สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานการผลิตพืชและสินค้าพืช
ธงชัย วรวงศากุล - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานการผลิตพืชและสินค้าพืช
ชื่อเรื่อง (EN): Research and Development Certification System for Plants and Plant Products
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ธงชัย วรวงศากุล
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิเคราะห์และประเมินระบบหลักปฏิบัติที่ดี (GMP) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) และระบบตามสอบ สำหรับโรงคัดบรรจุผักสดส่งออกสหภาพยุโรป ดำเนินการที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงกันยายน 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือการตรวจประเมินหลักปฏิบัติที่ดี คู่มือการตรวจประเมินระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม สำหรับโรงคัดบรรจุผักสดส่งออกสหภาพยุโรป และคู่มือการตรวจประเมินระบบตามสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติ หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (มกอช. 9023-2550) ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแนวทางการนำไปใช้ (มกอช. 9024-2550) และมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (มกษ. 9035-2553) การตามสอบสินค้า (มกษ 9028-2551) มุ่งเน้นในเรื่องการควบคุมเฉพาะสำหรับการควบคุมการผลิตผักสดส่งออกสหภาพยุโรป โดยทำการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน พบว่า ในปี 2554 และ 2555 มีโรงคัดบรรจุผักผลไม้สดส่งออกสหภาพยุโรปที่ได้รับการรับรองตามระบบหลักปฏิบัติที่ดี (GMP) ลดลงร้อยละ 27 เนื่องจากปัญหาการแจ้งเตือนการตรวจพบปัญหาด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในสินค้าพืชผักส่งออกจากไทยไปสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกรมวิชาการเกษตรผลักดันให้ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผักสดส่งออกต้องทำการประยุกต์ใช้และคงไว้ซึ่งระบบ HACCP จึงทำให้มีโรงคัดบรรจุผักสดส่งออกสหภาพยุโรปที่ได้รับการรับรองระบบระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม จากกรมวิชาการเกษตร จำนวนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 43 จากนั้นจึงทำการทดสอบประสิทธิภาพโรงคัดบรรจุผักสดส่งออกสหภาพยุโรปจำนวน 23 โรงงาน โดยผู้ตรวจประเมินคณะละ 3 คน และใช้แบบบันทึกการตรวจประเมินระบบ GMP และ HACCP ผักสดฉบับเดิม พบว่า การตีความการให้คะแนนของผู้ตรวจประเมินแต่ละคนแตกต่างกันขึ้นกับประสบการณ์การตรวจประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละกิจกรรมไม่ละเอียดเพียงพอ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงทำการแก้ไขแบบบันทึกการตรวจประเมินผักสดฉบับปรังปรุงและนำไปทดสอบประสิทธิภาพโรงคัดบรรจุผักสดส่งออกสหภาพยุโรปอีกครั้งและจากความคิดเห็นของผู้ตรวจประเมิน พบว่า แบบบันทึกการตรวจประเมินระบบ GMP และ HACCP สำหรับโรงคัดบรรจุผักสดฉบับปรับปรุงบางหัวข้อกิจกรรมสามารถรวมกันได้เพื่อลดความซ้ำซ้อน เรียงลำดับความสำคัญของคะแนนตามความหมายในเอกสารประกอบการให้คะแนนแบบบันทึกการตรวจประเมินระบบ GMP และ HACCP และจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคณะผู้ตรวจประเมินของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 50 คน ระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อรวบรวมข้อมูลไปจัดทำคู่มือการตรวจประเมินหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักสดส่งออกสหภาพยุโรปฉบับใหม่ พร้อมเผยแพร่ให้ผู้ตรวจประเมินและผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ การพัฒนาการตรวจประเมินระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับโรงคัดบรรจุ มีผลการวิจัยกับผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าจำนวน 18 คน ในโรงงานคัดบรรจุสินค้าเกษตรส่งออกสหภาพยุโรป จากการพัฒนาการตรวจประเมินระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับโรงคัดบรรจุนั้น ผู้ตรวจประเมินใช้แบบบันทึกการประเมินการตามสอบสินค้าเกษตรพร้อมคู่มือแบบประเมินการตามสอบสินค้าเกษตรได้เป็นจำนวน 66 % และโรงงานคัดบรรจุสินค้าเกษตรมีความสามารถในการจัดทำระบบตามสอบสินค้าคิดเป็น 41.38%
บทคัดย่อ (EN): Assessment of Good Manufacturing Practices (GMP) and Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) system in packing houses for fresh vegetables export to EU were operated at Plant Standard and Certification Office between October 2011 to September 2013. The aims are to develop a GMP inspection manual, HACCP inspection manual and traceability inspection manual for packing houses for fresh vegetables export to EU that accordance with Thai Agricultural Standard ( ACFS 9023-2007), Hazard Analysis and Critical Control Point (ACFS 9024-2007 ) and Thai Agricultural Standard (TAS 9035-2010). Traceability system (TAS 9028-2551) The study found that in 2011 and 2012 number of GMP certified packing houses for fresh vegetables export to EU were incresed 27 percent due to sanitary and phytosanitary of vegetables export from Thailand to the EU problems, continued. In addition, the Department of Agriculture encouraging entrepreneurs implemented and maintained the HACCP system threrefor packing houses for fresh vegetables export to EU certified Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) system has adopted a number increased to 43 percent. The performance test of 23 packing houses for fresh vegetable exports EU by 3 inspectors and used ordinary GMP and HACCP checklists that found the interpretation of the scores of the assessment different by the experience of inspectors and rating criteria were not detailed enough, so the researchers revised assessment checklist and were tested in packing house again and from the comments of the inspectors found Some of activities from revised checklist can be combined to reduce redundancy. Score priorities by meaning within GMP and HACCP Checklist Attachment then organized the GMP and HACCP workshop for 50 inspectors of the Department of Agriculture to brainstorming and exchange ideas. To revised new GMP and HACCP assessment manuals and disseminated to inspectors and stakeholders. Inspection Traceability system of Improvement for Agricultural commodity. Research for inspection and authorities in standard and certification office 18 personal at Packing house for EU. Inspection Traceability system of Improvement for Agricultural commodity inspection with checklist traceability systems and manual checklist traceability systems and manual 66 % and Packing House can traceability system 41.38 %
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานการผลิตพืชและสินค้าพืช
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2556
โครงการวิจัยการศึกษาเทคนิคทางสถิติเพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับแปลงทดลองพืชผัก การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสานของการผลิตพืช เพื่อลดการใช้สารเคมี ในการควบคุมแมลงและศัตรูพืช โครงการวิจัยการวิจัยและพัฒนาการผลิตพันธุ์พืชเพื่อการผลิตพืชระบบเกษตรอินทรีย์ โครงการวิจัยการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบพืช GMOs เพื่อรับรองสินค้าเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืชแห่งศตวรรษที่ 21 การพัฒนาและการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืชเพื่อส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาคู่มือการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและการผลิตพืชอินทรีย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับชาติและระดับภูมิภาค การวิจัยและพัฒนากั้งตั๊กแตนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตสับปะรดเพื่อรับรองมาตรฐานฟาร์ม ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก