สืบค้นงานวิจัย
บทบาทการบริหารโครงการของนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคใต้
สมยศ สุวิทยาภรณ์ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: บทบาทการบริหารโครงการของนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคใต้
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สมยศ สุวิทยาภรณ์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่องบทบาทการบริหารโครงการของนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพส่วนบุคคล บทบาทการบริหารโครงการและความแตกต่างของบทบาทการบริหารโครงการของนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคใต้ เนื่องจาก อายุ การศึกษา ระดับตำแหน่ง การฝึกอบรม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง และจำนวนอำเภอที่รับผิดชอบบริหารโครงการ โดยได้ข้อมูลจากตัวอย่างนักวิชาการเกษตรจำนวน 37 คน ซึ่งได้จากประชากร 60 คน ด้วยิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและได้ทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามแล้ว จัดส่งให้กลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแปรผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิจัยปรากฏผลโดยย่อดังนี้ 1.นักวิชาการเกษตรส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 35-44 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีโอกาสศึกษาจนจบชั้นสูงสุดใช้เวลา 14-17 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งระดับ 5-6 โดยดำรงตำแหน่งนักวิชาการเกษตรมาแล้วโดยเฉลี่ย 9 ปี รับผิดชอบบริหารโครงการของจังหวัดที่มีอำเภอจำนวน 7-10 อำเภอ พร้อมทั้งมีโอกาสได้ไปฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา ในระหว่าง 2-26 วัน 2.นักวิชาการเกษตรแสดงบทบาทการบริหารโครงการมากในหมวดต่าง ๆ คือ หมวดการวางแผน ได้แก่การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ของโครงการสอดคล้องกับเวลาดำเนินการ(3.84) และปฏิบัติตามแผนในเวลาที่กำหนด(3.73) หมวดการอำนวยการได้แก่การยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติภารกิจได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ(3.84) และนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการดำเนินกิจกรรมโครงการตามลำดับความสำคัญ(3.73) หมวดจัดหน่วยงานได้แก่การนำเสนอผู้บังคับบัญชาให้สนับสนุนยานพาหนะในการปฏิบัติงาน หมวดควบคุมได้แก่ กำหนด ติดตาม และทวงถามรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ(4.05) ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานตามโครงการแก่ผู้ร่วมงาน เกษตรอำเภอ และเกษตรตำบล(3.95) และควบคุมการดำเนินงานตามแผนของโครงการนั้น ๆ (3.80) 3.บทบาทการบริหารโครงการของนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคใต้ไม่แตกต่างทางสถิติเนื่องมาจาก อายุ การศึกษา ระดับตำแหน่ง การฝึกอบรม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง และจำนวนอำเภอที่รับผิดชอบบริหารโครงการ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2533
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2534
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
บทบาทการบริหารโครงการของนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคใต้
กรมส่งเสริมการเกษตร
2534
ทัศนคติของเกษตรตำบลที่มีต่อบทบาทของนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคกลาง ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัด การปฏิบัติงานของเกษตรอำเภอในจังหวัดภาคใต้ ความต้องการฝึกอบรมด้านการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรตำบลใน 4 จังหวัดภาคใต้ ความต้องการรับการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรตำบลในภาคใต้ สภาพการใช้สื่อของเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในภาคใต้ ความคิดเห็นของเกษตรตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการของสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคตะวันตกของประเทศไทย ความคิดเห็นของนักวิชาการเกษตรที่มีต่อการทำวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร ทัศนคติของนักวิชาการที่มีต่องานส่งเสริมการเกษตร ทัศนคติของเกษตรจังหวัดต่อบทบาทของสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาค

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก