สืบค้นงานวิจัย
การใช้ประโยชน์จากบ่อก๊าซชีวภาพของเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย
สวัสดิ์ สมวรรณ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การใช้ประโยชน์จากบ่อก๊าซชีวภาพของเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สวัสดิ์ สมวรรณ
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาการใช้ประโยชน์จากบ่อก๊าซชีวภาพของเกษตรกร ในจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ และการใช้ประโยชน์จากบ่อก๊าซชีวภาพ ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาอุปสรรค และการยอมรับข้อมูลข่าวสารการสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม การสร้างและการใช้ก๊าซชีวภาพ จำนวน 80 ครัวเรือน จากทั้งหมด 113 ครัวเรือน พบว่าเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่วนมาก เป็นฟาร์มปศุสัตว์ขนาดเล็ก (สุกร) และมีแรงงานในครัวเรือน ระหว่าง 5-8 คน ใช้มูลสัตว์จากสุกร โคนม และไก่ เป็นวัตถุดิบ และใช้ก๊าซชีวภาพเพื่อการหุงต้มเป็นส่วนใหญ่เพื่อลดการใช้พลังงานอื่น ๆ เช่น ไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม (Liquid Petroleum Gas) และถ่าน บ่อก๊าซชีวภาพที่สร้างมีขนาด 12, 16 ,30 และ 50 ลูกบาศก์เมตร และมีเหตุผลในการก่อสร้าง คือ ต้องการประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ต้องการลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมและลดความขัดแย้งกับเพื่อนบ้าน นอกจากนี้เกษตรกรใช้อุปกรณ์ประเภทเตาหุงต้ม เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องให้ความอบอุ่นสัตว์ และเครื่องยนต์ นอกจากใช้ก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านพลังงานแล้ว ยังมีการนำกากจากบ่อล้นไปเป็นปุ๋ยปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มผลผลิตพืชประเภทพืชผักและผลไม้ อีกทั้งยังนำกากจากบ่อล้น มาตากแห้งแล้วบรรจุกระสอบจำหน่าย วิธีการนำกากจากบ่อล้นไปใช้โดยการสูบหรือตักรดให้กับพืชที่ปลูกบริเวณใกล้บ่อก๊าซชีวภาพในด้านการส่งเสริมการเกษตรพบว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรชี้แจงโครงการในลักษณะชี้นำ และชักชวนเพียงเล็กน้อย และแหล่งข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร การตัดสินใจร่วมโครงการของเกษตรกรนั้นตัดสินใจแบบมีเหตุผลโดยอาศัยด้านเศรษฐกิจ และจำนวนสัตว์เลี้ยงของตนเองเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามเกษตรกรทุกรายเห็นว่าโครงการดังกล่าว มีความเหมาะสมในการสร้างและใช้ประโยชน์ทั้งในด้านพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยลดต้นทุนการผลิต ด้านการเกษตร จึงน่าจะมีการส่งเสริมอย่างจริงจังต่อไป
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2544
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2544
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดเชียงราย
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้ประโยชน์จากบ่อก๊าซชีวภาพของเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย
กรมส่งเสริมการเกษตร
2544
การติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ที่ดินและการนำแนวคิดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2555 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าวของเกษตรกร อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์จากนุ่นของเกษตรกร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การใช้สื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงรายและพะเยา สภาพการผลิตขิงของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงราย ทัศนคติและการยอมรับของเกษตรกรต่อการใช้เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อฟื้นฟูแก้ไขดินเสื่อมโทรมตามสภาพของทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การสำรวจและติดตามข้อมูลด้านการผลิตของเกษตรกรต่อการใช้ประโยชน์เพื่อการประเมินผลผลิตล่วงหน้าของสับปะรดในจังหวัดลำปาง การติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในที่ดินการพึ่งพาตนเองและความพึงพอใจของเกษตรกรในนิคมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์จากพันธ์ข้าวไร่ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย การดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าวในพระราชดำริ ปี 2544 ของเกษตรกร จังหวัดเชียงราย

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก