สืบค้นงานวิจัย
การใช้ไรน้ำนางฟ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำเศรษฐกิจในจังหวัดตรัง
วิกิจ ผินรับ, ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช, ทัศนภา ว่องสนั่นศิลป์, วิกิจ ผินรับ, ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช, ทัศนภา ว่องสนั่นศิลป์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชื่อเรื่อง: การใช้ไรน้ำนางฟ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำเศรษฐกิจในจังหวัดตรัง
ชื่อเรื่อง (EN): TheUsing ofStreptocephalus sirindhornae for EconomicAquatic AnimalFeedin Trang Province
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่อ : จากการศึกษาการทดลองใช้ไรน้ำนางฟ้าสายพันธุ์ไทยและไรน้ำนางฟ้าสายพันธุ์สิรินธร เพื่อใช้เป็นอาหารในปลา 3 ชนิดได้แก่ ปลาหมอสี ปลาอะโรวานา และ ปลากะพงขาว ปลาหมอสี และปลาอะโรวานา ใช้เวลาในการเลี้ยง 90 วัน ส่วนปลากะพงขาว ใช้เวลาเลี้ยง 60 วัน ทำการทดลอง 3 ซ้ำ พบว่าอัตรารอดของปลาทั้ง 3 ชนิดสูงกว่าร้อยละ 80 น้ำหนักและความยาวเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาดังกล่าว ได้แก่ หนอนแดง อาหารเม็ด พบว่าให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) การทดลองเพาะไรน้ำนางฟ้าในภาชนะบ่อซิเมนต์และถังไฟเบอร์กลาส พบว่าอัตราการฟักของไรน้ำทั้งสองสายพันธุ์ไม่มีความแตกต่างต่างสถิติ (P>0.05) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชนิดของบ่อไม่มีผลต่ออัตราการฟักของไรน้ำทั้งสองชนิด คำสำคัญ: ไรน้ำนางฟ้าสายพันธุ์ไทย , ไรน้ำนางฟ้าสายพันธุ์สิรินธร, อาหารเม็ด, หนอนแดง,อัตราการฟัก, ปลา หมอสี, ปลาอะโรวานา, ปลากะพงขาว
บทคัดย่อ (EN): : The purpose of this study to compare a growth and a survival rate of 3 fish (cichlid , arowan and Sea bass under four food feeding (Thai fairy shrimp, Sirinthorn fairy shrimp, zebra dove, fish feed pellet) was examined in 90 day for Cichlid and Arovana and 60 days for Sea bass. The experimental design used in the study was CRD with 3 treatment and 3 replicates ( for three kinds of fish). The result showed average body weight and body length of 3 kind of fish fed on 4 food not significant (P>0.05) and that found the higher average body weight and body length which fed on fairy shrimp. The result of survival rate found that higher than 80% for each fish. The result showed that hatching rate of Thai fairy shrimp and Sirinthorn fairy shrimp in cement pond and n fiber tank was not significant (P>0.05) Key words : Thai fairy shrimp , Sirinthorn fairy shrimp , fish feed pellet , zebra dove hatching
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้ไรน้ำนางฟ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำเศรษฐกิจในจังหวัดตรัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
30 กันยายน 2552
ปริมาตรที่เหมาะสมของน้ำกลั่นในการเก็บรักษาไรน้ำนางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis) เพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำ การใช้จุลินทรีย์เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในตู้เลี้ยงสัตว์น้ำ การศึกษาปัจจัยทางด้านคุณภาพน้ำ คุณภาพดิน แพลงก์ตอน และพาหะ ของโรคที่มี ผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ บริเวณฝั่งทะเล อันดามัน จังหวัดตรัง การพัฒนาระบบติดตามและควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้ระบบ PLC (programmable logic controller) การใช้แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์เป็นดัชนีชี้คุณภาพน้ำทางชีวภาพบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งบางพระจังหวัดชลบุรี การประเมินคุณภาพน้ำและดินในร่องสวนปาล์มน้ำมันภายในบ่อกุ้งร้างเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของไรน้ำนางฟ้าสิรินธรและไรน้ำนางฟ้าไทย ปริมาณน้ำอิสระในอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์น้ำ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ (พด. 6) เพื่อการกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสัตว์น้ำ การใช้ประโยชน์สัตว์น้ำและวิถีการตลาดสินค้าสัตว์น้ำจากหนองหาร จังหวัดสกลนคร

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก