สืบค้นงานวิจัย
กิจกรรมเอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสในหัวแก่นตะวัน สายพันธุ์ต่างๆ
อโนมา ดงแสนสุข - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: กิจกรรมเอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสในหัวแก่นตะวัน สายพันธุ์ต่างๆ
ชื่อเรื่อง (EN): Activity of superoxide dismutase (SOD) in tubers of Jerusalem Artichoke genotypes
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อโนมา ดงแสนสุข
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Anoma Dongsansuk
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: สนั่น จอกลอย
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Sanan Jogloy
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษากิจกรรมเอนไซม์ SOD ในหัวเยรูซาเลม อาร์ติโชค 3 พันธุ์ ที่มีระยะการเก็บเกี่ยวแตกต่างกันและ ยังไม่มีรายงานกิจกรรมเอนไซม์ SOD ในส่วนต่างๆ ของหัว ดังนั้นวัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้คือ ประเมินหากิจกรรม เอนไซม์ SOD ในหัวเยรูซาเลม อาร์ติโชค พันธุ์ต่างๆ และประเมินความแตกต่างกิจกรรมของเอนไซม์ SOD ในส่วนต่างๆ ของหัวเยรูซาเลม อาร์ติโชค โดยทำการทดลองนำหัวเยรูซาเลม อาร์ติโชค 3 พันธุ์คือ พันธุ์ Hel 65 พันธุ์ CN 52867 และ พันธุ์ JA 89 ซึ่งมีลักษณะแตกต่างของ genotype และแบ่งส่วนหัวเยรูซาเลม อาร์ติโชค เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนโคน ส่วน กลางและส่วนปลาย เพื่อนำสกัดและวัดกิจกรรมเอนไซม์ SOD ผลการทดลองพบว่า หัวเยรูซาเลม อาร์ติโชค พันธุ์ Hel 65 มีกิจกรรมเอนไซม์ SOD มากกว่าหัวเยรูซาเลม อาร์ติโชค พันธุ์ CN 52867 และ JA 89 และพบว่าส่วนโคนและส่วนกลาง ของหัวเยรูซาเลม อาร์ติโชค พันธุ์ Hel 65 มีกิจกรรมเอนไซม์ SOD มากกว่าส่วนปลายเมื่อเทียบในพันธุ์เดียวกันและ ต่างพันธุ์กันในสภาพอากาศที่ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นพันธุ์เยรูซาเลม อาร์ติโชค ที่มีกิจกรรมเอนไซม์ SOD มากที่สุดคือ พันธุ์ Hel 65
บทคัดย่อ (EN): The study of SOD activity in Jerusalem artichoke tubers in 3 varieties that were different harvesting stage and no report the amount of SOD in different parts of Jerusalem artichoke tuber was carried out. The aims of this study were to evaluate SOD activity in various varieties of Jerusalem artichoke and to evaluate the difference of SOD activity in different parts of Jerusalem artichoke tuber. This experiment used 3 varieties of Jerusalem artichoke including Hel 65, CN 52867 and JA 89 that were different genotypes. These tubers were separated into 3 parts: head, middle and tail for extraction and determination of SOD activity. The results showed that Jerusalem artichoke var. Hel 65 exhibited the highest SOD activity compared to var. CN 52867 and JA 89. Additionally, the highest SOD activity of Jerusalem artichoke was found in the head and the middle part of var. Hel 65 compared to tail part as the same variety and different varieties under the same microclimate. Thus, the highest SOD activity of Jerusalem was var. Hel 65.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557
เอกสารแนบ: https://www.researchgate.net/publication/321128211
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
กิจกรรมเอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสในหัวแก่นตะวัน สายพันธุ์ต่างๆ
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2557
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ค่าความหวานในส่วนต่างๆของหัวแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) ผลของอุณหภูมิและเวลาในการเก็บรักษาต่อคุณภาพของหัวแก่นตะวันสายพันธุ์ต่างๆ ศึกษาเปรียบการสกัดอินนูลินจากหัวแก่นตะวันสดและหัวแก่นตะวันอบแห้งแบบแช่แข็ง การจำแนกสายพันธุ์และความต้านทานต่อโรค Streptococcosis ของปลานิล (Oreochromis niloticus Linnaeus) ปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานต่อโรคโคนเน่า การเปลี่ยนแปลงลักษณะคุณภาพของหัวแก่นตะวันสดในระหว่างการเก็บรักษา อิทธิพลของวิธีการชักนำให้เกิดต้นอ่อนของหัวแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) การศึกษาปริมาณการใช้น้ำของแก่นตะวัน การพัฒนาแก่นตะวันเป็นไม้ดอกกระถาง การแสดงออกของพันธุ์และสายพันธุ์ถั่วฝักยาวในการปลูกแบบอินทรีย์และแบบใช้สารเคมี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก