สืบค้นงานวิจัย
ศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลองกองกวนชนิดแผ่น
วิทิต เลิศนิมิตมงคล, ละอองดาว ว่องเอกลักษณ์, ศิริพร ถ้อยคำ, วิทิต เลิศนิมิตมงคล, ละอองดาว ว่องเอกลักษณ์, ศิริพร ถ้อยคำ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ชื่อเรื่อง: ศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลองกองกวนชนิดแผ่น
ชื่อเรื่อง (EN): Study Processing of Longkong (Lansium domesticum Corr.) leather
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่อ การศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลองกวนชนิดแผ่น เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของการนำลองกองมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ลองกองแผ่น โดยทำการสำรวจความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ จากนั้นทำการพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิต ตลอดจนการทดสอบผู้บริโภค และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลองกองแผ่น โดยทำการสำรวจความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ลองกองแผ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ลองกองแผ่น พบว่า ผู้บริโภคต้องการให้ผลิตภัณฑ์ลองกองกวนชนิดแผ่นม้วนเป็นแท่ง บรรจุอยู่ในถุงแก้วใส (OPP) สูตรและกระบวนการผลิตที่เหมาะสมของลองกองกวนชนิดแผ่น คืออัตราส่วนของเพคตินร้อยละ 0.7 กลีเซอรอลร้อยละ 1.8 อบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง ลดลงอุณหภูมิลงเป็น 70 องศาเซลเซียส นาน 19 ชั่วโมง มีคุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ สีของผลิตภัณฑ์มีค่าสี L = 78.26, a = 11.13, b = 5.70 มีค่าแรงตัด 18.61 N คุณภาพทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความชื้น ร้อยละ 18.28 ปริมาณไขมันร้อยละ 0.31 ปริมาณใยอาหารร้อยละ 3.05 ปริมาณโปรตีนร้อยละ 6.58 ปริมาณเถ้าร้อยละ 5.54 คุณภาพทางจุลินทรีย์ ได้แก่ จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดน้อยกว่า 10 โคโลนีต่อกรัม ยีสต์ และเชื้อรา น้อยกว่า 30 โคโลนีต่อกรัม เมื่อทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ลองกองกวนชนิดแผ่น พร้อมทั้งสอบถามการยอมรับและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 31 - 50 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน มีทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ในระดับชอบปานกลาง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ และไม่มีจำหน่ายตามท้องตลาด ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อหากมีการวางจำหน่าย ซึ่งบรรจุในถุงแก้ว 100 กรัม ในราคา 35 บาท
บทคัดย่อ (EN): Study Processing of Longkong (Lansium domesticum Corr.) leather. A feasibility study on the application of Longkong to processing by surveying consumer demand for products. Then develop the formula and process. As well as consumer testing. And check the quality of the product. The survey of consumer demand for Longkong products. In order to obtain reliable data, it is possible to use the data from the research to produce data for the production n of Longkong products. Packed in a glass bag (OPP). The percentage of pectin 0.7 percent glycerol 1.8 percent was baked at 80 ?C for 6 hours. The temperature decreased to 70 ?C for 19 hours. The physical quality of the product was L = 78.26, a = 11.13, b = 5.70, had a cutting force of 18.61 N, chemical quality, moisture content, 18.28%, fat content 0.31, fiber content 3.05%, protein content 6.58%, ash content 5.54% The images include microbes of bacteria less than 10 colonies per/gram Yeast and mold less than 30 colonies per/gram. When testing consumer acceptance of Longkong products, As for consumer acceptance and decision making, most consumers are female. Age is between 31 - 50 years old. Mostly private business / trading. Earnings less than 10,000 baht per month with moderate attitudes towards products. It is a new product. And not sold in the market. Consumers decide to buy if it is available. Packed in a glass bag 100 g for 35 baht.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลองกองกวนชนิดแผ่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
30 กันยายน 2560
การใช้ชนิดต้นตอที่เหมาะสมสำหรับการขยายพันธุ์ลองกอง ศึกษาการจัดการดินที่เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตลองกองในกลุ่มชุดดินที่ 53 โครงการวิจัยการพัฒนาพันธุ์ลองกองและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ศึกษาการควบคุมศัตรูลองกองแบบผสมผสานในจังหวัดนราธิวาส ผลของสารเคลือบผิวแคลเซียมคาร์บอเนตนาโนพาทิเคิลร่วมกับสารสกัดจากเปลือกลองกองต่อคุณภาพและการเกิดสีน้ำตาลของผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว การคงอยู่ของเชื้อรา Metarhizium anisopliae PSUM04 บนต้นลองกองเพื่อการควบคุมหนอนกินใต้ผิวเปลือกลำต้นลองกอง ยาฆ่าแมลงตกค้างในลองกองสด การปลูกลองกองร่วมกับยางพาราในพื้นที่ลาดชัน สถานะธาตุอาหารพืชในสวนทุเรียนและลองกองในระบบวนเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตลองกองคุณภาพเพื่อการส่งออก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก