สืบค้นงานวิจัย
การทำแปลงทดสอบเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ มข.35
เพ็ญสวาท สุวรรณศร - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การทำแปลงทดสอบเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ มข.35
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เพ็ญสวาท สุวรรณศร
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเบื้องต้นถึงการเจริญเติบโตทางสรีรวิทยา ผลผลิตคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ และอายุในการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ มข.35 เปรียบเทียบกับพันธุ์ส่งเสริมในปัจจุบันคือพันธุ์ ชม.60 กาดำเนินงาน วางแผนการทดลองแบบ RANDOMIZED COMPLETE BLOCK DESIGN (RCBD) ทำจำนวน 4 ซ้ำ โดยจัดทำแปลงทดสอบในพื้นที่ของเกษตรกร หมู่ที่ 4 บ้านยางอ้อย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง และเก็บรักษาพันธุ์ไว้ในโรงเก็บธรรมดาของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดลำปางเพื่อตรวจสอบคุณภาพความชื้น ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ระหว่างการเก็บรักษาเป็นระยะเวลานาน 6 เดือน ผลการทดสอบพบว่าถั่วเหลืองพันธุ์ มข.35 มีการเจริญเติบโตที่ยาวนานกว่าพันธุ์ ชม.60 โดยมีอายุการออกดอก และการเก็บเกี่ยวเท่ากับ 37 และ 102 วันตามลำดับ ให้องค์ประกอบของผลผลิต และผลผลิตติอไร่สูงกว่าพันธุ์ ชม.60 โดยมีจำนวนฝักต่อต้นเท่ากับ 42.5 ฝัก จำนวนเมล็ดต่อฝัก เท่ากับ 2.4 เมล็ด จำนวนเมล็ดต่อต้นเท่ากับ 97.9 เมล็ด น้ำหนัก 100 เมล็ดเท่ากับ 14.9 กรัม และให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 168 กิโลกรัม ส่วนความสามารถในการเก็บรักษาจะมีอายุยืนยาวกว่าพันธุ์ ชม.60 โดยยังคงมีความงอกและความแข็งแรงสูงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ หลังการเก็บรักษานาน 6 เดือน ขณะที่พันธุ์ ชม.60 ความงอกและความแข็งแรงมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาของกาเก็บรักษา และมีความงอกและความแข็งแรงต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ หลังการเก็บรักษานาน 6 เดือน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2545
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2545
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การทำแปลงทดสอบเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ มข.35
กรมส่งเสริมการเกษตร
2545
คุณภาพของเมล็ดพันธุ์จากการศึกษาวันปลูกที่เหมาะสมของถั่วเหลืองพันธุ์ มข.35 ในปี 2542 การเปรียบเทียบผลผลิตถั่วเหลืองพันธุ์ มข.35 กับพันธุ์ สจ.4 สจ.5 และเชียงใหม่ 60 การทดสอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ มข.35 ณ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 14 จังหวัดแพร่ สภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตถั่วเหลือง ปี 2546 จังหวัดเพชรบูรณ์ เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ Kwsx 107 และ Kwsx 91 เพื่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์สูงเพื่อการค้า โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีการดำเนินงานโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ความเป็นไปได้ในการผลิตงาโดยใช้เมล็ดพันธุ์ชั่วรุ่นที่ 2 และ 3 ที่เก็บต่อจากเมล็ดพันธุ์งาลูกผสมชั่วรุ่นที่ 1 การยอมรับของเกษตรกรต่อการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง มข.35 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ การศึกษาความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ผลิตจากแปลงขยายพันธุ์ของศูนย์ขยายพันธุ์พืชระหว่างปี พ.ศ. 2536-2538

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก