สืบค้นงานวิจัย
วิธีการที่เหมาะสมในการเพิ่มศักยภาพการผลิตของดินเพื่อปลูกมันสำปะหลังตามด้วยข้าวไร่ในดินทราย
นิรชา เจ็กชื่น, ชนันท์ภรณ์ สวัสดิรัตน์, ธิเบต คงนาวัง - กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อเรื่อง: วิธีการที่เหมาะสมในการเพิ่มศักยภาพการผลิตของดินเพื่อปลูกมันสำปะหลังตามด้วยข้าวไร่ในดินทราย
ชื่อเรื่อง (EN): The appropriate methodology for increasing the soil productivity for cassava cultivation followed by upland ricein sandy soils.
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาถึงวิธีการที่เหมาะสมในการเพิ่มศักยภาพการผลิตของดินเพื่อปลูกมันสำปะหลัง ตามด้วยข้าวไร่ในดินทราย ในกลุ่มชุดดินที่ 41 ชุดดินมหาสารคาม (Msk series) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ระยะเวลาดำเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 – เดือน เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน วิธีการจัดการดินที่เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ และการยอมรับของเกษตรกร โดยใช้วิธีการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จำนวน 5 ตำรับ 4 ซ้ำ ตำรับที่ 1 วิธีการควบคุม (ไม่ใส่ปุ๋ย) ตำรับที่ 2 ใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำปุ๋ยรายแปลง (สูตร 18–46–0 (17) 0-0-60 (28) 46-0-0 (30) กก./ไร่) ตำรับที่ 3 ใช้ถั่วพุ่ม อัตรา 8 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราของคำแนะนำปุ๋ยรายแปลง ตำรับที่ 4 ใช้ถั่วพร้า อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราของคำแนะนำปุ๋ยรายแปลง และ ตำรับที่ 5 ใช้ปุ๋ยสูตรพระราชทาน อัตรา 2 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราของคำแนะนำปุ๋ยรายแปลง จากผลการศึกษาพบว่า วิธีการใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน อัตรา 2 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราของคำแนะนำปุ๋ยรายแปลง ส่งผลให้ค่าการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินดีขึ้น โดยทำให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินเพิ่มขึ้นเป็น 6.17 และปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้นเป็น 1.12 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งให้ผลผลิตมันสำปะหลังสูงสุด 6,737 กิโลกรัมต่อไร่ และให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด 6,047 บาทต่อไร่ ซึ่งเป็นวิธีการที่เกษตรกรกรมีความพึงพอใจ และให้การยอมรับสูงสุด (ร้อยละ 96) คำสำคัญ : มันสำปะหลัง, ปุ๋ยสูตรพระราชทาน, ปุ๋ยรายแปลง, การจัดการดินทราย
บทคัดย่อ (EN): This study is interesting on the particular approaches to improve soil productivities for cassava cultivation (Manihot esculenta Crantz) and followed by the upland rice growing. This was conducted during April 2017 to April 2018 under the soil group no. 41 (Maha Sarakham Series) which is a sandy soil type in Khon Kaen Province. Therefore, the aims of this study are for seeing the changes in chemical properties in this soil type, the appropriate management on increasing cassava productions, the economic returns and the farmers satisfaction and their agreements. The randomized complete block design (RCBD) was applied to this experiment with five treatments and a four replication. The five treatments include, 1) the control plot (without any fertilizers): 2) applied a full recommended rate chemical fertilizer (RCF) by fertilizer guideline program (FGP) (18-46-0 = 17 kg/rai 0-0-60 = 28 kg/rai and 46-0-0 = 30 kg/rai): 3) applied a bush bean for 8 kg/rai and plus a half portion of RCF by FGP: 4) applied a jack bean for 10 kg/rai and plus a half portion of RCF by FGP, and 5) applied the royal formula compost recommended by HRH princess Sirindhorn at the rate of 2 tons/rai and plus a half portion of RCF by FGP. The Results shown that, the treatment no. 5 provided a considerably changed in chemical properties of this sandy soil. Regarding this, soil pH was increased to be around 6.17, while soil organic matter was highly increased to be around 1.12 %, and the cassava yields were much increased to reach 6,737 kg/rai, as well as highest economic return was around 6,047 Baht/rai. The latter the result was also indicated that, this methodology was given a satisfaction and gained a highest acceptation by farmers (96%). Keywords: cassava production, the royal formula compost, recommended rate chemical fertilizer, sandy soils improvement approach
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมพัฒนาที่ดิน
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
วิธีการที่เหมาะสมในการเพิ่มศักยภาพการผลิตของดินเพื่อปลูกมันสำปะหลังตามด้วยข้าวไร่ในดินทราย
กรมพัฒนาที่ดิน
30 กันยายน 2560
อาหารจากมันสำปะหลัง วิธีการจัดการดินจากโปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลงร่วมกับปุ๋ยพืชสดเพื่อปลูกมันสำปะหลังในดินทราย ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร ผลของระยะเวลาการปลูกปุ๋ยพืชสด (พด.11) ในระบบแทรกแถวที่เหมาะสมร่วมกับพืชคลุมดิน และหญ้าแฝก เพื่อผลิตมันสำปะหลังในดินร่วนละเอียด โครงการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดยใช้ปุ๋ยพืชสด(ถั่วพร้า) ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพในดินร่วนหยาบ การจัดการดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ปุ๋ยพืชสด และน้ำหมักมูลสุกรเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในกลุ่มชุดดินที่ 38 การวิจัยทดสอบผลของสารปรับปรุงดินทราย พด. 10 (เบนทอไนต์) ซีโอไลท์ อามิเมทและปุ๋ยพืชสดบางชนิดต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลังในกลุ่มชุดดิน ที่ 35 ผลการใช้ปุ๋ยพืชสดและน้ำหมักชีวภาพที่มีผลต่อการปลูกมันสำปะหลังในกลุ่มชุดดินจักราช การกักเก็บคาร์บอนในระบบการปลูกมันสำปะหลังร่วมกับการใช้ปุ๋ยพืชสดบางชนิดในชุดดินปากช่อง ประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินและวัสดุอินทรีย์บางชนิดต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังที่ระยะเวลาเก็บเกี่ยวแตกต่างกัน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก