สืบค้นงานวิจัย
การเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ที่อนุบาลด้วยอาหารสำเร็จรูปเสริมด้วยสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis)
เพ็ญศรี เมืองเยาว์ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ที่อนุบาลด้วยอาหารสำเร็จรูปเสริมด้วยสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis)
ชื่อเรื่อง (EN): Survival and Growth of Spotted Scat ( Scatophagus argus Linnaeus, 1766) Fry Nursing with Artificial Diet Supplement with Gut Weed (Ulva intestinalis)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เพ็ญศรี เมืองเยาว์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Pensri Muangyao
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จรูปเสริมสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis Linnaeus, 1753) ที่ระดับต่างๆ กันคือ 5, 10 และ15% ของน้ำหนักตัวปลา โดยเลี้ยงปลาตะกรับน้ำหนักเฉลี่ยเริ่มตัน 3.18 0.01 กรัม ในตู้กระจกขนาดความจุ 100 ลิตรซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับระบบน้ำหมุนเวียน จำนวน 20 ตัวต่อตู้ ระดับละ 3 ซ้ำ ให้อาหารสำเร็จรูปจนอิ่ม วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าอัตรา การเจริญเติบโตเฉลี่ยของปลาตะกรับที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จรูปเสริมสาหร่ายไส้ไก่ ที่ระดับ 5, 10 และ15% มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โตยมีค่าเท่ากับ 0.17 + 0.01, 0.17 + 0.02, 0.18 0.02 และ 0.17 + 0.03 กรัมต่อวัน ตามลำดับ สำหรับอัตรารอดปลาทดลองทุกชุดมีอัตรารอด 100% อย่างไรก็ตามการเสริมสาหร่ายไส้ไก่สดให้แก่ปลามีผลทำให้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) ลดลง โดย ปลาที่ได้รับอาหารสำเร็จรูปเสริมสาหร่ายไส้ไก่สด 10% (1.30 0.02) มีค่า FCR ต่ำสุด และมีค่าต่ำกว่าชุดการ ทดลองที่ไม่มีการเสริมด้วยสาหร่ายไส้ไก่ (1.41 + 0.02) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่งผลให้สามารถ ลดต้นทุนค่าอาหารลงได้มากที่สุด นอกจากนี้การเสริมสาหร่ายส้ไก่ยังมีผลทำให้ระดับของไลโซไซม์ในเลือด สูงกว่าปลาที่ไม่มีการเสริมสาหร่ายไส้ไก่ โดยการเสริมสาหร่ายไส้ไก่ 5% มีผลทำให้ระดับไลโซไซม์ในเลือด มีค่าสูงสุด (51.46 + 28.27 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรซึรั่ม) รวมทั้งการเสริมสาหร่ายไส้ไก่สดทำให้ลักษณะสี ภายนอกของปลาเป็นสีเหลืองทองแตกต่างอย่างชัดเจนกับปลาตะกรับที่เลี้ยงโดยไม่มีการเสริมด้วยสาหร่าย ไส้ไก่ซึ่งมีสีเทาดำ แสดงให้เห็นว่าการเสริมสาหร่ายไส้ไก่ในอาหารเลี้ยงสำหรับปลาตะกรับในระดับที่เหมาะสม (5%) ส่งผลพิ่มระดับไลโซไซม์และปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของปลาตะกรับได้
บทคัดย่อ (EN): The experiment was conducted to examine the growth and survival rate of young Spotted Scat (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) raised on artificial diet and artificial diet supplemented with different level of gutweed (Ulva intestinalis Linnaeus, 1753) at 5, 10 and 15% of body weight. Fish, initial average body weight of 3.18 + 0.01 g, were stocked in 100 liters glass aquarium in close recirculating water system at density 20 fish per tank and randomized fed on 4 experimental diets in triplicate. Fish were fed on artificial diet at saturation 2 times a day for 8 weeks. At the end of experiment, average growth rate was not significantly different among treatments (P>0.05), 0.170.01,0.170.02,0.180.02 ad 0.17 + 0.03 g/day while the survival rate were 100% for all treatments. However, gutweed supplementation lead to the lower feed conversion ratio (FCR) in all supplemented treatments, and was lowest in treatment 3 (10% supplemented, 1.30 + 0.02) which was significantly (P<0.05) lower than treatment 1 (0% supplemented, 1.41 + 0.02). Gutweed supplementation also increased the lysozyme level in fish blood, highest in treatment 2 (51.46 28.27ug/ml serum). This suggested that the gutweed supplementation could have positive effect on the lysozyme level and enhanced the golden-yellow color of fish when compare with non-gutweed supplemented treatment (grey-black color).
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ที่อนุบาลด้วยอาหารสำเร็จรูปเสริมด้วยสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis)
กรมประมง
30 กันยายน 2554
กรมประมง
อิทธิพลของอาหารธรรมชาติในบ่อที่มีต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของลูกปลาโมงในการอนุบาลด้วยอาหารเสริมและอาหารสำเร็จรูป ผลการเสริมวิตามินซีในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร อัตราการรอดตาย และสุขภาพของปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus , 1766) ผลของระดับความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโต และอัตรารอดในการอนุบาลลูกปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) การอนุบาลลูกปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766)โดยการใช้อาหารสำเร็จรูปทดแทนอาร์ทีเมีย อัตรารอดตายของการอนุบาลลูกปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766)ที่ปรับลดความเค็ม 4 รูปแบบ ผลของระดับโปรตีนและไขมันในอาหารผสมสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) รูปแบบที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาหลดด้วยอาหารสำเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดง ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาตะพัดด้วยอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ด เพื่อทดแทนอาหารมีชีวิต ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาชะโอนด้วยอาหารสำเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดง ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาแขยงนวลด้วยอาหารสำเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก