สืบค้นงานวิจัย
พันธุ์ข้าวเจ้าชัยนาท 1 พันธุ์ข้าวรับรองพันธุ์ใหม่
วาสนา วรมิศร์ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: พันธุ์ข้าวเจ้าชัยนาท 1 พันธุ์ข้าวรับรองพันธุ์ใหม่
ชื่อเรื่อง (EN): Chai Nat 1, a New Approved Rice Variety
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วาสนา วรมิศร์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Vasna Voramisara and Tasanee Sa-nguansai
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ทัศนีย์ สงวนสัจ
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: พันธุ์ข้าวเจ้าชัยนาท 1 เป็นพันธุ์ข้าวซึ่งได้จากการผสมพันธุ์สามทางระหว่าง IR13146-158-1, IR 15314-43-2-3-3 และ BKN6995-16-1-1-2 โดยทำการผสมพันธุ์และคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ข้าว CNTBR82075-43-2-1 ซึ่งเป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุประมาณ 119-130 วัน สูงประมาณ 113 ซม. ลำต้นแข็งแรงให้ผลผลิตสูง คอรวงสั้น เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ข้าวกล้องยาวเรียวเป็นท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดี เป็นข้าวอมืโลสสูง ข้าวที่หุงสุกแล้วมีลักษณะร่วนแข็งประเภทข้าวเสาไห้ มีการตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนดี จุดเด่นของข้าวพันธุ์นี้ คือ มีความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว โรคใบหงิก และค่อนข้างต้านทานโรคไหม้ ซึ่งแมลงและโรคต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกจึงได้เสนอสายพันธุ์ข้าว CNTBR2075-43-2-1 ต่อสถาบันวิจัยข้าว และกรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาเป็นพันธุ์รับรองโดยใช้ชื่อว่า พันธุ์ข้าวเจ้าชัยนาท 1 สำหรับใช้แก้ปัญหาโรคและแมลงดังกล่าว และได้รับการรับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2535
บทคัดย่อ (EN): Chai Nat 1 (CNTBR82075-43-2-1), a non-glutionus rice, was derived from the cross IR13146-158-1/IR15314-43-2-3-3//BKN6995-16-1-1-2. It is a high yielding phototperiod insensitivity, 119-130 days in maturity, 113 cm height, just exserted panicle, and high nitrogen response. Its grain quality is straw hull colour, long slender grain with slight chalkiness, good milling quality, and high amylose content. It is resistant to major insect pests and diseases in central region of Thailand such as brown planthopper (Nilaparvata lugents), whilebacked planthopper (Sogatella furcifera), ragged stunt virus disease and blast (Pyricularia oryzae). Phitsanulok Rice Research Center therefore submis CNTBR 82075-43-2-1 to rice Research Institute to be an approved variety as the name chai Nat 1 for solving the insect and disease problems of the farmers in the central region.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2537
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2537
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
พันธุ์ข้าวเจ้าชัยนาท 1 พันธุ์ข้าวรับรองพันธุ์ใหม่
กรมวิชาการเกษตร
2537
เอกสารแนบ 1
ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร อ้อยพันธุ์ ชัยนาท 1 การปรับปรุงเนื้อสัมผัสหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และ พันธุ์พิษณุโลก 2 ให้ใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 105 การแก้การพักตัวของเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 การคัดเลือกดีเอ็นเอเครื่องหมายแบบ SSR ของยีนต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิด Bph3 จากข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์ชัยนาท 1 ดัชนีความไวของข้าวบางพันธุ์ที่มีต่อช่วงแสงตามธรรมชาติ การพัฒนาความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวปรับปรุง ราตูฮีเนติ/ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ชัยนาท 1 รุ่น BC4F1 ที่มียีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแบบ Bph3 โดยเทคนิคการคัดเลือกด้วยดีเอ็นเอเครื่องหมาย ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์สายพันธุ์ 01-52 ชนิดเม็ด ในการเพิ่มผลผลิต และลดโรคข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ในแปลงนาที่ไม่ใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช การใช้น้ำชลประทานที่มีต่อผลผลิตข้าว 4 สายพันธุ์ : ชัยนาท 1, สุพรรณบุรี 90, พัทลุง 60และเฉี้ยงพัทลุง

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก