สืบค้นงานวิจัย
สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแกะพันธุ์ซานต้าอิเนส ที่ระดับสายเลือดต่างๆ
ชำนาญ บุญมี - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแกะพันธุ์ซานต้าอิเนส ที่ระดับสายเลือดต่างๆ
ชื่อเรื่อง (EN): Reproductive Performance of Santa Ines Crossbred and Purebred Sheep
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชำนาญ บุญมี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Chamnan Boonmee
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ ได้แก่ จำนวนการให้ลูก/แม่ปี ระยะห่างระหว่างครอก และอายุเมื่อให้ลูกครั้งแรกของแกะระดับสายเลือด 50%ซานต้าอิเนส 75% ซานต้าอิเนส และซานต้าอิเนสพันธุ์แท้ ที่เลี้ยงในสภาพแวดล้อมการจัดการของสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ปลวกแดง จังหวัดระยอง ในช่วงระหว่างปี 2541-2547 โดยนำข้อมูลของแกะจำนวน 373 ข้อมูล มาวิเคราะห์โดยวิธี Least square analysis เพื่อประมวลผล และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของลักษณะที่ศึกษาในแต่ละระดับของปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ระดับสายเลือด ฤดูกาลผสมพันธุ์และขนาดของครอกด้วยวิธี Least significant difference (LSD) พบว่า ระดับสายเลือด มีจำนวนการให้ลูก/แม่ปี ไม่แตกต่างกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.60+0.40 ตัว มีระยะห่างระหว่างครอกไม่แตกต่างกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 268.5+92.7 วัน แต่มีความแตกต่างกันในลักษณะอายุเมื่อให้ลูกครั้งแรก (P<0.05) โดยแกะ 50% และ75% ซานต้าอิเนสมีค่าใกล้เคียงกันแต่แตกต่างกับแกะซานต้าอิเนสพันธุ์แท้ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 453.69+51. 18 , 444.88+50.31 และ 526.57+44.93 วัน ตามลำดับ ฤดูกาลผสมพันก็ไม่มีผลต่อลักษณะที่ศึกษา (P>0.05) และขนาดของครอก มีผลต่อจำนวนการให้ลูก/แม่ปี (P<0.05) โดยแกะที่ให้ลูกเดี่ยวและลูกแฝดจะมีจำนวนลูกเกิด/แม่ปี้ เท่ากับ 1.52+0.05 และ 2. 13+0.12 ตัว แต่ไม่มีผลต่อระยะห่างระหว่างครอกและอายุเมื่อให้ลูกครั้งแรก
บทคัดย่อ (EN): The objectives of this study were to study reproductive characteristics; number of litter of lambs per year, lambing interval and age at first lambing of 50%Santa Ines of 75% Santa Ines and Santa Ines purebred sheep raised in Plaukdang Livestock Breeding Station during 1998-2004. Three hundred and seventy-three records of sheep were collected and analyzed to investigate factors effecting litter/lambs per year, lambing interval, and age at first lambing by least square analysis technique and the differences of LS means among different levels of factors were compared by Least Significant Difference (LSD) technique. The result showed that the different levels of breed had no effect on litter of lambs per year. Mean of litter of lambs per year was 1.60-0.40 lambs. Lambing interval had no significant difference (P>0.05). Mean of lambing interval was 268.5-92.7 days. Age at first lambing was affected by breed (P>0.05). Mean of age at first lambing was 512.5+120.1 days. Season had no significant influence on litter of lambs per year, lambing interval and age at first lambing (P>0.05). Birth type had significant influence on litter of lambs per year (P<0.05) but had no effect on lambing interval and age at first lambing.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองบำรุงพันธุ์สัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแกะพันธุ์ซานต้าอิเนส ที่ระดับสายเลือดต่างๆ
ชำนาญ บุญมี
กองบำรุงพันธุ์สัตว์
2552
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
โครงการพัฒนาพันธุ์สุกรเชิงการค้าของกรมปศุสัตว์ 22.สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแม่สุกรลูกผสมที่เกิดจาก พันธุ์ลาร์จไวท์-แลนด์เรซ ระหว่างสายพันธุ์นอร์เวย์และอเมริกา ผลของการจำกัดแสงในช่วงระยะเจริญเติบโตที่มีต่อสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของห่านพันธุ์จีน การแสดงออกของพันธุ์และสายพันธุ์ถั่วฝักยาวในการปลูกแบบอินทรีย์และแบบใช้สารเคมี ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยหลอด (Solen corneus Lamarck, 1818) ในจังหวัดชุมพร ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์ไอร์แลนด์ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานีในสภาพฟาร์มเกษตรกร 1. ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรชของกรมปศุสัตว์ในสภาพฟาร์มเกษตรกร (1.2 ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์ไอร์แลนด์ของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานีในสภาพฟาร์มเกษตรก เปรียบเทียบพันธุ์ไหมลูกผสมต่างประเทศพันธุ์ใหม่ 4 พันธุ์ในท้องถิ่นต่างๆ 1.3 ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์เยอรมัน-ไอร์แลนด์ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวางในสภาพฟาร์มเกษตรกร การเลือกเครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ เพื่อตรวจสอบสายเลือดของพันธุ์โฮลสไตน์ในโคนมลูกผสม การตอบสนองของพันธุ์ถั่วเขียวต่อการให้น้ำต่างระดับ : การเจริญเติบโตของต้น

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก