สืบค้นงานวิจัย
ผลของการเสริมโปรตีนไหมต่อการเคลื่อนที่และความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์อสุจิของน้ำเชื้อโคนมแบบแช่แข็ง
ยศพนธ์ ยางงาม - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ผลของการเสริมโปรตีนไหมต่อการเคลื่อนที่และความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์อสุจิของน้ำเชื้อโคนมแบบแช่แข็ง
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of sericin supplementation on motility and plasma membrane integrity of frozen-thawed spermatozoa of dairy bull semen
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ยศพนธ์ ยางงาม
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Yotsapon Yangngam
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การแช่แข็งน้ำเชื้อก่อให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์อสุจิ ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือ ความเสียหายจากอนุมูลอิสระที่ เพิ่มขึ้นทำให้เกิดปฏิกิริยาลิปิดเปอร์ออกซิเดชั่นส่งผลให้อัตราการเคลื่อนที่และการปฏิสนธิของอสุจิลดลง การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมโปรตีนไหมต่อการเคลื่อนที่และความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์อสุจิในน้ำเชื้อโคนม แบบแช่แข็ง น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน 3 ตัว ถูกรีดด้วยวิธีกระตุ้นไฟฟ้า เจือจางน้ำเชื้อด้วยน้ำยาเจือจาง สูตร Egg yolk-Tris ที่มีระดับการเสริมโปรตีนไหมที่แตกต่างกันคือ 0, 0.025, 0.05 และ 0.1% โดยใช้แผนการทดลองแบบ บล็อกสุ่มสมบูรณ์ (Randomized completely block design; RCBD) และแช่แข็งน้ำเชื้อด้วยวิธีอังไอไนโตรเจนเหลว ในกล่องโฟม อัตราการเคลื่อนที่และความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์อสุจิ ตรวจประเมินด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิด Phase contrast microscope และวิธี Hypo-osmotic swelling test (HOS test) ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่า การเสริมโปรตื่น ไหมที่ระดับ 0.025 และ 0.05% สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ของอสุจิมากกว่ากลุ่มควบคุม (P<0.01) และ ความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์อสุจิพบว่า กลุ่มที่เสริมโปรตีนไหมที่ระดับ 0.025% มีความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์อสุจิ มากกว่าทุกกลุ่มการทดลอง ( P<0.01) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การเสริมโปรตีนไหมที่ระดับ 0.025% นั้น สามารถปรับปรุงการ เคลื่อนที่และความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์อสุจิในน้ำเชื้อโคนมแบบแช่แข็งได้
บทคัดย่อ (EN): Semen cryopreservation has adverse effect on sperm quality. One important factor is resulted from free radical and engender to lipid peroxidation ensue, subsequently decreasing in sperm motility and fertility. The present study was to determine the effect of sericin supplementation on sperm motility and plasma membrane integrity of frozen-thawed dairy bull semen. Three Holstein Friesian bulls were collected semen by electroejaculation technique. The ejaculates were diluted in egg yolk-Tris extender supplemented with different concentrations of sericin (0, 0.025, 0.05, and 0.1%). Using randomized completely block design (RCBD) and freezing semen is carried out in the vapor of liquid nitrogen in a styrofoam box. Sperm motility and plasma membrane integrity were assessed using by phase contrast microscope and hypo-osmotic swelling test (HOST), respectively. Post-thawed semen evaluations showed that extenders supplemented with 0.025 and 0.05% increased sperm motility more than control (P<0.01). The plasma membrane integrity was higher in group supplemented with 0.025% sericin compared with other groups (P<0.01). In conclusion, extender supplemented with 0.025% sericin improves sperm motility and plasma membrane integrity of frozen-thawed dairy bull semen.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2560
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=O27 Ani44.pdf&id=3003&keeptrack=1
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการเสริมโปรตีนไหมต่อการเคลื่อนที่และความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์อสุจิของน้ำเชื้อโคนมแบบแช่แข็ง
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2561
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผลของการเสริมสารสกัดจากเปลือกทับทิมในน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อต่อคุณภาพของอสุจิโคแช่แข็ง พันธุกรรมกับอาหารโคนม ผลของน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อต่อการเก็บรักษาน้ำเชื้อไก่พันธุ์ซิลกี้ด้วยวิธีการแช่แข็ง การสำรวจข้อมูลการเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ (ปัญหาการจัดการอาหารหยาบและความต้องการเครื่องจักรกลในฟาร์มโคนม) ผลการเสริมหัวมันสำปะหลังสดในอาหารโคนมระยะยาวต่อระดับไธโอไซยาเนตในพลาสมาและน้ำนม และผลกระทบต่อกสนเปลี่ยนแปลงค่าเคมีบางประการในเลือด ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนมในประเทศไทย ผลของวิธีการให้อาหารระยะก่อนหย่านมต่อสมรรถภาพการผลิตลูกโคนม การใช้ใบกระถินเทพาเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารโคนม ผลสำเร็จของการย้ายฝากตัวอ่อนโคนมพันธุ์แท้ในประเทศไทย คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำนมดิบในถังรวมจากฟาร์มโคนมในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก