สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาการประเมินปริมาณการจับสัตว์น้ำและการลงแรงทำการประมงเครื่องมือทำการประมงอวนลาก โดยใช้ข้อมูลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุดบันทึกการทำการประมงและองค์ประกอบสัตว์น้ำ
ทรงพล เดชเสน่ห์ - กรมประมง, กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการประเมินปริมาณการจับสัตว์น้ำและการลงแรงทำการประมงเครื่องมือทำการประมงอวนลาก โดยใช้ข้อมูลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุดบันทึกการทำการประมงและองค์ประกอบสัตว์น้ำ
ชื่อเรื่อง (EN): The study for assessment of catch and fishing effort of trawl fisheries by data from port in – port out, fishing logbook and composition
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ทรงพล เดชเสน่ห์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Songphon Dessane
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ไม่มีผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): No research participants
คำสำคัญ: ปริมาณการจับ การลงแรงทําการประมง อวนลาก
คำสำคัญ (EN): Fishing Quantity, Fishing Effort, Trawl, Fishing Logbook, Port in – Port out
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ:
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านการประมง และทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 61-3-1404-61001
ชื่อแหล่งทุน: ไม่มี
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 0
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 0
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2560
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561
เอกสารแนบ: https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/strategy-stat
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: กรุงเทพมหานคร
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: พ.ศ.2560-2561
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาการประเมินปริมาณการจับสัตว์น้ำและการลงแรงทำการประมงเครื่องมือทำการประมงอวนลาก โดยใช้ข้อมูลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุดบันทึกการทำการประมงและองค์ประกอบสัตว์น้ำ
กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง
2561
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาข้าราชการกรมประมง การเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับระหว่างข้อมูลในสมุดบันทึกการทำการประมงกับการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ การประมงและการควบคุมเฝ้าระวังการประมงอวนลากที่แจ้งเข้าออก ผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต ปี 2562 การประมงหมึกกระดองจากเครื่องมืออวนลากพาณิชย์ในอ่าวไทย การทำการประมงและเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง แหล่ง ฤดูการทำประมง และแรงงานประมง ของเรือประมงปลากะตักที่แจ้งเข้าออกในประเทศไทย ปี 2563 การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม VIIRS เพื่อศึกษาการทำประมงประกอบแสงไฟในน่านน้ำไทย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความรู้ความเข้าใจของผู้จัดทำสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ที่มีการแจ้งเข้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี การประมงและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตว์น้ำจากการทำประมงอวนล้อมซั้งทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ศักยภาพของพื้นที่ในการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการประมง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก