สืบค้นงานวิจัย
การขาดธาตุอาหารพืชที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว
ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์ - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: การขาดธาตุอาหารพืชที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว
ชื่อเรื่อง (EN): Nutrient omission trial: Effects on rice growth
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Duangjai Suriyaarunroj
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาธาตุอาหารพืชที่เป็นปัจจัยจำกัดการเจริญเติบโตของข้าวนาน้ำฝน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ เป็นงานทดลองที่สืบเนื่องมาจากงานทดสอบหาพันธุ์ข้าวทนแล้งโครงการ ACIAR 95/100 ที่มีผลการทดลองที่คลุมเครือระหว่าง ความไม่สมดุลของธาตุอาหารกับสภาพแห้งแล้ง ดังนั้นจึงต้องทำการทดสอบหาปัจจัยทางด้านธาตุอาหาร ที่เป็นตัวจำกัดการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพแห้งแล้งให้เด่นชัด จึงได้ทำการทดลองปลูกข้าวในกระถางทดลองที่ศูนย์วิจัยข้าว อุบลราซธานี วางแผนการทดลองแบบ 2 x2 x15 factorial in RCB ในการทดลองที่ 1 และ 6 x 15 factorial in RCB มี 4 ซ้ำ ในการทดลองที่ 2 โดยใช้ดินจากแปลงทดลองของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี สกลนคร สถานีทดลองข้าวสุรินทร์ พิมาย ขอนแก่น อุดรธานี ชุมแพ ทั้งสองการทดลองดำเนินการในปี 2540 ในปี 2541 ได้ดำเนินการทดลองที่ 3 โดยวางแผนการทดลองแบบ 5x15 factorial in RCB ปัจจัยที่ 1 มีดินจาก 4 หมู่บ้านในอำเภอเดชอุดม 5 แหล่งการทดลอง ได้แก่1. หนองสนม 2. แสงจันทร์ 3. บัวงาม 1 4. หมากมาย 5. บัวงาม 2 ปัจจัยที่ 2 ประกอบด้วยธาตุอาหาร 15 กรรมวิธี เหมือนการทดลองที่ 1 และ2 การทดลองที่ 1 ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ 1. การจัดการน้ำ 2 ระดับ : ให้น้ำอย่างเพียงพ และให้น้ำจำกัด 2.ธาตุดาหาร 15 กรรมวิธีประกอบ ด้วย control (ไม่ได้ธาตุอาหาร) Control + Ca, All (ใส่ธาตุ N+-P + K +Mg+S+Fe+Mn+Cu+Zn+B+Mo) การทดลองที่ 2 มี 2 ปัจจัย คือ 1. ดินจาก 6 แหล่งทดลอง 2. ธาตุอาหาร 15 กรรมวิธี ดินที่ใช้ในการทดลองแบ่งเป็นกลุ่มได้ 3 ชุดคือ ชุดร้อยเอ็ด อุบล และพิมาย พบว่าธาตุอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของข้าวเด่นชัดที่สุด คือ ธาตุรองจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมและต้องการความละเอียดรอบคอบในงานทดลองอย่างมากเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แน่ชัดและถูกต้องต่อไปในโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแตสเซียม และยังพบว่าธาตุอื่น ๆ เช่น แมกนีเซียม ซัลเฟอร์ โบรอน และทองแดง มีแนวโน้มกระทบต่อการเจริญเติบโตของข้าวเช่นกัน อย่างไรก็ตามสำหรับธาตุอาหาร
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2541
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2541
เอกสารแนบ: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/bitstream/001/1061/1/brrd41001039.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การขาดธาตุอาหารพืชที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว
กรมการข้าว
2541
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
แบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช: ทางเลือกใหม่เพื่อช่วยงานวิจัย แบบดั้งเดิม อิทธิพลของปริมาณและระยะเวลาในการใส่ปุ่ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว ความสามารถของเชื้อราเอนโดไฟท์ในการควบคุมโรคข้าว และการกระตุ้นการเจริญเติบโตของข้าว ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา อิทธิพลของกระแสลมต่อการเจริญเติบโตและการสูญเสียผลผลิตข้าว อิทธิพลของสาร paclobutazol ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตมันสำปะหลัง ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว การประเมินประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารพืช การเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยพันธุ์ที่ต้านทานต่อความแห้งแล้งแตกต่างกันภายใต้สภาพความแห้งแล้งในช่วงต้นของการเจริญเติบโต ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ ผลการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตข้าว

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก