สืบค้นงานวิจัย
ความหลากหลายของแมลงผสมเกสรเงาะพันธุ์สีทอง
สมศักดิ์ บุญไทย - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของแมลงผสมเกสรเงาะพันธุ์สีทอง
ชื่อเรื่อง (EN): Diversity of insect pollinator of rambutan var. Sri Thong
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สมศักดิ์ บุญไทย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Somsak Boonthai
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: อัญชลี สวาสดิ์ธรรม
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Anchalee Sawatthum
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาความหลากหลายของแมลงผสมเกสรเงาะพันธุ์สีทอง เพื่อหาชนิดแมลงที่เหมาะสมใช้เป็นแมลงผสมเกสรของเงาะพันธุ์สีทอง ดำเนินการในสวนงาะ ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ในเดือนมกราคม 2557 โดย การตรวจนับแมลงทุกชนิดที่ลงตอมช่อดอกเงาะจำนวน 5 ช่อต่อต้น จำนวน 5 ต้น เป็นเวลา 5 วัน ทำการสำรวจทุกชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 17.00 น. ชั่วโมงละ 10 นาที พบว่า ชันโรงลงตอมช่อดอกเงาะมากกว่าแมลงชนิดอื่น ซึ่งพบชันโรงลงตอมช่อดอกระหว่างเวลา 08.00 น. - 17.00 น.โดยไม่พบในช่วงเวลา 06.00 น. - 07.00 น. พบชันโรงจำนวนมากที่สุด เวลา 11.00 น. และ 13.00 น. รองลงมาคือเวลา 14.00 น. และ 12.00 น. ตามลำดับ แมลงชนิดอื่นที่พบลงตอมช่อดอกเงาะได้แก่ แมลงวันทอง ผีเสื้อ ต่อ และแมลงภู่ โดยพบในจำนวนที่น้อยมาก
บทคัดย่อ (EN): Diversity study of insects visiting on inflorescences of rambutan var. Sri Thong was conducted at rambutan orchard in Tambon Wang-cham AmphorMakam Chantaburi province in order to find optimum insect to be use as insect pollinator. Species and numbers of insect visited on inflorescences was observed every 10 minutes from 6.00 a.m. to 5.00 p.m. on 5 inflorescences in each tree for 5 trees. Observation was done for 5 days in January 2014. The result revealed that Stingless bee was found more than other insects. Visiting time of stingless bee was between 8.00 a.m. - 5.00 p.m. Stingless bee was not found during 6.00 a.m. – 7.00 a.m. Highest number of stingless bee was found at 11.00 a.m. and 1.00 p.m. Lower number was found at 2.00 p.m. and 12.00 a.m. respectively. Another insects found on inflorescences of rambutan were fruit fly, butter-fly, wasp and carpenter bee which found in a few number.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=F_054.pdf&id=1582&keeptrack=4
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความหลากหลายของแมลงผสมเกสรเงาะพันธุ์สีทอง
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2557
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การศึกษาความหลากหลายของราแมลงบริเวณป่าชุมชนบ้านเผ่าไทย ชนิดพันธุ์และลักษณะสัณฐานวิทยาที่คลุมเครือนำไปสู่การประเมินความหลากหลายโมเลกุลของเชื้อราแมลง (ทุนวิจัยเพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์ นายสิรภพ ภูมิภูติกุล) ประโยชน์จากความหลากหลายทางพันธุกรรมของไผ่สายพันธุ์ที่พบ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญชัย จังหวัดลำพูน ศึกษาความหลากหลายของชนิด และลักษณะกลายพันธุ์ของกล้วยไม้ที่พบในพื้นที่ป่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร การประเมินลักษณะและความหลากหลายของข้าววัชพืชที่พบขึ้นระบาดในแปลงข้าวปลูกพันธุ์ปทุมธานี 1 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยในจังหวัดนครสวรรค์ การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน เมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อค้นหาสารยับยั้งเชื้อราชนิดใหม่ การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นหนอนตายหยาก การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่พื้นเมืองในพื้นที่ภาคเหนือ การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์กับลักษณะสีขนของไก่พื้นเมืองไทยในจังหวัดพิษณุโลก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก