สืบค้นงานวิจัย
การรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวของเกษตรกรในเขตโครงการพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว จังหวัดชัยนาท
จินตนา สุนทโรทก - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวของเกษตรกรในเขตโครงการพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว จังหวัดชัยนาท
ชื่อเรื่อง (EN): Farmers' information exposure, knowledge, attitude and use of pesticides in surveillance and early warning system-sews knowledge transfer project in Chai Nat
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จินตนา สุนทโรทก
คำสำคัญ:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าว ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวกับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ อายุ รายได้ ความถี่ในการเข้ารับการอบรม ความถี่ในการใช้แบบสำรวจศัตรูข้าว ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารวิธีป้องกันกำจัดศัตรูข้าว และประสบการณ์ในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าว โดยทำการศึกษาเกษตรกรจัหวัดชัยนาท จำนวน 376 คน ใน 5 อำเภอ ผลการวิจัยมีดังนี้ 1.วิทยุเป็นสื่อมวลชนที่เข้าถึงเกษตรกรได้มากที่สุด นอกเหนือจากวิทยุแล้ว เกษตรกรส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารทั่ว ๆ ไปจากโทรทัศน์ ส่วนข่าวสารทางการเกษตรนั้น เกษตรกรเลือกที่จะรับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดยที่เกษตรกรประมาณสองในสามระบุว่าได้รับข่าวสารทางการเกษตรจากเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเป็นอันดับหนึ่ง สำหรับประสบการณ์ภายนอกสังคมพบว่า เกษตรกรประมาณครึ่งหนึ่งไม่ได้เดินทางไปที่อื่น ๆ 2.เกษตรกรส่วนใหญ่รู้จักศัตรูธรรมชาติเป็นบางชนิด เช่น แมงมุม และด้วงเต่า และมีเกษตรกรประมาณครึ่งหนึ่งเชื่อว่าการรู้จักจำแนกศัตรูข้าวมีประโยชน์มากและประมาณสองในสามต้องการให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและกำจัดศัตรูพืชจำแนกศัตรูข้าวให้ 3.เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีฯ ที่ถูกต้อง และทราบว่าสารเคมีฯ เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม แต่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับชื่อยาที่เหมาะสม เกษตรกรส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สารเคมีฯ ส่วนทัศนคติที่ไม่ถูกต้องคือ เกษตรกรประมาณสองในสามเชื่อว่าสารเคมีฯ กำจัดศัตรูพืชได้ดีที่สุดและอีกประมาณครึ่งหนึ่งเชื่อว่าการใช้สารเคมีฯ ครอบจักรวาลดีที่สุด นอกจากนี้เกษตรกรเกือบทั้งหมดสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในการใช้สารเคมีฯ และประมาณหนึ่งในสามเคยแพ้สารเคมี หลังฉีดพ่นยา 4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการใช้สารเคมีฯ กับปัจจัยต่าง ๆ ของเกษตรกรพบว่า 4.1 ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์ทางบวก กับความรู้ ทัศนคติ เกี่ยวกับโครงการพยากรณ์ฯ และความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการใช้สารเคมีฯ 4.2 ความถี่ในการใช้แบบสำรวจศัตรูข้าวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความรู้ เกี่ยวกับโครงการพยากรณ์ฯ ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการใช้สารเคมีฯ 4.3 ประสบการณ์ในการใช้สารเคมีฯ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้ ทัศนคติ เกี่ยวกับโครงการพยากรณ์ฯ และความรู้ ทัศนคติในการใช้สารเคมีฯ 4.4 ความถี่ในการเข้าฝึกอบรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้เกี่ยวกับโครงการพยากรณ์ฯ และการปฏิบัติในการใช้สารเคมีฯ 4.5 รายได้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโครงการพยากรณ์ฯ และทัศนคติต่อการใช้สารเคมีฯ 4.6 อายุ มีความสัมพันธ์ทางลบกับความรู้เกี่ยวกับโครงการพยากรณ์ฯ ทัศนคติต่อการใช้สารเคมีฯ ทัศนคติต่อโครงการพยากรณ์ฯ ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีฯ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีฯ 4.7 ความถี่ในการเข้าฝึกอบรมมีความสัมพันธ์ทางลบกับทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีฯ 4.8 ความรู้เกี่ยวกับโครงการพยากรณ์ฯ ทัศนคติเกี่ยวกับโครงการพยากรณ์ฯ ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีฯ ทัศนคติเกี่ยวกับสารเคมีฯ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีฯ ต่างก็มีความสัมพันธ์ทางบวกซึ่งกันและกัน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2531
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2531
เอกสารแนบ: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39809
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดชัยนาท
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวของเกษตรกรในเขตโครงการพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว จังหวัดชัยนาท
กรมส่งเสริมการเกษตร
2531
เอกสารแนบ 1
การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโครงการพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว จังหวัดชัยนาท การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูข้าว ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวในตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สภาพการผลิตและการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวของเกษตรกร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ความรู้และทัศนคติของเกษตรกรในการป้องกันกำจัด เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยวิธีผสาน การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรที่ทำนาข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน (จังหวัดชัยนาทและจังหวัดสุพรรณบุรี) ความรู้ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการป้องกันการเกิดอะฟลาทอกซินในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สภาพการผลิตและการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าว ของเกษตรตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก