สืบค้นงานวิจัย
ทัศนคติของเกษตรตำบลที่มีต่อบทบาทของนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคกลาง
ธงชัย สุทธินรากร - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ทัศนคติของเกษตรตำบลที่มีต่อบทบาทของนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคกลาง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ธงชัย สุทธินรากร
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ประชากรที่ศึกษาคือ เกษตรตำบลที่อยู่ในภาคกลางทั้ง 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรี และชัยนาท สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายมาจำนวน 200 คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ในเดือนธันวาคม 2527 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ เกษตรตำบลส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 26.18 ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ยังเป็นโสด และไม่เคยทำงานที่อื่นมาก่อน ในด้านการไปดูงานต่างประเทศพบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่เคยไป และยังไปเคยได้รับเลือกให้เป็นเกษตรตำบลดีเด่น ส่วนใหญ่ยังไม่เคยได้รับการพิจารณาเงินเดือน 2 ขั้น ในด้านการนิเทศพบว่า เกษตรตำบลส่วนใหญ่ได้รับการนิเทศจากเจ้าหน้าที่ภายในจังหวัดโดยได้รับการนอเทศงานจากการเกษตรอำเภอมากที่สุด ประวัติการศึกษาพบว่า เกษตรตำบลทั้งหมดมีวุฒิการศึกษาในระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง ส่วนใหญ่สาขาเอกพืชศาสตร์ และจบจากวิทยาลัยเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยา สำหรับในด้านการศึกษาต่อพบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาต่อ เกี่ยวกับทัศนคติของเกษตรตำบลพบว่า เกษตรตำบลทัศนคติในเชิงบวกต่อ บทบาทของนักวิชาการเกษตร โดยเห็นว่าความเหมาะสมมากในทุกเรื่องที่ทำการศึกษากล่าวคือ ลักษณะการพูดและท่าทางและการวางตัวของวิชาการเกษตรในระหว่างการฝึกอบรมรายปักษ์ ในระหว่างการนอเทศงาน ในระหว่างพบปะกันเป็นการส่วนตัว การนิเทศงานในสนาม ความสามารถในการให้ความรู้ การมีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการช่วยเกษตรตำบลแก้ไขปัญหา ปัญหาของเกษตรตำบลพบว่า การนิเทศงานมักจะเป็นการจับผิด การตอบปัญหาไม่ตรงจุดที่ถาม ช่วยเกษตรตำบลแก้ไขปัญหาไม่ทันต่อเหตุการณ์ และนักวิชาการเกษตรบางคนถือตัวมากเกินไป ข้อเสนอแนะของเกษตรตำบลคือ ควรมีการนิเทศงานมากขึ้น ควรนำวิชาการที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มาถ่ายทอด การแก้ไขปัญหาควรให้ทันสมัยต่อเหตุการและควรให้ความเป็นกันเองกับเกษตรตำบล การพิสูจน์สมมติฐานพบว่า เกษตรตำบลที่มีอายุราชการไม่เกิน 3 ปี และเกษตรตำบลที่มีอายุราชการเกิน 3 ปี มีทัศนคติต่อการนิเทศงานสนาม ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และความสามารถในการช่วยแก้ไขปัญหาไม่แตกต่างกัน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2527
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2528
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ทัศนคติของเกษตรตำบลที่มีต่อบทบาทของนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคกลาง
กรมส่งเสริมการเกษตร
2528
บทบาทการบริหารโครงการของนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคใต้ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล (เกษตรตำบล) ในจังหวัดภาคกลางที่อยู่ในโครงการปรับปรุงระบบการส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทย ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัด ความคิดเห็นของเกษตรตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการของสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคตะวันตกของประเทศไทย การศึกษาสถานภาพเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การเลือก และการใช้โสตทัศนวัสดุ ในงานส่งเสริมการเกษตร ของนักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ซึ่งสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ในเขตจังหวัดภาคกลาง ทัศนคติของนักวิชาการที่มีต่องานส่งเสริมการเกษตร ทัศนคติของเกษตรตำบลต่อระบบส่งเสริมการเกษตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมของเกษตรตำบลในภาคกลาง การเยี่ยมของเกษตรตำบล ศึกษาเฉพาะกรณีในภาคกลาง ตะวันออก และภาคตะวันตก การเยี่ยมของเกษตรตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีในภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก