สืบค้นงานวิจัย
ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 19 จังหวัดชลบุรี
พัศดาพร นาเหล็ก - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 19 จังหวัดชลบุรี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พัศดาพร นาเหล็ก
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา (1) ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร (2) ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อคุณภาพและการให้บริการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ฯ (3) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกร โดยทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างเกษตรกรทั่วไปที่มาซื้อเมล็ดพันธุ์โดยตรงจากศูนย์ฯจำนวน 100 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ และสรุปวิเคราะห์ผลเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรเพศชายและเพศหญิงมีจำนวนเท่ากัน อายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี มีจำนวนหนึ่งในสาม ส่วนใหญ่จบการศึกษาไม่เกินระดับประถมศึกษาปีที่ 4 มีพื้นที่ทำนามากกว่า 40 ไร่ จำนวนแรงงานมีจำนวนระหว่าง 3-4 คนคิดเป็นร้อยละ 49.0 เกษตรกรส่วนใหญ่ทำนาปีละ 2 ครั้ง รายได้จากการทำนาปีละมากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป แหล่งเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ส่วนใหญ่ซื้อจากศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 19 จังหวัดชลบุรี จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อต่อปีมากกว่า 500 กิโลกรัมขึ้นไป โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯเป็นผู้ให้ข้อมูลแหล่งจำหน่าย เกษตรกรส่วนใหญ่ซื้อเมล็ดพันธุ์จากศูนย์ฯทุกฤดู โดยใช้วิธีการซื้อด้วยตนเองที่ศูนย์ฯถึงร้อยละ 50.0 ส่วนระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อคุณภาพและการให้บริการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในทุก ๆ ด้าน สำหรับปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในเรื่องราคาเมล็ดพันธุ์ ชนิดของพันธุ์ข้าวที่ต้องการและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นั้น ควรมีการชี้แจงทำความเข้าใจแก่เกษตรกรในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและประชาสัมพันธ์ข่าวสารเมล็ดพันธุ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงใกล้ฤดูปลูกซึ่งทำให้เกษตรกรมีโอกาสใช้เมล็ดพันธุ์ดีเพิ่มมากขึ้น
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2547
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 19 จังหวัดชลบุรี
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
ทัศนคติของเกษตรกรต่อการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ชัยนาท 1 ฤดูฝน ปี 2546 ของศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 19 จังหวัดชลบุรี ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 20 จังหวัดราชบุรี พฤติกรรมการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 ฤดูฝน ปี 2546 ของเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 22 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อเมล็ดพันธุ์และกระบวนการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 13 จังหวัดกาฬสินธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 จากแปลงสำรองพันธุ์ของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดชัยนาท ในปี 2538 ความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช ต่อศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรภาคกลาง การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา สภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก