สืบค้นงานวิจัย
ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสวายโมงขนาดกลาง
สาวิตรี ศิลาเกษ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสวายโมงขนาดกลาง
ชื่อเรื่อง (EN): Optimum Protein and Energy Levels in Diet for Young Thai Panga (Pangasianodon hypohthalmus Sauvage, 1878 X P­angasius bocourti Sauvage, 1880)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สาวิตรี ศิลาเกษ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Sawitri Silakes
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสวายโมงขนาดกลาง สาวิตรี ศิลาเกษ๑* ดาราวรรณ ยุทธยงค์๒ ณัฐพงค์วรรณพัฒน์๓ อรทัย ช่วงโชติ๒ และจูอะดี พงศ์มณีรัตน์๔ ๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดขอนแก่น ๒ สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ าจืด ๓ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด ๔ ราชการบริหารส่วนกลาง กรมประมง บทคัดย่อ การศึกษาระดับโปรตีนและระดับพลังงานที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาสวายโมงขนาด กลางที่เลี้ยงในกระชังแขวนในบ่อดิน ซึ่งศึกษาปัจจัยร่วมระหว่างระดับโปรตีนและระดับพลังงาน โดยโปรตีนมี 3 ระดับ ได้แก่ 15, 20 และ 25 เปอร์เซ็นต์ส่วนพลังงานมี 2 ระดับ คือที่ 400 และ 450 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม รวมอาหารทดลองทั้งสิ้น 6 สูตร ปลามีน้ าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 235.35?0.88 กรัม เลี้ยงในกระชังขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร อัตราปล่อย 25 ตัวต่อกระชัง ให้กินอาหารวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 170 วัน ผลการทดลองไม่พบ อิทธิพลร่วมของระดับโปรตีนและระดับพลังงานในทุกพารามิเตอร์ที่ทดสอบ (p>0.05) โดยปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มี ระดับโปรตีนและระดับพลังงานต่างกัน 6 ชุดการทดลอง มีน้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 706.55?5.82, 701.27?52.37, 685.58?53.46, 705.07?19.60, 697.28?41.68 และ 743.5?44.91 กรัม ตามล าดับ มีค่าด้าน การเจริญเติบโต ได้แก่ น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย น้ าหนักเพิ่มต่อวัน ร้อยละน้ าหนักเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ ประสิทธิภาพอาหาร อัตราแลกเนื้อและอัตรารอดตายที่ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) แต่พบว่าค่าประสิทธิภาพของโปรตีน ในอาหาร การใช้ประโยชน์จากโปรตีน และการใช้ประโยชน์จากพลังงาน มีค่าแตกต่างกัน (p0.05) ผลทางเนื้อเยื่อวิทยา พบว่าเนื้อเยื่อส่วนกล้ามเนื้อหลังและเซลล์ตับของปลาทุก ชุดการทดลองมีลักษณะปกติ สรุปผลการศึกษาได้ว่า สูตรอาหารที่มีระดับโปรตีน 15 เปอร์เซ็นต์ (ใช้แหล่งโปรตีน คุณภาพสูง) และระดับพลังงาน 400 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม (มีคาร์โบไฮเดรตในสูตรอาหารประมาณ 67 เปอร์เซ็นต์) มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาสวายโมงขนาดกลาง ค้าส้าคัญ : ปลาสวายโมง อาหาร โปรตีน พลังงาน *ผู้รับผิดชอบ : ๒๒๒ หมู่ ๑๓ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร ๐ ๔๓๒๔ ๖๖๕๔ e-mail : beebee1112@yahoo.com
บทคัดย่อ (EN): Optimum Protein and Energy Levels in Diet for Young Thai Panga (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878 ? Pangasius bocourti Sauvage, 1880) Sawitri Silakes1* Darawan Yuttayong2 Nutthapong Wannapat3 Oratai Chungchot2 and Juadee Pongmaneerat4 1 Khon-Kaen Inland Fisheries Research and Development Center 2 Inland Feed Research Institute 3 Inland Fisheries Research and Development Division 4 Central government, Department of Fisheries The optimum protein and energy levels in rearing young Thai panga (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878 ? Pangasius bocourti Sauvage, 1880) were studied. Three protein levels (15, 20 and 25%) and two energy levels (400 and 450 kcal/100 g feed) were formulated with three replications. Twenty five fish were stocked in each eighteen 1 m3 cages which were floated in the earthened pond. Fish were fed twice daily for 170 days. The average initial body weight was 235.35?0.88 g. The results show that there was no interaction between protein and energy level in all parameters. The average final weight was 706.55?5.82, 701.27?52.37, 685.58?53.46, 705.07?19.60, 697.28?41.68 and 743.55?44.91 g, respectively. There were no significant differences in average final weight, average daily weight gain, percent weight gain, specific growth rate, feed efficiency ratio, feed conversion rate and survival rate among treatments (p>0.05), but different in protein efficiency ratio, apparent net protein utilization and apparent net energy utilization (p0.05). By the examination of the histological tissue sections of the dorsal muscle and liver, no abnormal or inflammation sign were found in any treatment. In conclusion, feed with 15 % protein (using 3 high quality protein) and energy at 400 kcal/100 g (containing approximately 67% carbohydrate) was suitable for rearing young Thai panga. Key words: young Thai panga, feed, protein, energy *Correspondent author: 222 Moo 13, Nai Muaeng, Muaeng, Khon Kaen. 40000 Tel. 0 4324 6654 e-mail: beebee1112@yahoo.com
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-11-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-01-31
เอกสารแนบ: https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20211130103241_1_file.pdf
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสวายโมงขนาดกลาง
กรมประมง
31 มกราคม 2556
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมประมง
ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสวายโมงขนาดเล็ก ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสลิด ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลาเทพา ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาอีกงวัยรุ่น ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลาเทพาขนาดเล็ก ระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาไหลนาขนาดเล็ก ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารเป็ดเทศสายพันธุ์กบินทร์บุรี 4) ผลของระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมสำหรับ เป็ดเทศสายพันธุ์กบินทร์บุรีช่วงระยะไข่ ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารเป็ดเทศสายพันธุ์กบินทร์บุรี 1) ผลของระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมสำหรับเป็ดเทศสายพันธุ์กบินทร์บุรี ช่วงอายุ 0-3 สัปดาห์ ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากระดี่นาง ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารเป็ดเทศสายพันธุ์กบินทร์บุรี 3) ผลของระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมสำหรับเป็ดเทศ สายพันธุ์กบินทร์บุรี ช่วงอายุ 12 สัปดาห์ – ไข่ฟองแรก
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก