สืบค้นงานวิจัย
อัตราปุ๋ยและวิธีการใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ารูซี่
กานดา นาคมณี - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: อัตราปุ๋ยและวิธีการใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ารูซี่
ชื่อเรื่อง (EN): Rate of Biological fertilizer and Nitrogen fertiliizew on yield and quality of Ruzi grass
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กานดา นาคมณี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาถึงผลของปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ารูซี่ (Brachiaria ruziziensis) ท าการทดลองโดยจัดสิ่งทดลองแบบ 3x4 factorial in randomized complete block design มี 4 ซ า ประกอบด้วยปัจจัยที่ 1 ได้แก่ อัตราการใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ 3 ระดับ ได้แก่ 0 2 และ 4 ตันต่อไร่ต่อปี ปัจจัยที่ 2 ได้แก่ อัตราปุ๋ยไนโตรเจน 4 ระดับ ได้แก่ 0 5 10 และ 15 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ต่อรอบการตัด ผลการทดลองพบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยยูเรียต่อผลผลิตน าหนักแห้ง ผลผลิตโปรตีน และเปอร์เซ็นต์โปรตีน ความสูง และจ านวนแขนงต่อกอของหญ้ารูซี่ การใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ 2 ตันต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 10 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ต่อรอบการตัด ให้ผลผลิตน าหนักแห้งสูง แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจากการใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพเพิ่มถึง 4 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจน 10 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ต่อรอบการตัด โดยให้ผลผลิตน าหนักแห้ง 8.87 และ 9.65 ตันต่อไร่ ตามล าดับ และการเพิ่มปุ๋ยไนโตรเจนเป็น 15 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ต่อรอบการตัดร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ 2 และ 4 ตันต่อไร่ ไม่ท าให้ผลผลิตน าหนักแห้งของหญ้ารูซี่เพิ่มขึ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การใช้ปุ๋ยหมัก ชีวภาพอัตรา 2 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 15 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ต่อรอบการตัด ให้ผลผลิต โปรตีนสูงสุดให้ผลผลิต 1.59 ตันต่อไร่ต่อปี การใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพอัตรา 2 และ 4 ตันต่อไร่ร่วมกับปุ๋ย ไนโตรเจนอัตรา 15 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ต่อรอบการตัด ให้เปอร์เซ็นต์โปรตีนสูงที่สุด 18.3 และ 17.1 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ
บทคัดย่อ (EN): This study was conducted to determine the effect of rate of biological fertilizer and nitrogen fertilizer on forage yield and quality of ruzi grass (Brachiaria ruziziensis). The treatments were arranged in 3x4 Factorial in Randomized complete block design with 4 replications. Factor A consisted of 3 biological fertilizer rates (0 2 and 4 ton/rai/year) and factor B was 4 nitrogen fertilizer rates (0 5 10 and 15 kgN/rai/cut). The result showed that there were interaction between biological fertilizer and nitrogen fertilizer on average dry matter yield average protein yield plant height and tiller per plant of ruzi grass. The application of biological fertilizer at the rate of 2 ton/rai and nitrogen fertilizer at the rate of 10 kg N/rai/cut gave the highest dry matter yield of 8.87 ton/rai/year but does not significant different from dry matter yield when applied 4 ton/rai of biological fertilizer with 10 kgN/rai/cut (9.65 ton/rai) and dry matter yield was not significantly increased when increased the rate of nitrogen to 15 kg N /rai/cut with biological fertilizer at 2 and 4 ton/rai. Application of biological fertilizer at the rate of 2 ton/rai with 15 kg N/rai/cut gave the highest protein yield of 1.59 ton/rai/year. The application of 2 and 4 ton/rai/year of biological fertilizer with 15 kgN/rai/cut gave the highest crude protein percentage of 18.3 and 17.1 %, respectively.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-05-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-09-30
เผยแพร่โดย: กรมปศุสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
อัตราปุ๋ยและวิธีการใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ารูซี่
กรมปศุสัตว์
30 กันยายน 2552
กรมปศุสัตว์
อิทธิพลของการใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยยูเรียต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ารูซี่ อัตราปุ๋ยที่เหมาะสมกับหญ้ารูซี่ที่จังหวัดชุมพร การศึกษาอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมกับหญ้า 4 ชนิด หญ้ารูซี่ ผลตอบสอนงต่อปุ๋ยไนโตรเจนของหญ้า 5 พันธุ์ ลักษณะการออกดอก การเจริญเติบโตและผลผลิตของเมล็ดหญ้ารูซี่ อัตราปุ๋ยไนโตรเจนและวิธีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตเมล็ดหญ้ารูซี่ โปรแกรมฐานข้อมูลแนะนำการใช้ปุ๋ย dbFRec for DOS การศึกษาระยะเวลาตัดและอัตราปุ๋ยไนโตรเจนท่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ารูซี่ อัตราปุ๋ยและวิธีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้ารูซี่
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก