สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน,Synchiropus splendidus (Herre, 1927) เพื่อการอนุรักษ์และการผลิตเชิงพาณิชย์
เสาวภา สวัสดิ์พีระ - มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน,Synchiropus splendidus (Herre, 1927) เพื่อการอนุรักษ์และการผลิตเชิงพาณิชย์
ชื่อเรื่อง (EN): Development of Aquaculture Technology of Mandarinfish, Synchiropus splendidus (Herre, 1927) for conservation and commercial production
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เสาวภา สวัสดิ์พีระ
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: แผนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน, Synchiopus splendidus (Herre, 1927) เพื่อการอนุรักษ์และการผลิตเชิงพาณิชย์ เป็นแผนงานวิจัยที่มีความสอดคล้อง กับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝั่งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและนำไปสู่การแข่งขันและการพึ่งพาตนเอง มีวัตถุประสงค์หลักของแผนงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งการ์ตูนสำหรับการผลิตเชิงพาณิชย์ มีระยะเวลาการวิจัย 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ 2556-2558 ปีที่รายงานเป็นปีแรกของแผนการวิจัย แผนงานวิจัยประกอบไปด้วย โครงการวิจัย 8 โครงการ ภายใต้ 4 แผนงานวิจัยย่อย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ 2556 ประกอบไปด้วย 3 แผนงานวิจัยย่อย 5 โครงการวิจัย ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,812,600.00 บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาท) ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุเป้าหมายของแผนงานวิจัย 2 ตัวชี้วัด จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่หนึ่ง ได้ข้อมูลผลงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการดำรงชีวิตและการสืบพันธุ์การเจริญพันธุ์ของปลาแมนดารินที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น และสามารถนำไปใช้สนับสนุนในการจัดการ การทำฟาร์มเพาะเลี้ยง ในด้านการจัดการพ่อ-แม่พันธุ์ เป็นผลสำเร็จเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาแมนดารินของแผนงานวิจัยต่อไป และองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านพันธุ์ศาสตร์เซลล์ของปลาแมนดาริน เพื่อใช้ในการวางแผนสำหรับการอนุรักษ์ การปรับปรุงพันธุ์ให้เป็นปลาเศรษฐกิจ และเพิ่มผลผลิตเพื่อคืนสู่ธรรมชาติ ตัวชี้วัดที่สอง ได้ระบบเลี้ยงปลาแมนดาริน ในเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆ ชนิดของอาหารและปริมาณอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม สัดส่วนของพื้นที่ที่ผลิตอาหารธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในตู้เลี้ยงกับพื้นที่เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาแมนดาริน ระบบกรองชีวภาพ ระบบการเก็บตัวอ่อนลูกปลา หลังจากนั้นจะมีระบบการเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ในขนาดต่างๆ และทำการทดสองระบบเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ที่ออกแบบพัฒนาขึ้นมา และได้สัดส่วนความหนาแน่นของลูกปลาแมนดารินที่เมาะสม ต่ออัตรารอด การเจริญเติบโต ในการอนุบาลปลาแมนดาริน ตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะที่มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ( Metamorphosis) ตัวชี้วัดที่สาม ได้ข้อมูลการตลาดที่สมบูรณ์พร้อมนำมาใช้ในการประเมินในการทำฟาร์มต่อไป ผลการวิจัยได้ข้อมูลการตลาดจากการสำรวจสมบูรณ์แล้ว สามารถแสดงให้เห็นถึงชนิด ปริมาณและมูลค่าของปลาแมนดารินในตลาดของสัตว์ทะเลสวยงามภายในประเทศ และโรคที่พบในปลาแมนดาริน เพื่อเป็นแนวทางในการรักษา การกักโรคและการป้องกันโรค ผลสำเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลสำเร็จเป้าประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
เอกสารแนบ: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1453
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน,Synchiropus splendidus (Herre, 1927) เพื่อการอนุรักษ์และการผลิตเชิงพาณิชย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
30 กันยายน 2558
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus(Herre, 1927) ในที่กักขัง การออกแบบและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927) การสำรวจความชุกและโอกาสการเกิดโรคในปลาแมนดาริน Synchiropus splendidus (Herre, 1927) ผลของความหนาแน่นของลูกปลา โรติเฟอร์ และระยะเวลาเปลี่ยนชนิดของอาหารต่ออัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927) ผลของการเสริมกรดไขมันและวิตามินซีลงในแพลงก์ตอนสัตว์ต่ออัตรารอด การเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre,1927) ผลของการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาแมนดาริน Synchiropus splendidus, Herre, 1927 ด้วยอาหารสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นเพื่อทดแทนอาหารมีชีวิต : การยอมรับอาหารและการสืบพันธุ์ วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์น้ำจืด โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าพันธุ์ไทยเชิงพาณิชย์ การวิจัยการผลิตแผ่นใยไหมด้วยการเลี้ยงไหมแบบไม่เข้าฝักสำหรับถ่ายทอดสู่เกษตรกรเพื่อการ ผลิตในเชิงพาณิชย์
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก