สืบค้นงานวิจัย
ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาข้างเหลือง Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)ในอ่าวไทย
จันทร์ทิพย์ บรรลือเดช - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาข้างเหลือง Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)ในอ่าวไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Stock Assessment of Yellowstripe scad, Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) in the Gulf of Thailand
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จันทร์ทิพย์ บรรลือเดช
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Chanthip Bunluedaj
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาข้างเหลือง (Selaroidesleptolepis (Cuvier, 1833)) ในอ่าวไทย โดยรวบรวมและเก็บตัวอย่างจากเครื?องมืออวนล้อมจับ (อวนดํา อวนล้อมปั?นไฟ อวนล้อมซั?ง) และอวนล้อมจับ ปลากะตัก ในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2550 พบมีปริมาณการจับรวม 2,750.25 ตัน ซึ?งอวนล้อมจับมี อัตราการจับสัตว์นํ? า 2,857.76 กิโลกรัม/วัน เป็ นปลาข้างเหลือง95.65 กิโลกรัม/วัน (ร้อยละ 3.35) พบมีขนาด ความยาวอยู่ในช่วง 2.50-19.50เซนติเมตร ความยาวเฉลี?ย 10.95?2.02 เซนติเมตร ความยาวเฉลี?ยเล็กสุดพบ ในเดือนสิงหาคม 9.91?1.83 เซนติเมตร ความยาวเฉลี?ยใหญ่สุดพบในเดือนธันวาคม 12.94?1.76 เซนติเมตร ความยาวแรกจับเท่ากับ 10.43 เซนติเมตรส่วนอวนล้อมจับปลากะตักมีอัตราการจับสัตว์นํ? า 2,003.23 กิโลกรัม/วัน เป็ นปลาข้างเหลือง 107.78 กิโลกรัม/วัน (ร้อยละ 5.38) พบขนาดความยาวอยู่ในช่วง 2.50-17.50 เซนติเมตร ความยาวเฉลี?ย 10.04?3.20 เซนติเมตรความยาวเฉลี?ยเล็กสุดพบในเดือนมีนาคม 7.34?4.64 เซนติเมตร และ ความยาวเฉลี?ยใหญ่สุดพบในเดือนพฤศจิกายน 12.44?1.70 เซนติเมตร ความยาวแรกจับเท่ากับ 10.28 เซนติเมตร ปลาข้างเหลืองมีความชุกชุมที?ระดับความลึกนํ? าประมาณ 20-50 เมตร ฤดูกาลที?จับปลาข้างเหลืองได้มากพบ 2 ช่วง คือเดือนมีนาคม-พฤษภาคม และ เดือนสิงหาคม-ตุลาคม โดยช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม สามารถจับ ปลาข้างเหลืองได้มากกว่า ปลาข้างเหลืองมีค่าสัมประสิทธิ? การเติบโต (K) เท่ากับ 1.53 ต่อปี ความยาวอนันต์(L?) 20.63เซนติเมตร สัมประสิทธิ? การตายโดยธรรมชาติ(M) 2.168 ต่อปีสัมประสิทธิ? การตายรวม (Z)9.876 ต่อปี สัมประสิทธิ? การตายจากการประมง (F) 7.708 ต่อปีโดยมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์(E) 0.780 ปลาข้างเหลือง เริ? มเข้าสู่ข่ายการประมงที?ความยาว 2.00 เซนติเมตร จํานวน 545.5 ล้านตัว ผลผลิตสูงสุดที?ยั?งยืนมีค่า 2,837.5 ตัน ที?ระดับการลงแรงประมง (F-Factor) เท่ากับ 0.65และมูลค่าสูงสุดที?ยั?งยืน103.8 ล้านบาท ที?ระดับ 2 การลงแรงประมง0.55 ซึ?งการทําประมงปลาข้างเหลืองจะต้องลดการลงแรงประมงลงร้อยละ 35 หรือร้อยละ 45 ของการลงแรงประมงปัจจุบัน
บทคัดย่อ (EN): Assessment of yellowstripe scad (Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)) resource status in the Gulf of Thailand was conducted by collecting data from purse seine (Thai purse seine, light luring purse seine, fish aggregating device purse seine) and anchovy purse seine from January to December 2007, with the overall catch was 2,750.25 tons. The average catch rate 2,857.76 kg/day, with the yellowstripe scad was 95.65 kg/day (3.35 %) with the length from 2.50 to 19.50 cm and average length of 10.95?2.02 cm. The smallest average length was found in August (9.91?1.83 cm), when the largest average length was found in December (12.94?1.76 cm). The length at first capture was 10.43 cm. Anchovy purse seine had average catch rate 2,003.23 kg/day, consisting of 107.78 kg/day yellowstripe scad. The length was 2.50 to 17.50 cm, with the average length 10.04?3.20 cm. The smallest average length was found in March, when the largest average length was found in November (12.44?1.70 cm). The length at first capture was 10.28 cm. Yellowstripe scad was abundance at20-50 m of water depth.Fishing season were duringMarchMay and August-October withhigh abundance during August to October. The growth coefficient (K) of yellowstripe scad was 1.53 per year. The asymptotic length (L?) was 20.63 cm. The natural mortality coefficients (M) was 2.168 per year. The total mortality coefficients (Z) was 9.876 per year and the fishing mortality coefficient (F) was 7.708 per year. The exploitation rate (E) was 0.780 per year. Size of recruitment in fishing ground was 2.00 cm with 545.5 million individual. The maximum sustainable yield was 2837.5ton at F-Factor 0.65 and the maximum sustainable economic yield 4 was 103.8 million baht at F-Factor 0.55. Fishing effort of yellowstripe scad fisheries have to decrease 35 or 45 percentsof the present efforts.
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-12-31
เอกสารแนบ: https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180205153953_1_file.pdf
พื้นที่ดำเนินการ: อ่าวไทย
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: มกราคม - ธันวาคม 2550
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2551
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาข้างเหลือง Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)ในอ่าวไทย
กรมประมง
31 ธันวาคม 2551
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมประมง
ชีววิทยาปลาข้างเหลืองชนิด Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) ในอ่าวไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาข้างเหลือง Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)ทางฝั่งทะเลอันดามันของไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแป้นกระดาน (Photopectoralis bindus (Valenciennes,1835) ในอ่าวไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแป้นกระดาน (Photopectoralis bindus (Valenciennes,1835) ในอ่าวไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) ในอ่าวไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรกุ้งแชบ๊วยบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง การประเมินสภาวะทรัพยากรปลากะตักในอ่าวไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกล้วยชนิด Photololigo chinensis และ P. duvaucelii ในอ่าวไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ปลาข้างเหลืองชนิด Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาสีกุนตาโต Selar cumenohpthalmus ในอ่าวไทย
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก