สืบค้นงานวิจัย
สภาพการผลิตสับปะรดจังหวัดหนองคาย
วศินาฎ ทองบุดดี - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: สภาพการผลิตสับปะรดจังหวัดหนองคาย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วศินาฎ ทองบุดดี
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การวิจัยสภาพการผลิตสับปะรดของเกษตรกร จังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานบางประการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ศึกษาสภาพการผลิต ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตสับปะรดของเกษตรกร ในจังหวัดหนองคาย ประชากรได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2543 จำนวน 530 ราย สุ่มตัวอย่างแบบง่าย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 44.94 ปี จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.46 คน ส่วนใหญ่ต้องจ้างแรงงานในการผลิตสับปะรด มีพื้นที่ปลูกสับปะรดเฉลี่ย 11.25 ไร่ ผลผลิตสับปะรดเฉลี่ย 4,994.54 กิโลกรัม/ไร่ มีรายได้จากการขายสับปะรดในปีที่ผ่านมาเฉลี่ย 132,600.90 บาท เกษตรกรมีประสบการณ์ปลูกสับปะรดเฉลี่ย 9.73 ปี ในการผลิตสับปะรดส่วนใหญ่ใช้เงินทุนของตนเอง เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับสับปะรดจากสำนักงานเกษตรจังหวัด แหล่งความรู้ที่ได้รับส่วนใหญ่มาจากเพื่อนบ้าน และเอกสารคำแนะนำ ชนิดดินที่ใช้ปลูกสับปะรดเป็นดินร่วนปนทราย ปลูกมากในช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม ปลูกแบบแถวคู่ ระยะปลูก 50X50X100 ซ.ม. จำนวนต้นเฉลี่ย 4,870.45 ต้น/ไร่ มีการใช้ปุ๋ยเคมีทุกราย ส่วนใหญ่ใช้สารป้องกันและกำจัดวัชพืชและใช้สารบังคับการออกดอก ส่วนใหญ่ไม่มีการให้น้ำสับปะรด มีการไว้ตอสับปะรด และใช้ใบสับปะรดห่อผลเพื่อป้องกันแดดเผา มีการคัดขนาดผลเพื่อจำหน่าย จำหน่ายผลผลิตสับปะรดให้พ่อค้าที่มารับซื้อที่สวน ราคาจำหน่ายในปีที่ผ่านมาเฉลี่ย 3.33 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 9,800 บาท/ไร่ ปัญหาที่พบมากคือ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ราคาผลผลิตตกต่ำ และขาดแหล่งน้ำ ข้อเสนอแนะของเกษตรกร มีการอบรมให้ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน รัฐบาลควรมีการแทรกแซงราคา และสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อจำหน่ายผลผลิต ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย ควรส่งเสริมและแนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ควรออกเยี่ยมและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมแก่เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น ควรสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อการจำหน่ายผลผลิต และควรมีการวิจัยเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตสับปะรด เพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มผลผลิตสับปะรดโดยการลดต้นทุนในโอกาสต่อไป
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2547
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2547
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดหนองคาย
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สภาพการผลิตสับปะรดจังหวัดหนองคาย
กรมส่งเสริมการเกษตร
2547
การผลิตและการตลาดสับปะรดในอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด โครงการวิจัยการศึกษาระบบการผลิตสับปะรด การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตสับปะรดเพื่อรับรองมาตรฐานฟาร์ม สภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดหนองคาย โครงการวิจัยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดในพื้นที่เกษตรกร การศึกษาระบบการปลูกพืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมในชุดดินปราณบุรีเพื่อการผลิตสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดโรงงาน ปีการเพาะปลูก 2552/2553: กรณีศึกษา ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย การพัฒนากระบวนการผลิตสับปะรดกึ่งแห้งและการสร้างตัวแบบเพื่อการพยากรณ์การถ่ายเทมวลสารระหว่างกระบวนการออสโมซิส สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในตำบลบ้านผือ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก