สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก
สุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก
ชื่อเรื่อง (EN): Research and Development in Production Technology on quality of Banana Kluai Kai for Expert
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: กล้วยไข่เป็นพืชที่มี่ศักยภาพในการส่งออกได้ชนิดหนึ่ง แต่มีปัญหาการผลิตกล้วยไข่คุณภาพไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดในการส่งออก ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาระบบการปลูกกล้วยไข่เพื่อกระจายการผลิตกล้วยไข่ส่งออก ซึ่งศึกษาการปลูกในช่วงเดือนเมษายน มิถุนายน สิงหาคม พฤศจิกายน ปี 2552 และเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ 2553 โดยใช้พันธุ์กล้วยไข่กำแพงเพชร ใช้พื้นที่รุ่นละ 1 แปลง แปลงละ 1 ไร่ พบว่าสามารถเก็บเกี่ยวในปี 2553 ได้เฉพาะรุ่นที่ที่ปลูกในเดือน เมษายน 2552โดยพบว่ามีการทยอยแทงปลีในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2552 (7 เดือนหลังปลูก) จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 (10 เดือนหลังปลูก) โดยมีการเก็บเกี่ยวช่วงที่มากที่สุดคือเดือนเมษายน 2553 (12 เดือนหลังปลูก) สาเหตุเนื่องจากผลกระทบช่วงแล้งยาวนาน ทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ส่วนในแปลงที่ปลูกในช่วงเดือนมิถุนายน สิงหาคม พฤศจิกายน 2552 และ มกราคม กุมภาพันธ์ 2553 มีการชะงักการเจริญเติบโตในช่วงแล้งแต่เมื่อผ่านช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2552 แล้ว ต้นมีการพัฒนาเจริญเติบโต จึงได้ขอขยายเวลาดำเนินงานเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมสภาพการเปลี่ยนแปลง ของภูมิประเทศและผลกระทบต่อการผลิตของกล้วยไข่ต่อไป ส่วนในการศึกษาการเพิ่มคุณภาพผลผลิตกล้วยไข่ช่วงฤดูแล้งเพื่อการส่งออก โดยใช้พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 และพันธุ์สุโขทัย เริ่มปลูกในเดือน พฤษภาคม 2552 พบว่าการให้ปุ๋ยในระบบน้ำทำให้กล้วยไข่ทั้ง 2 พันธุ์มีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน ในการให้ปุ๋ยในปริมาณ 2 เท่า ของการให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์จะให้ผลผลิตจำนวนหวีต่อเครือ 5.63 หวี พบว่าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ จะให้ผลผลิตจำนวนหวีต่อเครือ เฉลี่ย 4.75 หวี พบว่าการใช้ปุ๋ยในปริมาณเพิ่มขึ้นทำให้น้ำหนักผล และความยาวผลเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในช่วงกุมภาพันธ์- เมษายน 2553 ซึ่งเป็นช่วงกล้วยแทงปลี แต่ผลกระทบจากภาวะแห้งแล้ง ทำให้แปลงกล้วยได้น้ำไม่เพียงพอ ทำให้กล้วยหักเสียหาย ผลการทดลองไม่สมบูรณ์ จึงขอขยายเวลาดำเนินงานเพื่อปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและระบบการจัดการน้ำเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ ในปี 2552 ได้มีการสำรวจชนิดของโรคและแมลงที่เข้าทำลายในกล้วยไข่ที่แปลงเกษตรกร จังหวัด
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2553
เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อย การชักนำให้เกิดแคลลัสในกล้วย โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพ โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพเพื่อการส่งออก โครงการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง โครงการวิจัยและพัฒนาส้มเกลี้ยงจังหวัดลำปาง โครงการวิจัยศึกษาเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลือง โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาขั้นบันไดในพื้นที่จังหวัดน่าน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก