สืบค้นงานวิจัย
รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาการเปลี่ยนเพศกบนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตอาหารปลอดภัย
อานุภาพ วรรณคนาพล - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาการเปลี่ยนเพศกบนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตอาหารปลอดภัย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อานุภาพ วรรณคนาพล
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
บทคัดย่อ (EN): No information found from agency.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.1-52-041.8
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาการเปลี่ยนเพศกบนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตอาหารปลอดภัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2552
การประเมินผลกระทบและการติดตามการปนเปื้ออนของจุลินทรีย์ก่อโรคทางเดินอาหารที่มากับการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ทางการเกษตรเพื่อการควบคุมคุณภาพและความมั่นคงปลอดภัยทางอาหารของเกษตรอินทรีย์ โครงการการยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของเครื่องสำอางและเสริมอาหารในระดับคลินิก โครงการนาโนคลัสเตอร์แม่เหล็กที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์และตรึงด้วยแอปตาเมอร์เพื่อการประยุกต์ใช้เพื่อความปลอดภัยทางด้านน้ำและอาหาร การยกระดับศักยภาพผู้พิการสู่การพัฒนาเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์อย่างสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่ การเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงปลาหมอไทยด้วยการเสริมกวาวเครือขาวในสูตรอาหารเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับการบริโภค พัฒนาการวิเคราะห์โปรตีนในอาหาร รูปแบบการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่ชลประทาน การใช้โปรไบโอติคเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารไก่กระทง ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอาหารสัตว์โดยการหมักของเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลของอาหารผสมสารสกัดกระเทียมต่อการเหนี่ยวนำให้เป็นเพศผู้ การ เจริญเติบโต และต้นทุนการผลิตของปลานิล เพื่อเป็นอาหารปลอดภัย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก