สืบค้นงานวิจัย
สภาพการผลิตมะขามหวานของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2546
สุมามาลย์ สายชมภู - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: สภาพการผลิตมะขามหวานของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2546
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุมามาลย์ สายชมภู
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกร (2)สภาพการปลูกมะขามหวาน (3) ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการปลูกมะขามหวาน (4) ปัญหา ข้อเสนอแนะของเกษตรกร ประชากรเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2546 ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วตั้งแต่ 5 ไร่ขึ้นไป เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า T-test และค่า F-test ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 53.14 ปี ส่วนใหญ่เป็นชาย มีระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 มีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 4.75 คน เป็นสมาชิก ธ.ก.ส. มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 16.12 ไร่ มีอาชีพหลักทำนา เกษตรกรทุกรายมีรายได้จากการผลิตข้าวและปลูกมะขามหวาน ทุกครัวเรือนมีหนี้สิน ส่วนใหญ่กู้เงินจากสถาบันการเงิน ไม่เคยผ่านการอบรม ปลูกมะขามหวานเฉลี่ย 8.34 ต้น ส่วนใหญ่ปลูกพันธุ์สีทอง และมีระยะปลูกและขนาดหลุมปลูกไม่แน่นอน มีการใส่ปุ๋ยทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ใส่ปุ๋ยหว่านบริเวณพุ่ม มีการกำจัดวัชพืช ไม่ทำการกำจัดศัตรู โรคราแป้งและหนอนเจาะฝักถ้าพบและเข้าทำลายมะขามหวานมากที่สุด เก็บเกี่ยวใช้กรรไกรตัดขั้วมะขาม เกษตรกรมีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมากต่อการปลูกมะขามหวานในประเด็น การปลูกมะขามหวานช่วงต้นฤดูฝน ถ้าเกิดโรคเชื้อราในฝัก โรคราแป้งและถ้าเกิดหนอนเจาะฝักมะขามจะเสียหายมาก การกำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยควรทำช่วงต้นฤดูฝน หลุมปลูกควรมีขนาด 1x1x1 เมตร และรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยก่อนปลูก ด้านปัญหา พบว่า มีปัญหามาก 5 ประเด็น ได้แก่ เนื้อแห้งมะขาม คุณภาพผลผลิตที่ได้รับ แหล่งพันธุ์มะขามหวาน การป้องกันและกำจัดโรคราในเนื้อมะขาม และปริมาณผลผลิตที่ได้รับ เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีการปลูกมะขามหวานพบว่าชายและหญิงมีค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จำนวน 3 ความคิดเห็น ได้แก่ (1) พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เหมาะสำหรับปลูกมะขามหวานได้ทุกพันธุ์ (2)โรคราแป้งถ้าเกิดขึ้นจะทำลายมะขามให้เสียหายมาก และ(3)ตลาดมะขามหวานยังมีมากและสามารถที่จะขยายพื้นที่ปลูกได้อีกมาก เกษตรกรที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3และสูงกว่า พบว่าเกษตรกรที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3และสูงกว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จำนวน 6 ความคิดเห็น ได้แก่ (1) พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เหมาะสำหรับปลูกมะขามหวานได้ทุกพันธุ์ (2) ปลูกมะขามหวานจำหน่ายควรปลูกอย่างน้อย 5 ไร่ขึ้นไป (3)ควรปลูกมะขามหวานช่วงต้นฤดูฝน (4) การกำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยควรทำช่วงต้นฤดูฝน โรคที่ถ้าเกิดขึ้นจะทำลายมะขามให้เสียหายมาก (5)โรคเชื้อราในฝักมะขามและ(6) โรคราแป้ง ด้านแรงงานในครัวเรือนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 3 ประเด็น ได้แก่ ปลูกมะขามหวานควรปลูกช่วงต้นฤดูฝน โรคเชื้อราในฝักมะขามและหนอนเจาะฝักถ้าเกิดขึ้นจะทำลายมะขามให้เสียหายมาก
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2546
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดกาฬสินธุ์
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: ปี 2546
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สภาพการผลิตมะขามหวานของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2546
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
สภาพการผลิตมะขามหวานของเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกร ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2546 สภาพการผลิตข้าวนาปีของเกษตรกรตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ปี 2546 การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวของเกษตรกรตำบลพิบูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2546 การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวของเกษตรกรตำบลพิบูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2546 สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกร ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2546 สภาพการผลิตเห็ดฟางของเกษตรกรในเขตตำบลหมูหม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2546 สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2546 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2546 ในตำบลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการเพาะปลูก 2546

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก