สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผสมมะเกี๋ยง
แผนกวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ กองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผสมมะเกี๋ยง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: แผนกวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ กองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
หน่วยงานสังกัดผู้แต่ง:
tarr.volume: 1
tarr.number: 1
tarr.page: 23
บทคัดย่อ: มะเกี๋ยง เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ไทยผลสุกมีสีม่วงแดง รสชาติเปรี้ยวฝาดมีคุณค่าทางโภชนาการสูง นิยมนำมาบริโภคทั้งในรูปผลสด และผลิตภัณฑ์แปรรูป ได้แก่ น้ำมะเกี๋ยงพร้อมดื่ม ไวน์มะเกี๋ยง เนคตาร์มะเกี๋ยง เป็นต้น มะเกี๋ยงจัดเป็นพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งกำลังส่งเสริมให้มีการปลูกและอนุรักษ์พันธุ์พืชนี้ไว้ กอปรกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเลือกพัฒนาจากผลมะเกี๋ยง ตามแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค. ปีงบประมาณ 2557-2559 มีนโยบายให้พัฒนา ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผสมผลไม้ตามฤดูกาลเพื่อสุขภาพ สร้างความหลากหลาย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ใส่ใจสุขภาพ และมีความแปลกใหม่ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผสมมะเกี๋ยง (Yoghurt with Makiang) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผสมมะเกี๋ยงให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สามารถผลิตเชิงอุตสาหกรรม เพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต และจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้โดยงานวิจัยศึกษา 1.) ระดับความสุกของผลมะเกี๋ยง 2.) ปริมาณน้ำตาลสำหรับทำเนื้อมะเกี๋ยงเชื่อมที่ร้อยละ 30, 35, 40 และ45 3.) การให้ความร้อนในการฆ่าเชื้อ 4.) อัตราส่วนของโยเกิร์ตต่อเนื้อมะเกี๋ยงเชื่อมที่เหมาะสม และ 5.) อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผสมมะเกี๋ยง ผลการทดลองพบว่าสูตรที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด จะต้องใช้เนื้อมะเกี๋ยงจากผลมะเกี๋ยงสุกลักษณะสีม่วงดำ เนื้อนิ่ม ไม่หยาบกระด้าง และใช้ปริมาณน้ำตาลทรายในการเชื่อมร้อยละ 35 ของส่วนผสมทั้งหมด (ส่วนผสมในการทำเนื้อมะเกี๋ยงเชื่อม ได้แก่ น้ำ, เนื้อมะเกี๋ยง, น้ำตาลทราย, เพคติน)ใช้อุณหภูมิในการฆ่าเชื้อ 80-85oC เป็นเวลา 20 นาที อัตราส่วนโยเกิร์ตต่อเนื้อมะเกี๋ยงเชื่อมที่เหมาะสมใน ผลิตภัณฑ์ 1 ถ้วยคือ โยเกิร์ต 104-106 กรัม ต่อเนื้อมะเกี๋ยงเชื่อม 14-16 กรัม โดยได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคร้อยละ 78.6 จากผู้ทดสอบ 150 คน
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
จำนวนหน้า: 1
เผยแพร่โดย: องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ: มะเกี๋ยง, อพ.สธ., โยเกิร์ต
หมวดหมู่:
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผสมมะเกี๋ยง
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมการข้าวกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระยะที่ 2 การพัฒนาโครงร่างการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำรับยาสมุนไพรไทยต้านมะเร็งจากฐานข้อมูลคัมภีร์ตำรายาสมุนไพรไทย ปีที่ 3 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผสมว่านหางจระเข้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบน้ำมะเกี๋ยง โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 4: การสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาเฮมพ์ โครงการวิจัยพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากแป้งพืชศักยภาพ โครงการวิจัยและพัฒนาโยเกิร์ตพร้อมดื่มสูตรพลังงานต่ำ โครงการ พัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูง โครงการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดจากผลิตภัณฑ์บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก