สืบค้นงานวิจัย
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว American Jointvetchสายพันธุ์ Leeและสายพันธุ์Glenn เพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ในที่ลุ่ม (1) การเร่งความงอกของเมล็ดถั่ว American Jointvetch สายพันธุ์ Lee และสายพันธุ์ Glenn
สมพล ไวปัญญา - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว American Jointvetchสายพันธุ์ Leeและสายพันธุ์Glenn เพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ในที่ลุ่ม (1) การเร่งความงอกของเมล็ดถั่ว American Jointvetch สายพันธุ์ Lee และสายพันธุ์ Glenn
ชื่อเรื่อง (EN): Seed Production of Aeschynomene americana cv. Lee and cv. Glenn for Forage Crop in Wetter Low-Lying Area (1) Breaking of Seed Dormancy of Aeschynomene americana cv. Lee and cv. Glenn
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สมพล ไวปัญญา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN):
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาการเร่งความงอกของเมล็ดถั่วโสนขน หรือ American Jointvetch สายพันธุ์ Lee และสายพันธุ์ GIenn ที่ได้กระเทะฝักหุ้มเมล็ดออกแล้ว ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช โดยวางแผนการทดลองแบบ completely randomized design มี 4 ซ้ำ ประกอบด้วย วิธีการเร่งความงอก 6 วิธี ดังนี้ คือ ไม่มีการเร่งความงอก แช่เมล็ดในน้ำร้อนอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที ขัดเมล็ดด้วยกระดาษทรายชนิดละเอียด นาน 3 นาที แช่เมล็ดในน้ำนาน 12 ชั่วโมง แช่เมล็ดในกรดซัลริคเข้มข้น นาน 10 นาที และการตัดเมล็ด ผลการทดลองพบว่าการเร่งความงอกของเมล็ดด้วยวิธีการต่าง ๆ สามารถทำให้ ถั่ว American Jointvetch มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงกว่าที่ไม่มี การเร่งความงอก วิธีการเร่งความงอกที่ให้เปอร์เซ็นต์ความงอกสูงสุด สำหรับสายพันธุ์ Lee คือการตัดเมล็ด ซึ่งมีความงอกสูงถึง 99 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05 กับวิธีการแช่เมล็ดในน้ำร้อนอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที ที่มีความงอกเท่ากับ 94 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสายพันธุ์ Glenn นั้นวิธีการเร่งความงอกที่ให้เปอร์เซ็นต์ความงอกสูงสุด คือ การตัดเมล็ด แช่เมล็ดในน้ำร้อนอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที ขัดเมล็ดด้วยกระดาษทรายชนิดละเอียดนาน 3 นาที และแช่เมล็ดในกรดซัลฟูริคเข้มข้น นาน 10 นาที ซึ่งมีความงอกสูงกว่าอย่างแตกต่างกันทางสถิติ (P-0.05) กับวิธีแช่เมล็ดในน้ำนาน 12 ชั่วโมง และที่ไม่มีการเร่งความงอก เท่ากับ 98, 97, 96, 91, 81 และ 73 เปร์เซ็นต์ ตามลำดับ อย่างไรก็ตามวิธีที่สะดวกต่อการนำไปใช้ในทางปฏิบัติมากที่สุด ทั้งในสายพันธุ์ Lee และ Glenn คือ การแช่เมล็ดในน้ำร้อน อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที
บทคัดย่อ (EN): The study on breaking of seed dormancy of Aeschynomene americana cv. Lee and cv. Glenn were conducted at seed laboratory, Nakornsrithummarat Animal Nutrition Research Center. The experimental design was completely randomized design with 4 replications. The treatments were ; untreated seed as a control, seed soaking with hot water at 80C, 10 seconds, seed scrubing with fine sand paper 3 seconds, seed soaking with water 12 hours, seed soaking with concentrate sulphuric acid 10 seconds and seed cutting. The resultsshowed that breaking of seed dormancy of Aeschynomene americana gave almost higher percentage of seed germination than untreated seed as a control. The best treatment for breaking seed dormancy of Aeschynomene americana cv.Lee was seed cutting, which gave seed germination 99 percentage but it was not significantly different (P>0.05) with the treatmentof seed soaking with hot water at 80 ํC, 10 seconds, which gave seed germination 94 percentage. The best treatment for breaking seed dormancy of Aeschynomene americana cv.Glenn were seed cutting, seed soaking with hot water at 80 ํC 10 seconds, seed scrubing with fine sand paper 3 seconds and seed soaking with concentrate sulphuric acid 10 seconds, their seed germination were significantly different higher than (P<0.05) those seed soaking with water 12 hours and the control seed (98,97,96,91,81 and 73 percentage, respectively). However, seed soaking with hot water at 80 ํC, 10 seconds is the best treatment for easy practice both Lee and Glenn varieties.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2542
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2542
เอกสารแนบ: http://nutrition.dld.go.th/Research%20Report53-55/Research_Knowlage/RESEARCH/research_full/2542/R4209.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว American Jointvetchสายพันธุ์ Leeและสายพันธุ์Glenn เพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ในที่ลุ่ม (1) การเร่งความงอกของเมล็ดถั่ว American Jointvetch สายพันธุ์ Lee และสายพันธุ์ Glenn
กองอาหารสัตว์
2542
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมปศุสัตว์
พืชอาหารสัตว์พันธุ์ใหม่ การศึกษาถั่วลิสงเถาเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ 6. ลักษณะการออกดอก ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของถั่วลิสงเถา 11 สายพันธุ์ โครงการปรับปรุงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์โดยการทดสอบความงอกผลการทดสอบความงอกของเมล็ดหญ้าโร้ด,เฮมิล,กินนีเมื่อเก็บเกี่ยวระยะต่างๆกัน ผลของสารเคมีกลุ่ม Neonicotinoid ต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 การพัฒนาช่อดอกของสายพันธุ์เรณูเป็นหมัน (สายพันธุ์ A) และสายพันธุ์แก้การเป็นหมัน (สายพันธุ์ R) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม การผลิตเมล็ดพันธุ์โสนขนสายพันธุ์ลีและเกลนเพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ในที่ลุ่ม (4) อายุการเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์โสนขนสายพันธุ์ลี อาหารสัตว์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย การศึกษาพืชสกุล Brachiaria เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์3.ผลของเวลาตัดปิดแปลงที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้าซิกแนลตั้ง 4 สายพันธุ์ ผลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้าซิกแนลตั้ง 5 สายพันธุ์ ผลของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์กระถินสายพันธุ์กลาบราต้า

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก