สืบค้นงานวิจัย
การคัดเลือกถั่วเขียวแบบต้นต่อแถว 2 สายพันธุ์
จานุลักษณ์ ขนบดี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ชื่อเรื่อง: การคัดเลือกถั่วเขียวแบบต้นต่อแถว 2 สายพันธุ์
ชื่อเรื่อง (EN): Plant to row selection of 2 Mungbean Lines
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จานุลักษณ์ ขนบดี
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): Mungbean
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินแผนการขยายผลเมล็ดพันธุ์หลักถั่วเขียวสู่เกษตรกร :ซึ่งดำเนินการโดย ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ทุนส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยอาชีพ โครงการ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวไทย จำนวน 6 สายพันธุ์ ระหว่างกันยายน ถึง ธันวาคม 2558 จาการดำเนินงานพบว่า สายพันธุ์ KUML 3 และ KUML 8 เป็นสายพันธุ์ที่มีศักยภาพสูง แต่พบพันธุ์ปน ดังนี้ สายพันธุ์ KUML 3 มีลักษณะฝักมีขนและไม่มีขน สายพันธุ์ KUML 8 ลำต้นสีม่วงและสีเขียว จากการดำเนินการได้คัดเลือกรายต้นที่ให้ลักษณะต้นแข็งแรง จำนวนฝักต่อต้นสูง ของสายพันธุ์ KUML 3 มีลักษณะไม่ทอดยอดและฝักมีขนและไม่มีขน จำนวนลักษณะละ 500 ต้น รวม 1,000 ต้น KUML 8 มีลักษณะไม่ทอดยอด ลำต้นสีม่วงและสีเขียว จำนวนลักษณะละ 500 และ 50 ต้น รวม 550 ต้น การคัดเลือกสายพันธุ์รายต้นเพื่อนำมาปลูกรายแถวเป็นวิธีการทำให้สายพันธุ์มีความสม่ำเสมอเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์คัดสำหรับใช้ในการขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ดีเพื่อสนับสนุนโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวสู่เกษตรกรต่อไป
บทคัดย่อ (EN): National Science and Technology Development Agency in collaboration with Rajamangala University of Technology Lanna Implementing a plan to expand the main mung bean seed to farmers :Conducted by Prof. Dr. Peerasak Sriniwet, Kasetsart University Under the scholarship for professional researchers, biotechnology for the development of Thai mung bean cultivars, 6 cultivars between September and December 2015 were found that KUML 3 and KUML 8 strains are highly potent strains. However, the following mixed cultivars were found: KUML 3 with hairy and hairless sheath; KUML 8 with purple and green stems. From the operation, selected trees that give the tree a strong character. The number of pods per plant high of KUML 3 was non-apical and hairy and hairless pods. Number of traits 500 plants, a total of 1,000 plants. KUML 8 has a non-topping trait. purple and green stems The number of traits is 500 and 50 plants, totaling 550 plants. Line selection of early cultivars for row planting is a method for cultivar consistency to produce cultivars for use in good seed propagation to support seed production projects. Green bean cultivars for further farmers
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ:
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การคัดเลือกถั่วเขียวแบบต้นต่อแถว 2 สายพันธุ์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2559
การคัดเลือกถั่วเขียวแบบต้นต่อแถว 2 สายพันธุ์ ผลของปริมาณการให้น้ำ และระยะเวลาสิ้นสุดการให้น้ำต่อถั่วเขียวบนดินชนิด Silty Clay Loam การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการคัดเลือกพันธุ์ถั่วเขียว 3 วิธี การตอบสนองของพันธุ์ถั่วเขียวต่อการให้น้ำต่างระดับ : การเจริญเติบโตของต้น การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียว การผลิตขยายเมล็ดถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ การรวบรวมพันธุ์และการศึกษาลักษณะเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ของมะแขว่น อิทธิพลของการให้ปุ๋ยทางดินและทางใบต่อผลผลิตถั่วเขียว โครงการการผลิตขยายเมล็ดถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ ผลผลิต ส่วนประกอบทางเคมีและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของถั่วอัลฟัลฟ่า 24 สายพันธุ์ปลูกในพื้นที่อำเภอปากข่อง จังหวัดนครราขสีมา

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก