สืบค้นงานวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็ง
สุภาพ สุทธิรักษ์, สุภาพ สุทธิรักษ์ - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็ง
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ: วิสาหกิจชุมชน
บทคัดย่อ: การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็ง รวมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลทั่วไปของวิสาหกิจกลุ่มตัวอย่าง มีสมาชิกเฉลี่ย 26 ราย กิจกรรมที่กลุ่มดำเนินการ มักเป็นกิจกรรมการผลิต การบริหารงานมีการจัดองค์กรที่แน่ชัดด้านการผลิตนั้น พบว่าใช้วัตถุดิบในพื้นที่เป็นหลัก ใช้แรงงานจากสมาชิกกลุ่มร่วมกันทำการผลิต ส่วนเงินทุนนั้น ส่วนใหญ่ได้มาจากค่าหุ้นของสมาชิก สำหรับด้านการตลาด พบว่าได้จำหน่ายผลผลิตให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปในพื้นที่ ทั้งในรูปเงินสดและเงินเชื่อ โดยมีช่องทางการจำหน่ายในชุมชนร้อยละ 90 และนอกชุมชนร้อยละ 10 ทางกลุ่มมีการส่งเสริมการตลาด เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยุชุมชน สมาชิกและผู้ใช้ช่วยประชาสัมพันธ์ ผลการศึกษาระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน พบว่า ระดับศักยภาพ หรือ ระดับความเข้มแข็งอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็ง มี4 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือการรู้จักบทบาทองค์กร กฎระเบียบข้อบังคับ การเพิ่มรายได้ และความพึงพอใจในวิสาหกิจชุมชน ส่วนปัญหาและอุปสรรค ได้แก่วัตถุดิบไม่เพียงพอในบางช่วงและมีราแพง ขาดข้อมูลด้านการตลาด ช่องทางการจำหน่ายมีน้อย เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ และศักยภาพบางด้านอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้น การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็ง ควรวางแผนการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้สอดคล้องกับการผลิต หาข้อมูลการตลาด โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มช่องทางการจำหน่าย พัฒนาระดับศักยภาพที่เป็นข้อด้อยให้มีระดับดีขึ้น รวมทั้งเน้นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็ง โดยการสร้างความเข้าใจให้สมาชิกรู้จักบทบาทองค์กรวิสาหกิจชุมชน สร้างกฎระเบียบต่างๆที่มีความเหมาะสม เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก/กลุ่ม รวมทั้งแนวทางที่ทำให้สมาชิกมีความพอใจในวิสาหกิจชุมชน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็ง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
30 กันยายน 2552
การพัฒนาชุมชนผู้เลี้ยงแพะบ้านห้วยทรายใต้สู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนการฟอกหนังแพะ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหารวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสุรินทร์ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105 ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอํานาจเจริญ การติดตามประเมินผลวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2554 การศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ไผ่ ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ การผลิตอาหารสัตว์จากขยะอินทรีย์ของชุมชน การศึกษากระบวนการปลูกกาแฟ การแปรรูปกาแฟ และการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็ง กรณีดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กรณีปุ๋ยชีวภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรประมงบ้านบางพต และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรประมง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก