สืบค้นงานวิจัย
เปรียบเทียบการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันลูกผสม Elaeis guineensis X Elaeis oleifera
ปิยนุช จันทรัมพร - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: เปรียบเทียบการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันลูกผสม Elaeis guineensis X Elaeis oleifera
ชื่อเรื่อง (EN): Compare the Yieldof Oil palm Elaeis guineensis X Elaeis oleifera Hybrid
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ปิยนุช จันทรัมพร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Piyanoot Juntarumporn
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: งานวิจัขนี้มีวัตถุเพื่อศึกษาการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันลูกผสม Elacis guincensis X Elaeis oleifera ได้แก่ ปาล์มน้ำมันพันธุ์ Compact x Nigeria, Compact x Ghana และ Deli x Compact ได้ ดำเนินการที่อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 วาง แผนการทคลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนลักษณะผลผลิตทะลายสดและผลผลิต น้ำมันต่อไร่ต่อปี พบว่า มีนัขสำคัญยิ่งทางสถิติ โดยพบว่า ปาล์มน้ำมันพันธุ์ Compact x Nigeria ให้ ผลผลิตและผลผลิตน้ำมันต่อไร่ต่อปีเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4711 และ 913 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี แต่ไม่ แตกต่างกับปาล์มน้ำมันพันธุ์ Compact x Ghana และ Deli x Compact ซึ่งให้ผลผลิตทะลายสดและผลผลิต น้ำมันต่อไร่ต่อปีเฉลี่ย เท่ากับ 4102, 793 และ 3939, 716 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ตามลำดับ แต่แตกต่างกับ พันธุ์ Deli x Lame ซึ่งให้ผลผลิตทะลายสดและให้ผลผลิตน้ำมันต่อไร่ต่อปีเฉลี่ย เท่ากับ 2950 และ 530 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และเมื่อเปรียบเทียบลักษณะความยาวใบ พบว่า ปาล์มน้ำมันลูกผสม Elaeis guineensis x Elaeis oleijfera ให้ค่าเฉลี่ยความยาวใบต่ำกว่าปาล์มน้ำมันพันธุ์ Deli x Lame เฉลี่ยเท่ากับ 6I เซนติเมตร ดังนั้นจึงสามารถในอัตรา 28 ต้นต่อไร่
บทคัดย่อ (EN): The object of this research is to study the yield of Elaeis guineensis X Elaeis oleifera oil palm hybrid include Compact x Nigeria, Compact x Ghana and Deli x Compact varieties. Performed at Lamae district, Chumphon province from October 2556 to September 2557. Completely randomized design was employed to determine statistical analysis of yield among those oil palm. Analysis of variance showed that fresh fruit bunch yield and crude palm oil per area statistically significant. Compact x Nigeria highest average yield of 4711 and 913 kilogram per rai per year. But Not different with Compact x Ghana and Deli x Compact which provides an average fresh fruit bunch yield and crude palm oil per area of 4102 , 793 and 3939, 716 kilogram per rai per year respectively, but different Deli x Lame, which provides an average yield of 2950 and 530 per rai per year. The comparison showed that the length of leaves, Elaeis guineensis X Elaeis oleifera leaves the average length under Deli x Lame average of 61 centimeter, so it can be at the rate of 28 per rai
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.1-57-026/58-027
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559
เอกสารแนบ: https://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/310777
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
เปรียบเทียบการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันลูกผสม Elaeis guineensis X Elaeis oleifera
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2559
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ศักยภาพการให้ผลผลิตและการสร้างประชากรดูราและฟิสิเฟอราจากโคลน ปาล์มน้ำมัน ปาล์มน้ำมันลูกผสม Elaeis oleifera X Elaeis guineensis และ Elaeis oleifera เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 6 สายพันธุ์ ในช่วงอายุปีที่ 5 – 6 ปี ในสภาพดินทรายชายฝั่งทะเลและในสภาพดินร่วนปนเหนียว เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  6 สายพันธุ์ ในช่วงอายุปีที่ 3 – 4  ปี การศึกษาความดีเด่นของลูกผสมและการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมกระเจี๊ยบเขียว เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน 6 สายพันธุ์ในบ่อนากุ้งร้าง เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 6 สายพันธุ์ในพื้นที่ดินทราย ชายฝั่งทะเล ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สรีรวิทยาการเจริญเติบโตและผลผลิตของทานตะวันลูกผสม เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน 6 สายพันธุ์ในบ่อนากุ้งร้าง ในช่วงอายุปีที่ 3 – 4 ปี เปรียบเทียบคุณลักษณะพันธุ์ไหมลูกผสมชนิดฟักปีละ 2 ครั้ง ศึกษาผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของพริก 35 พันธุ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก