สืบค้นงานวิจัย
การประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของเกษตรกรในเขต และนอกเขตโครงการพยากรณ์ และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว จ.ขอนแก่น ปี 2530/2531
สุรจิต กรรณเลขา - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของเกษตรกรในเขต และนอกเขตโครงการพยากรณ์ และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว จ.ขอนแก่น ปี 2530/2531
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุรจิต กรรณเลขา
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ประชากรที่ศึกษาเป็นเกษตรกรตัวอย่างในเขตโครงการพยากรณ์ 63 คน และนอกเขตฯ 55 คน โดยวิธีการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เกษตรกรในเขตโครงการมีความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในเรื่องที่จะประเมินดีกว่าเกษตรกรนอกเขตโครงการ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2530
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2531
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดขอนแก่น
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: ปี 2530/2531
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของเกษตรกรในเขต และนอกเขตโครงการพยากรณ์ และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว จ.ขอนแก่น ปี 2530/2531
กรมส่งเสริมการเกษตร
2531
ความรู้และทัศนคติของเกษตรกรต่อโครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปี 2547 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตามแนวทางเกษตรชีวภาพของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ จังหวัดสระบุรี ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคใบขาวอ้อยของเกษตรกร ในเขต อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ความรู้และทัศนคติของเกษตรกรในการป้องกันกำจัด เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยวิธีผสาน ความรู้ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการป้องกันการเกิดอะฟลาทอกซินในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้และการปฏิบัติด้านโคนมของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรที่มีต่อการป้องกันกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย โดยวิธีผสมผสาน การรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวของเกษตรกรในเขตโครงการพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว จังหวัดชัยนาท การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโครงการพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว จังหวัดชัยนาท ความรู้และทัศนคติของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปี 2548 ในภาคตะวันตก ที่มีต่อการผลิตตามระบบเกษตรอินทรีย์

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก