สืบค้นงานวิจัย
สภาวะที่เหมาะสมต่อการวัดปริมาณไชยาไนด์อิสระในมันสำปะหลัง (Manihot esculenta Crantz)
ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: สภาวะที่เหมาะสมต่อการวัดปริมาณไชยาไนด์อิสระในมันสำปะหลัง (Manihot esculenta Crantz)
ชื่อเรื่อง (EN): Optimal Condition for the Free Cyanide Determination in Cassava (Manihot esculenta Crantz)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Suchirat Sakuanrungsirikul
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ: มันสำปะหลัง
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ไชยาโนจีนิคกลูโคไซด์ (cyanogenic glucoside) ในมันสำปะหลัง จะทำปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสโดยอาศัยเอนไซม์ลินามาเรสได้ไซยาไนด์ สามารถวัดปริมาณได้โดยตรงจากการวัดปริมาณของไซยาไนด์อิสระ (free cyanide) ด้วยเทคนิค Enzymatic method ในงานวิจัยนี้ศึกษาผลของระยะเวลาในการบ่มน้ำหนักของตัวอย่าง วิธีการเตรีวมตัวอย่างต่อการสลายตัวของไซยาโนจีนิคกลูโคไซด์เพื่อให้สามารถวัดไซยาไนด์อิสระจากมันสำปะหลังที่มีอายุ 12 เดือน พบว่า ตัวอย่างจากใบอ่อนมันสำปะหลัง น้ำหนัก 0.1 ก. และเปลือกของหัวมันสำปะหลัง น้ำหนัก 0.3 ก. นำมาเตรียมตัวอย่างด้วยวิธีการบดตัวอย่างด้วยไนโตรเจนเหลว ก่อนเติมลงในสารละลายที่ใช้สกัด pH 5.0 แล้วบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ 50 ซ. ที่เวลา 60 นาทีนั้นสามารถวัดปริมาณไซยาไนด์อิสระสูงสุด
บทคัดย่อ (EN): The cyanogenci glucoside in cassav is hydrolysed by endogenous linamarase to liberate cyanide which can directly be detected from the free cyanide determination, using enzymatic method. The aim of the present study was to determine the optimal condition for hydrolysis of cyanogenic glucoside in cassava. Varying amount of plant materials, different lengths of incubation time and three methods of preparation of plant materials were investigated. Tissues of cassava were sampled from freshly harvested 12-month-old cassava. The optimal condition for the determination of free cyanide content involved grinding young leaves (0.1 g) and cassava peel (0.3 g) in liquid nitrogen before adding the extraction buffer (pH 5.0) and incubating at 50 C for 60 minutes.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2550
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สภาวะที่เหมาะสมต่อการวัดปริมาณไชยาไนด์อิสระในมันสำปะหลัง (Manihot esculenta Crantz)
กรมวิชาการเกษตร
2550
เอกสารแนบ 1
อาหารจากมันสำปะหลัง การเพิ่มโปรตีนในกากมันสำปะหลังและเปลือกมันสำปะหลังโดยใช้จุลินทรีย์ การชักนำการออกดอกในมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังแบบแม่นยำ ผลของสภาวะในการเพาะปลูกต่อคุณภาพของหัวมันสำปะหลังสายพันธุ์พิรุณ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังผงกึ่งสำเร็จรูปจากมันสำปะหลังสายพันธุ์หวาน Isolation and Characterization of Microsatellite Loci and Genetic Diversity in Cassava (Manihot esculenta Crantz) ผลผลิตของมันสำปะหลังที่เก็บเกี่ยวอายุสั้นในสภาพปริมาณน้ำฝนต่างกัน การทดลองช่วงเวลาการให้น้ำที่เหมาะสมของมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 60(ปีที่ 2) มีเทนจากหัวมันและกากมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาน การออกแบบและสร้างเครื่องมือสำหรับการตรวจวัดตะกั่วในมันสำปะหลังแบบทราบผลทันที

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก