สืบค้นงานวิจัย
สภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังของเกษตรกร ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ศิริศักดิ์ โรจน์รุ่งสถิตย์ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: สภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังของเกษตรกร ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศิริศักดิ์ โรจน์รุ่งสถิตย์
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง ของเกษตรกรตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 178 ราย ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชาย อายุเฉลี่ย 45.83 ปี สมรสแล้ว จบชั้นประถมศึกษา สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.60 คน แรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.67 คน ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีพื้นที่เป็นของตนเอง อาชีพทำไร่ รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย 26,882.58 บาท เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังมาแล้วเฉลี่ย 13.84 ปี ส่วนใหญ่ใช้พันธุ์จากแปลงของตนเอง ปลูกมันสำปะหลังแบบยกร่อง มีพันธุ์ปลูกเพียงพอ มีการกำจัดวัชพืชด้วยแรงคนเฉลี่ย 2 ครั้ง มีการใช้ปุ๋ยเคมี ใช้เงินทุนตนเอง ใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง นำมันสำปะหลังไปจำหน่ายเอง ราคาจำหน่ายเฉลี่ย 0.975 บาท ต่อกิโลกรัม ต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังเฉลี่ย 2,460.74 บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,356.01 กิโลกรัมต่อไร่ รายได้ทั้งหมด 3,263.78 บาทต่อไร่ กำไร 991.58 บาทต่อไร่ เกษตรกรมีปัญหาระดับมากได้แก่ ปัจจัยการผลิตราคาแพง ในด้านความต้องการระดับมากได้แก่ ปัจจัยการผลิตราคาถูก ข้อเสนอแนะ การผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง ควรสนับสนุนวิชาการการรวมกลุ่มในการจัดทำปัจจัยและการผลิตให้ได้ราคาถูกกว่าท้องตลาด หรือพ่อค้าคนกลาง การปรับปรุงดิน ตลอดจนการใช้พันธุ์เหมาะสมกับดินปลูก การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตของเกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมอย่างถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการในอันที่จะนำไปเผยแพร่แก่เกษตรกร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่อไป
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังของเกษตรกร ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
อาหารจากมันสำปะหลัง การผลิตและการตลาดมันสำปะหลังของเกษตรกรตำบลหนองหัวแก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา สภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรในตำบลหนองกรวด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สภาพการผลิตและการตลาดมะม่วงของเกษตรกรในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา การใช้เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรโครงการหมู่บ้านมันสำปะหลังพัฒนาในจังหวัดนครราชสีมา ความต้องการของเกษตรกรต่อการผลิตและการตลาดเบญจมาศในจังหวัดนครราชสีมา สภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังของเกษตรกร ในอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สภาพการผลิตและการตลาดละมุดของเกษตรกรในตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังในตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก