีคามากกวาผลที่หอผลดวยถุงใหมและถุงที่ผานการใชงานแลว ปริมาณกรดซิตริกในน้ำคั้นของเนื้อมะมวงในผลที่ไมหอผลเทากับ 0.12 % และผลที่หอดวยถุงที่ผานการใชงานแลวเทากับ 0.11 % ซึ่งมีคานอยกวาผลที่หอดวยถุงใหมเทากับ 0.15 % และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำไดในผลที่ไมหอผลเทากับ 14.58 % Brix และผลที่หอดวยถุงที่ผานการใชงานแลวเทากับ 14.56 % Brix ซึ่งมีคามากกวาผลที่หอดวยถุงใหมเทากับ 12.98 % Brix การขนยายมะมวงหลังการเก็บเกี่ยวดวยรถหองเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิที่ 15 องซาเซลเซียส และนําผลมาฆาเชื้อที่เขาทําลายแฝงดวยสารเคมี prochloraz สามารถควบคุมโรคไดสมบูรณและเมื่อจุมผลดวยสารเคมีในระยะ 12-24 ชั่วโมง จะลดการเกิดโรคไดถึง 70% หรือมีความเสี่ยงการเกิดโรค 30% และการควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวโดยการจุมน้ำรอนที่อุณหภูมิ 55 องซาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการควบคุมโรคแอนแทรคโนส โดยการเกิดโรคเทากับ 40.8% หรือมีความเสี่ยงการเกิดโรค ประมาณ 40% ตามลําดับ รองลงมา คือ การจุมผลดวยสารเคมี prochloraz ซึ่งไมแตกตางจากการจุมผลดวยสารเคมี azoxystrobin มีการเกิดโรคและความรุนแรงของโรคเทากับ 79.2% สวนการจุมผลดวยน้ำเปลา ซึ่งเปนกรรมวิธีการควบคุม มีการเกิดโรคและความรุนแรงของโรคสูงที่สุด เทากับ 87.5% ผลมะมวงที่ถูกสงไปยังประทศจีนโดยทางเรือ พบการเกิดโรคแอนแทรคโนสเทากับ 4.8% โดยมีจุดสีดําของอาการโรคแอนแทรคโนสเกิดขึ้นโดยพบมากบริเวณขั้วผล พบผลนิ่มเทากับ 6.9 %             ประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการนี้ คือ ได้องค์ความรู้การจัดการความเสี่ยงเพื่อลดโรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก ตั้งแต่การผลิต การบรรจุ การขนย้ายและการส่งออก 
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-04-04
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-04-03
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2555
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การบริหารและจัดการความเสี่ยงเพื่อลดโรคแอนแทรคโนสของผล มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 เมษายน 2557
การใช้สารสกัดจากเปลือกส้มโอในการควบคุมการเกิดโรคแอนแทรคโนสในมะม่วงน้ำดอกไม้ การปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเชิงบูรณาการ : กรณีศึกษาเพิ่มผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของเกษตรกรตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ การจัดการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองภายใต้สภาวะโรงเรือนเพื่อการส่งออกในเขตภาคเหนือ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ด้วยแนวคิด วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ กรณีศึกษา มะม่วงน้ำดอกไม้ของชุมชนดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ การพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองโดยการห่อผลต่างขนาดด้วยถุงกระดาษคาร์บอน การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตสำหรับการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ การจัดการความรู้เรื่องมะม่วงน้ำดอกไม้ในเขตพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองส่งออกในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกทางเรือไปประเทศญี่ปุ่นด้วยตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมสภาพบรรยากาศ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก