สืบค้นงานวิจัย
คุณภาพน้ำบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช
กิ่งกาญจน์ วิบุญพันธ์, สมใจ เวชประสิทธิ์, วิรัตน สนิทมัจโร, ณรงค์ศักดิ์ คงชัย - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: คุณภาพน้ำบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง (EN): Water quality in Nakhon Si Thammarat Bay
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: คุณภาพน้ำบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราชระหว่างเดือนมิถุนายน ปี 2550 ถึงเดือนมิถุนายน ปี 2551 จำนวน 15 สถานี ผลการศึกษาพบว่า ความลึกน้ำ, ความโปร่งแสง, อุณหภูมิน้ำ, ความเค็ม และสารแขวนลอยทั้งหมด มีค่าอยู่ในช่วง 0.2-3.0 เมตร, 0.01-0.76 เมตร, 25.90-33.24 องศาเซลเซียส, 1.27-31.00 ส่วนต่อพันส่วน และ 20.0-836.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ส่วนค่าความเป็นกรด-ด่าง, ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ, ไนไตรท์, ไนเตรท, แอมโมเนีย และฟอสเฟต มีค่าอยู่ในช่วง 6.53-8.53, 1.27-5.70 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าต่ำมากวัดไม่ได้จนถึง 0.052 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าต่ำมากวัดไม่ได้จนถึง 0.413 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าต่ำมากวัดไม่ได้จนถึง 0.354 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 0.002-0.354 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์รูปแบบการจัดกลุ่มปัจจัยคุณภาพน้ำเชิงพื้นที่จัดได้ 3กลุ่ม คือ กลุ่มที่1 บริเวณปากแม่น้ำปากนคร กลุ่มที่ 2 บริเวณกลางปากอ่าวนครศรีธรรมราช กลุ่มที่ 3 `บริเวณทั่วอ่าวนครศรีธรรมราช การจัดกลุ่มปัจจัยคุณภาพน้ำเชิงเวลา จัดได้ 3กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เดือนตุลาคม ปี 2550 กลุ่มที่สองเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม กันยายน ปี 2550และมิถุนายน ปี 2551 และกลุ่มที่สาม เดือนพฤศจิกายน ธันวาคม ปี 2550 มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ปี 2551
บทคัดย่อ (EN): Water quality of Nakhon Si Thammarat Bay were determined and analyzed, June 2007 – June 2008, from 15 sampling stations. The results shown that water depth, water transparency, temperature, salinity and suspended solid were 0.2-3.0 meter, 0.01-0.76meter, 25.90-33.24oC, 1.27-31.00 ppt.and20.00-836.6 mg/l respectively. While pH, dissolved oxygen, nitrite, nitrate, ammonia and phosphates was6.53-8.53,1.27-5.70 mg/l,ND-0.052 mg/l, ND-0.413 mg/l, ND-0.354 mg/l and 0.002-0.354 mg/l according. The Pricipal Component analysis (PCA) of water quality factors, by area and time, could be categorized into 3 groups for each. By area, composed of Paknakhon River, mouth of Nakhorn Si Thammarat Bay and around Nakhon Si Thammarat Bay. Whereas by time composed of October 2007, April – June ; August – September 2007 and November – December 2007 ; January – March 2008.
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
คุณภาพน้ำบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช
กรมประมง
30 กันยายน 2551
กรมประมง
ความชุกชุมของสัตว์น้ำบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในแม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาการจัดการน้ำและความเหมาะสมของคุณภาพน้ำในการอุปโภค บริโภค ในพื้นที่พรุควนเคร็ง ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช การประเมินสภาวะคุณภาพน้ำและดินตะกอนบริเวณอ่าวตราด จังหวัดตราด การประมงทะเลพื้นบ้านบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช ศึกษาการใช้หญ้าแฝกเพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำในพื้นที่หมู่บ้านพัฒนาที่ดินบ้านต้นเนียง ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาปัจจัยทางด้านคุณภาพน้ำ คุณภาพดิน แพลงก์ตอน และพาหะ ของโรคที่มี ผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ บริเวณฝั่งทะเล อันดามัน จังหวัดตรัง การประมงปลาเขือแดง (Trypauchen vagina) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช การศึกษาคุณภาพน้ำภายหลังงานก่อสร้างตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วน บริเวณทำนบดินปิดกั้นลำน้ำเดิมของโครงการเขื่อนทดน้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชของคลองส่งน้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก