สืบค้นงานวิจัย
ชีววิทยาบางประการของปลาเขือแดงชนิด Trypauchen vagina (Bloch and Schneider, 1801) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช
ธเนศ ศรีถกล, สมชาย วิบุญพันธ์, อุทิศ โชติธรรมโน - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ชีววิทยาบางประการของปลาเขือแดงชนิด Trypauchen vagina (Bloch and Schneider, 1801) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง (EN): Some Biological Aspects of Burrowing Goby (Trypauchen vagina (Bloch and Schneider, 1801)) in Nakhon Si Thammarat Bay
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ปลาเขือแดงชนิดTrypauchen vagina (Bloch and Schneider, 1801) เก็บตัวอย?างจากท?าขึ้นปลาใน อ?าวนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว?างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 ถึงกุมภาพันธ?พ.ศ. 2551 จาก เครื่องมือประมงโพงพางหลักและยอป?ก เพื่อศึกษาอัตราส?วนเพศ ขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ?ฤดูวางไข? ความสัมพันธ?ระหว?างความยาวเหยียดกับน้ําหนักตัว และความยาวเหยียดกับความยาวมาตรฐาน พบว?า ปลาเขือแดงมีอัตราส?วนเพศผู?ต?อเพศเมียไม?เท?ากับ 1:1 โดยมีค?า 1:1.99 ขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ?โดยเฉลี่ยของ ปลาเพศเมีย เท?ากับ 14.63 เซนติเมตร สามารถวางไข?ได?ตลอดป?โดยมีช?วงวางไข?มากในเดือนธันวาคมถึง กุมภาพันธ?ปลาเขือแดงจํานวน 1,694 ตัว ช?วงความยาวเหยียด 5.3-18.8 (13.0?0.06) เซนติเมตร มีสมการ ความสัมพันธ?ระหว?างความยาวเหยียดกับน้ําหนักตัว เท?ากับ W=0.0030TL3.1083 เป?นปลาเพศผู? 566 ตัว ช?วงความยาวเหยียด 7.6-18.8 (13.4?0.10) เซนติเมตรและปลาเพศเมีย 1,128 ตัว ช?วงความยาวเหยียด 5.3-18.6 (12.9?0.07) เซนติเมตรได?สมการความสัมพันธ? W=0.0035TL3.0515และ W=0.0028TL3.1332 ตามลําดับ สําหรับ สมการความสัมพันธ?ระหว?างความยาวเหยียดกับความยาวมาตรฐานของปลากลุ?มไม?จําแนกเพศเพศผู?และ เพศเมีย มีค?าเท?ากับ TL=0.8099+1.0802SL TL=0.5823+1.0996SL และ TL=0.9123+1.0713SL ตามลําดับ
บทคัดย่อ (EN): Burrowing goby, Trypauchen vagina (Bloch and Schneider, 1801), were sampled during March 2007 – February 2008 from stow net and fence trap with scoop net at the fishing ports along the Nakhon Si Thammarat Bay in Nakhon Si Thammarat province for studying sex ratio, size at first maturity, spawning seasons and the relationships between total length and body weight, total length and standard length. The results showed that burrowing goby male to female ratio was 1:1.99. The total length at first maturity of female (L50) was 14.63 cm. It was also found that the burrowing goby spawned all year round with one peak in December to February. The total 1,694 burrowing goby had 5.3-18.8 cm of total length (13.0?0.06 cm). There were 566 males that had 7.6-18.8 cm of TL (13.4?0.10 cm) and 1,128 females that had 5.3-18.6 cm of TL (12.9?0.07 cm). The relationship equation between total length and weight were W=0.0030TL3.1083 of total fish, W=0.0035TL3.0515 of males, and W=0.0028TL3.1332 of females. The relationship equation between total length and standard length were TL=0.8099+1.0802SL of total fish, TL=0.5823+1.0996SL of males, and TL=0.9123+1.0713SL of females.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ชีววิทยาบางประการของปลาเขือแดงชนิด Trypauchen vagina (Bloch and Schneider, 1801) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช
กรมประมง
30 กันยายน 2551
กรมประมง
การประมงปลาเขือแดง (Trypauchen vagina) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช ชีววิทยาบางประการของปูทะเลชนิด Scylla serrata (Forskal, 1755) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลากระบอกดำ (Liza subviridis) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช คุณภาพน้ำบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช องค์ประกอบของชนิด และชีววิทยาบางประการของพรรณปลาในแม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ความชุกชุมของสัตว์น้ำบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช การประมงทะเลพื้นบ้านบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาเวียนในแม่น้ำว้า จังหวัดน่าน แบบจำลองทางเศรษฐกิจ-ชีววิทยาเพื่อการจัดการประมงปลาทูบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก การแพร่กระจายและชีววิทยาบางประการของปลาสกุล Homaloptera ในจังหวัดจันทบุรี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก