สืบค้นงานวิจัย
สภาวะการทำประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
อุดม เครือเนียม, บัณฑิต ยังพลขันธ์ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: สภาวะการทำประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ชื่อเรื่อง (EN): Status of Squid Trap Fishery in the Eastern Gulf of Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ศึกษาการประมงลอบหมึกบริเวณอ?าวไทยฝ??งตะวันออก โดยเก็บรวบรวมข?อมูลตามท?าขึ้น สัตว?น้ํา จํานวน 10 แห?ง ในแหล?งทําประมงจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราดตั้งแต?เดือนมกราคมถึงเดือน ธันวาคม 2553 พบว?า มีการทําประมงลอบหมึกทุกเดือน โดยชาวประมงวางลอบตั้งแต? 10-300 ลูกใช?เรือ ขนาดความยาว 6.0-8.5 เมตรเครื่องยนต? 9.5-115 แรงม?า มีแหล?งประมงที่ระดับน้ําลึก 3-45 เมตรลักษณะพื้น ท?องทะเลเป?นทรายถึงทรายปนโคลน จับได?หมึกหอม 0.60-4.04 กิโลกรัม/ลอบ 10 ลูก หมึกกระดองลายเสือ 0.18-1.21 กิโลกรัม/ลอบ 10 ลูกและหมึกกระดองใหญ? 0.01-0.19 กิโลกรัม/ลอบ 10 ลูกองค?ประกอบสัตว?น้ํา ที่จับได?เฉลี่ยทั้งป?ได?แก? หมึกหอมร?อยละ 85.93 รองลงมาคือ หมึกกระดองลายเสือร?อยละ 9.88 กลุ?มปลา ร?อยละ 2.28 หมึกกระดองใหญ?ร?อยละ 1.88 และกลุ?มปูร?อยละ 0.03 ขนาดของหมึกหอมเพศผู?ที่จับได?มี ความยาวลําตัว 7.50-30.50 (16.09?0.90) เซนติเมตร เพศเมียมีความยาวลําตัว 7.50-26.50 (15.65?0.87) เซนติเมตร หมึกกระดองลายเสือ (ไม?จําแนกเพศ) มีความยาวลําตัว 9.00-26.50 (17.45?1.64) เซนติเมตรและ หมึกกระดองใหญ? (ไม?จําแนกเพศ) มีความยาวลําตัว 11.50-25.50 (19.42?3.23) เซนติเมตร ชาวประมงมี รายได?เฉลี่ย 81,242.69 บาท/เดือน มีต?นทุนเงินสดเฉลี่ย 55,826.00 บาท/เดือน รายได?เหนือต?นทุนเงินสดเฉลี่ย เท?ากับ 25,416.69 บาท/เดือน
บทคัดย่อ (EN): Squid trap fishery along the eastern Gulf of Thailand was studied by collecting data from 10 fish landing sites located in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces during January-December 2010. It was found that squid trap fishery was operated all year. Each fisher set 10-300 traps per trip. Fishing boats were 6.0-8.5 meter long, the engines were 9.5-115 horse powers. Fishing grounds were 3-45 meter depth with sandy to muddy-sand bottoms. Catch rates of the bigfin reef squid (Sepioteuthis lessoniana) were 0.60-4.04; those of pharoah cuttlefish (Sepia pharaonis) were 0.18-1.21 and those of needle cuttlefish (S. aculeata) were 1.01-0.19 kilogram/10 traps. Catch composition were 85.93% of bigfin reef squid, 9.88% of pharoah cuttlefish, 2.28% of fish, 1.88% of needle cuttlefish, and 0.03% of crab. Sizes of the bigfin reef squid were 7.50-30.50 (16.09?0.90) cm and 7.50-26.50 (15.65?0.87) cm for males and females, respectively. The sizes of the pharoah cuttlefish (both sexes) were 9.00-26.50 (17.45?1.64), and of the needle cuttlefish (both sexes) were 11.50-25.50 (19.42?3.23) cm. In average of the total income from squid trap fishery was 81,242.69 baht/month, operation cost was 55,826.00 baht/month and the net income was 25,416.69 baht/month
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-09-30
เอกสารแนบ: http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/268597
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สภาวะการทำประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
กรมประมง
30 กันยายน 2554
เอกสารแนบ 1
กรมประมง
การวางลอบหมึกที่ระดับความลึกต่างกันบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก สภาวะการทำประมงลอบหมึกในน่านน้ำไทย การประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนใน เครื่องมือประมงขนาดเล็กบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก การกำหนดพื้นที่ทำการประมงทะเลให้เหมาะสมกับเครื่องมือประมงและฤดูกาลบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ผลกระทบของการประมงลอบหมึกสายบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง สภาวะแวดล้อมเขตชายฝั่งในอ่าวไทย สภาวะทรัพยากรกุ้งทรายชนิด Trachypenaeus fulvus (Dall,1957) ในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก สภาวะทรัพยากรกุ้งตะกาดชนิด Metapenaeus affinis (H. Milne Edwards, 1837) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ต้นทุน และผลตอบแทนจากการทำประมงกุ้งทะเลบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก