สืบค้นงานวิจัย
คู่มือการบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำฯ ของสานักงานชลประทานที่ 9
สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน - กรมชลประทาน
ชื่อเรื่อง: คู่มือการบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำฯ ของสานักงานชลประทานที่ 9
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานประจำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำไปใช้ส้าหรับการปฏิบัติงาน ด้านส่งน้ำและบำรุงรักษาของโครงการ 1.2 เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพงานของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ในการ ปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 1.3 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของฝ่ายส่งน้าและบำรุงรักษา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่ว ประเทศ 1.4 เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการส่งน้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทานไปสู่ ระดับสากล
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
คำสำคัญ:
หมวดหมู่: อื่นๆ
หมวดหมู่ AGRIS: C การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่ (Education, extension, and advisory work)
เจ้าของลิขสิทธิ์: กรมชลประทาน
รายละเอียด: Submitted by รดา รุจณรงค์ กรมชลประทาน (rada_ru@rid.go.th) on 2018-05-01T11:38:30Z No. of bitstreams: 2 004_คู่มือ-การบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำ.pdf: 161537 bytes, checksum: 18b0cc07cc0fe72a2b6fd6d2f4d44c8d (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: 53b05846eb6eeb1c33891ab08e36a383 (MD5)
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
คู่มือการบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำฯ ของสานักงานชลประทานที่ 9
สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
กรมชลประทาน
การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ชุด 2 การบริหารจัดการน้ำ และการบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน คณะกรรมการจัดการชลประทาน การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา (VDO) คู่มือการบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ พร้อมจัดฝึกอบรมและให้ค้าแนะนำกลุ่มผู้ใช้น้ำ ของสำนักงานชลประทานที่ 9 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อปฏิรูปภาคการใช้น้ำเกษตรกรรมของประเทศไทย ก้าวสู่ความสำเร็จการบริหารจัดการชลประทาน โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี คู่มือการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก