สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาสภาพการผลิต ปัญหาและพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชผักคะน้าของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วีระชาติ ถิ่นวงศ์พิทักษ์ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสภาพการผลิต ปัญหาและพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชผักคะน้าของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วีระชาติ ถิ่นวงศ์พิทักษ์
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาเรื่องสภาพการผลิตปัญหาและพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชผักคะน้าของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ข้อมูลพื้นฐานด้านสังคมและ เศรษฐกิจของเกษตรกร 2) สภาพการผลิตและปัญหาการปลูกผักคะน้าของเกษตรกร 3) พฤติกรรมในการใช้ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูผักคะน้าของเกษตรกร ประชากรในการศึกษาได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผักคะน้าเชิงการค้าในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 369 ราย คัดเลือกตัวอย่างได้จำนวน 192 ราย ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPPSS/PC ? โดยใช้ค่าสถิติ ความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นชายร้อยละ 68.7 อายุเฉลี่ย 44.8 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4.4 คน เป็นแรงงานในด้านการเกษตรเฉลี่ย 2.4 คน ทำสวนผักเป็นอาชีพหลักมีรายได้รวมเฉลี่ย 80,628.75 บาทต่อปี เงินทุนในการปลูกผักคะน้าส่วนใหญ่กู้จาก ธ.ก.ส. เฉลี่ย 40,700.00 บาทต่อครอบครัว สภาพการผลิตและปัญหาในการปลูกผักคะน้า ส่วนใหญ่ปลูก 5 รุ่นต่อปี พื้นที่เฉลี่ย 3.4 ไร่ต่อรุ่น ประสบการณ์การปลูกผักคะน้าเฉลี่ย 11.5 ปี การเตรียมแปลงผักคะน้า ส่วนใหญ่ทำการไถดินตากแดด เฉลี่ย 5.9 วัน ใส่ปูนขาวเฉลี่ย 92.9 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยหมัก-ปุ๋ยคอก เฉลี่ย 508.5 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยเคมี เฉลี่ย 73.9 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยเคมี เฉลี่ย 73.9 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่สารเคมีฟูราดาน เฉลี่ย 3.3 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์คะน้าที่ปลูกส่วนใหญ่พันธุ์แม่โจ้ ปลูกโดยการหว่านและถอนแยกภายหลัง มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อผลผลิตที่สวน และเป็นผู้กำหนดราคารับซื้อ ปัญหาในการปลูกผักคะน้าได้แก่ สารเคมีราคาแพง ราคาผลผลิตไม่แน่นอน ปุ๋ยเคมีราคาแพง และการระบาดของศัตรูพืชรุนแรง สำหรับศัตรูพืชผักคะน้าที่พบมากในฤดูแล้ง ได้แก่ ด้วงหมัดผัก หนอนใยผัก และหนอนกระทู้ผัก ฤดูฝนได้แก่ โรคเน่าคอดิน และหนอนใยผัก ฤดูหนาว ได้แก่ โรคราน้ำค้าง ความรู้ที่เกษตรกรได้รับส่วนใหญ่ได้รับจากร้านค้าสารเคมี พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูผักคะน้า พบว่า ส่วนใหญ่ทำการฉีดพ่นสารเคมีเมื่อพบศัตรูพืชระบาด โดยฉีดมากที่สุดในฤดูแล้ง เฉลี่ย 7.3 ครั้งต่อรุ่น สารเคมีที่ใช้มากคือ สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ได้แก่ ฟูราดาน ทามารอน อาทามารอน ริบคอร์ด และเมวินฟอส การปฏิบัติของเกษตรกรก่อนใช้สารเคมีส่วนใหญ่เลือกสารเคมีที่เหมาะสมกับชนิดศัตรูพืช อ่านฉลากให้เข้าใจก่อนใช้ และมีการสำรวจศัตรูพืชผัก การปฏิบัติขณะใช้สารเคมีเกษตรกรส่วนใหญ่ พ่นสารเคมีเหนือลม พ่นในเวลาเย็น สวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว สวมหน้ากากปิดจมูก-ปิดปาก การสวมถุงมือมีการปฏิบัติน้อยมาก การปฏิบัติหลังการฉีดพ่นสารเคมี ส่วนใหญ่อาบน้ำชำระล้างร่างกาย ประเมินผลการใช้สารเคมี และล้างทำความสะอาดเครื่องพ่นสารเคมี การทำป้ายติดบริเวณแปลงพ่นสารเคมีปฏิบัติน้อยมาก หลังจากการใช้สารเคมีแล้วไม่ได้ผล เกษตรกรจะเลือกสารเคมีชนิดใหม่ฉีดพ่น เพิ่มความเข้มข้นของสารเคมี หรือผสมสารเคมีหลายชนิดฉีดพ่นใหม่ นอกจากนี้ยังพบเกษตรกรร้อยละ 47.9 มีอาการแพ้สารเคมีจะไปหาหมอที่คลีนิคหรือโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยตรวจหาสารพิษในร่างกาย และหลังจากพ่นสารเคมีแล้วส่วนใหญ่เกษตรกรจะเก็บผักไปขายภายในระยะไม่เกิน 7 วัน จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ควรจัดอบรมเกษตรกรให้มีความรูความเข้าใจและทักษะการใชข้สารเคมีอย่างถูกต้อง 2) ควรจัดอบรมร้านค้าสารเคมีเพื่อให้สามารถแนะนำเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง 3) จัดรณรงค์ให้เกษตรกรสวมถุงมือพ่นสารเคมี ทำป้ายติดบริเวณแปลงพ่นสารเคมี เก็บผักออกจำหน่ายหลังพ่นสารเคมีอย่างน้อย 10-15 วัน เก็บตัวอย่างศัตรูผักตรวจวิเคราะห์เมื่อใช้สารเคมีได้ผล และให้เกษตรกรใช้วิธีควบคุมศัตรูผักคะน้าโดยวิธีผสมผสานทดแทนสารเคมี ตลอดทั้งรณรงค์ให้เกษตรกรเลิกใช้สารเคมีฟูราดานคลุกดินก่อนปลูก 4) จัดทำแปลงส่งเสริมสาธิตการควบคุมศัตรูผักคะน้าโดยวิธีผสมผสาน 5) จัดทำโครงการตรวจวิเคราะห์ศัตรูพืช ตรวจวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในพืชผักคะน้า และตรวจหาสารพิษตกค้างในตัวเกษตรกรเป็นประจำทุกปี 6) กำหนดให้ภาครัฐและภาคเอกชนทำการผลิตขยายสารชีวินทรีย์ และสารสกัดจากพืชเพื่อใช้แทนสารเคมีให้แก่เกษตรกร สำหรับการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาผลกระทบการใช้สารเคมีในการผลิตพืชผักที่มีต่อชีวิตมนุษย์และสภาพสิ่งแวดล้อม และศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อพืชผัก
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2543
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2545
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: เดือนกุมภาพันธ์ 2543
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาสภาพการผลิต ปัญหาและพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชผักคะน้าของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการเกษตร
2545
พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชผักของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี การใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชผักของเกษตรกร ตำบลสีมุม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สภาพการผลิตผักของเกษตรกรในตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สภาพการผลิตคะน้าของเกษตรกรในตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของชาวนา อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สภาพการผลิตเบญจมาศของเกษตรกรอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกร ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา วิธีการผลิตและปัญหาการผลิตเบญจมาศของเกษตรกรตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก