สืบค้นงานวิจัย
การโคลนและการศึกษาการแสดงออกขอยีน EgLEC1 สำหรับคัดเลือกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี
วิไลวรรณ โชติเกียรติ, อมรรัตน์ พงศ์ดารา, อลิษา หนักแก้ว - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อเรื่อง: การโคลนและการศึกษาการแสดงออกขอยีน EgLEC1 สำหรับคัดเลือกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี
ชื่อเรื่อง (EN): Cloning and Expression analysis of EgLEC1 for High Oil Yield Selection in Elaeis guineensis Jacq
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: EgLeafy cotyledon1 (EgLEC1)เป็นทรานสคริปชั่นแฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสังเคราะห์น้ำมันของพืช การศึกษาครั้งนี้พบว่ายีน EgLEC1 จากเนื้อเยื่อชั้นกลาง (mesocarp)ของปาล์มน้ำมัน (ElaeisguineensisJacq.)มีขนาด 663คู่เบส แปลรหัสเป็นกรดอะมิโนได้ขนาด 218กรดอะมิโน การวิเคราะห์ลำดับกรดอะมิโนของEgLEC1 พบมีค่าความเหมือน (Identity)กับโปรตีน LEC1 ของสบู่ดำมากที่สุด 89% การวิเคราะห์โครงสร้างโปรตีนEgLEC1 พบโครงสร้างทุติยภูมิแบบ helices จำนวน 10 ตำแหน่งและ beta strand จำนวน 11 ตำแหน่ง ทำให้โปรตีนม้วนพับเกิดเป็นโครงสร้างตติยภูมิ โดยมีการพบบริเวณอนุรักษ์ HAP3 ซึ่งเป็นส่วนจำเพาะที่มีการจับกับตำแหน่ง CAAT box ของโปรโมเตอร์ และเมื่อศึกษาการจับกันของโปรตีนEgLEC1 กับโปรโมเตอร์ต่างๆพบว่าโปรตีนมีปฏิสัมพันธ์มากอย่างจำเพาะกับโปรโมเตอร์EgaccDของปาล์มน้ำมันที่สุด และจากการศึกษาการแสดงออกของยีน EgLEC1ในเนื้อเยื่อต่างๆของปาล์มน้ำมัน พบการแสดงออกสูงในเนื้อเยื่อชั้นกลางของปาล์มน้ำมันที่มีการสะสมน้ำมันมากที่สุด นอกจากนั้นยังพบการแสดงออกสูงในส่วนเนื้อเยื่อใบปาล์มน้ำมันของต้นที่ให้ผลผลิตสูงของการศึกษาการแสดงออกของยีน EgLEC1ในใบปาล์มน้ำมันของต้นผลผลิตสูงและผลผลิตต่ำ และเมื่อทำการศึกษาการแสดงออกของ EgLEC1 ในเนื้อเยื่อส่วนใบของต้นอ่อนปาล์มน้ำมันใต้ต้น พบว่ามีการแสดงออกของยีนที่หลากหลาย แตกต่างกันในแต่ละตัวอย่าง โดยคาดว่าจะมีการแสดงออกสูงในตัวอย่างใบปาล์มน้ำมันของต้นอ่อนที่จะพัฒนาไปเป็นต้นที่มีการสะสมน้ำมันมาก ซึ่งจากผลการทดลองสรุปได้ว่าการแสดงออกของยีน EgLEC1 มีความสัมพันธ์กับปริมาณการสะสมน้ำมันในปาล์มน้ำมัน จึงน่าสนใจที่จะนำยีน EgLEC1 ไปพัฒนาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องหมายโมเลกุลคัดเลือกปาล์มน้ำมันพันธุ์ได้ต่อไปในอนาคต
บทคัดย่อ (EN): EgLeafy cotyledon1 (EgLEC1)is transcription factor that involved in the oil synthesis in plants. In this study, EgLEC1 gene was isolated from mesocarp of oil palm (ElaeisguineensisJacq.), contained663 bp encoded218amino acid. The amino acid sequence analysis of EgLEC1 showed 89% similarity compared with LEC1 protein jatropha. The secondary structure of EgLEC1 was predicted and showed 10 sites of helices and 11 sites of beta strand. Additionally, EgLEC1 encodes a HAP3 subunit of the CAAT-binding factor. The binding of EgLEC1protein and EgaccD promoter was strongly interaction. EgLEC1 gene was highly expressed in mesocarp tissue and high yield leaves. Moreover, the unknown young leaves from different trees were analyzed for their level of expression of EgLEC1 considerable variations were observed. These result indicated that the EgLEC1 expression may be related to the ability of the palm tree to accumulate oil. Therefore, EgLEC1 might be used as a molecular marker during the breeding program for producing high yielding oil palms.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การโคลนและการศึกษาการแสดงออกขอยีน EgLEC1 สำหรับคัดเลือกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30 กันยายน 2559
การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปีที่3 การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปีที่3 การแสดงออกของยีน choline monooxygenase (cmo) ในปาล์มน้ำมัน การผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์ม การขยายพันธุ์ของต้นแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทอเนอร่า (clonal seeds) ในอนาคต การใช้ประโยชน์จากกลีเซอรอลของโรงงานผลิตไบโอดีเซลเพื่อผลิตสารตั้งต้นของพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการทางชีวภาพโดยเชื้อ E.coli ที่ผ่านการตัดต่อยีน การค้นหาและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่สำคัญในปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.) การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นอาหารเสริมสำหรับโครีดนม การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (D x P) และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมแก่เกษตรกร การค้นหาและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่สำคัญในปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.) ปีที่3

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก