สืบค้นงานวิจัย
การประยุกต์ใช้การเจริญเติบโตทดแทนในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ในแพะพื้นเมืองไทยของเกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทองปัก ทับสมบัติ, สมจิตร์ กันธาพรม, จารึก ณัฏฐากรกุล, จักรกฤษณ์ เยรัมย์, ศราวุธ ดวงมะวงศ์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ชื่อเรื่อง: การประยุกต์ใช้การเจริญเติบโตทดแทนในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ในแพะพื้นเมืองไทยของเกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อเรื่อง (EN): Application of compensatory growth for reproductive improvement in Thai-native goats of small holder farmers in the northeast Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อประยุกต์ใช้การเจริญเติบโตทดแทน โดยวิธีการให้อาหารแบบขั้นบันไดในการนำไปใช้เพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์ของแพะ ใช้แพะพื้นเมืองไทยเพศเมียน้ำหนักเฉลี่ย 15 กิโลกรัม จำนวน 24 ตัว จากนั้นสุ่มแพะเพศเมียแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 (Control) ให้อาหารตามความต้องการโภชนะของแพะในระยะวัยเจริญพันธุ์ หรือคิดเป็น 100% ตลอดระยะเวลา 42 วัน กลุ่มที่ 2 ให้อาหารแบบขั้นบันได (Stair-step 1) ประกอบด้วย 2 ระยะ คือ ระยะแรกให้อาหารแพะแบบจำกัด โดยให้อาหารเพียง 70% ของกลุ่มควบคุมในวันที่ 1-10 ระยะที่สองให้อาหารเพิ่มขึ้นเป็น 130% ของกลุ่มควบคุมในวันที่ 11-21 กลุ่มที่ 3 ให้อาหารแบบขั้นบันได (Stair-step 2) มี 2 ระยะ คือ ระยะแรกให้อาหารแบบจำกัด วันที่ 1-21 ระยะที่สองให้อาหารเพิ่มขึ้นในวันที่ 21-42 จากนั้นแพะทุกกลุ่มถูกเปิดช่องท้องเพื่อนับจำนวนฟอลลิเคิลและเจาะดูดฟอลลิเคิลนำโอโอไซต์มาตรวจคุณภาพ จากผลการทดลองพบว่าการกินได้ของอาหารหยาบ อัตราการเจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหารของแพะกลุ่ม 3 ดีกว่าแพะกลุ่ม 1 (P0.05) ระดับของ NEFA ในระยะวงรอบการเป็นสัดครั้งที่ 2 พบว่าค่า NEFA ของแพะกลุ่ม 3 มีค่าน้อยกว่าแพะกลุ่มที่ 1 (P7 มม. ในแพะกลุ่มที่ 3 มีจำนวนมากกว่ากลุ่มที่ 1 และพบว่าจำนวนของโอโอไซต์ที่มีคุณภาพดีที่ได้จากฟอลลิเคิลขนาด 1-3, 4-6 และ ?7 มม. ในแพะกลุ่ม 3 มีจำนวนมากกว่ากลุ่มที่ 1 และ 2 (P<0.05) นอกจากนั้นแล้วค่าดัชนีในการแบ่งเซลล์ (% PCNA labeling index) ในเนื้อเยื่อชั้นกรานูโลซาและชั้นทีกาของรังไข่ในแพะกลุ่มที่ 2 และ3มีค่าสูงกว่าในแพะกลุ่มที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังนั้นการให้อาหารแบบขั้นบันไดโดยการจำกัดอาหารเป็นเวลา 21 วัน และการให้อาหารเพิ่มขึ้นเป็นเวลา 21 วัน ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตทดแทน สุขภาพ และความสมบูรณ์พันธุ์ของแพะพื้นเมืองไทย คำสำคัญ: การเจริญเติบโตทดแทน, การให้อาหารแบบขั้นบันได, ความสมบูรณ์พันธุ์, แพะพื้นเมืองไทย
บทคัดย่อ (EN): The objective of this study was to determine the technique for fertility improvement of Thai- native goat using stair-step feeding regimen. Twenty-four Thai-native non pregnant goats were used with the average body weight of 15 kg. The female goats were randomly assigned into three groups: Group 1 (control), Group 2 (stair-step feeding 1) and Group 3 (stair-step feeding 2). In the control group, goats were fed 100% of nutrients requirement for growth in puberty periods. Group 2, treatment divided into two phases: feed restriction and realimentation. In the first phase, goats were fed roughage and concentrate 70% of the average consumption of control group during day 1-10 of estrous cycle. In the second phase, goats were offered 130% of the average consumption of control group during at day 11-21 of estrous cycle. Group 3, treatment divided into two phases. In the first phase, goats were fed 70% of the average consumption of control group during day 1-21 of 1st estrous cycle. In the second phase, goats were offered 130% of the average consumption of control group during at day 22-42 (2nd estrous cycle). Goats were scheduled to determine follicular growth and number, as well as oocyte quality by surgical laparotomy. The results showed that average roughage feed intake, average daily gain and feed conversion ratio were statistically different between group 3 and group 1 (P0.05). Nevertheless, NEFA and insulin concentration were statistically different between group 3 and group 1 in 2nd estrous cycle period (P<0.05). Numbers of follicular size, 4-6 and ?7 mm of group 3 were greater than group1. Moreover, oocyte quality of the group 3 were better (P<0.05) than that of group 1 in follicular size of 1-3, 4-6, and ?7 mm. Proliferation cell nuclear antigen (PCNA) has been used to establish cell labeling techniques for investigating cell proliferation. The results found that the labeling index in granulosa and theca layer of all follicular size 1-3, 4-6, and ?7 mm were statistically different between stair-step feeding (group 2,3) and control group (P<0.05). These results indicate that stair-step feeding regimen affects compensatory growth and fertility improvement in Thai- native goat. Keywords: compensatory growth, stair-step feeding regimen, fertility, Thai-native goat
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประยุกต์ใช้การเจริญเติบโตทดแทนในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ในแพะพื้นเมืองไทยของเกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
30 กันยายน 2555
ผลของใช้เปลือกตาลหมักเพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบทดแทนในช่วงฤดูแล้งต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและการย่อยได้ของแพะ ผลของชนิดของใบไม้ต่อการการกินได้ การย่อยได้และการเจริญเติบโตของแพะ ผลของการจำกัดแสงในช่วงระยะเจริญเติบโตที่มีต่อสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของห่านพันธุ์จีน ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา ผลของวิธีการให้อาหารแบบขั้นบันไดต่อการเจริญเติบโตทดแทน สุขภาพและความสมบูรณ์พันธุ์ของแพะพันธุ์พื้นเมืองไทย วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสืบพันธุ์กระบือและโคพื้นเมืองไทยแบบบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์อย่างยั่งยืน และการสร้างเครือข่ายเกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาวิธีการปรับปรุงพันธุ์ปลานิลของเกษตรกรรายย่อยใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอไทยเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต การคัดเลือกแบบภายในครอบครัวเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของปลานิลจิตรลดา เรณูวิทยาของพรรณไม้วงศ์ฝ้าย (Malvaceae) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก