สืบค้นงานวิจัย
การผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี
ทรงยุทธ ขันติประกอบ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ทรงยุทธ ขันติประกอบ
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานบางประการด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 2) ศึกษาสภาพการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร 3) ศึกษาปัญหาการปลูกถั่วเหลืองของเกษตรกร ตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบแผนการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ใช้ตัวอย่าง จำนวน 156 ราย เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for windows ใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรอายุเฉลี่ย 44.03 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 45.50 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลูกถั่วเหลืองจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรร้อยละ 62.8 แรงงานในครอบครัวเฉลี่ย 3 คน มีรายได้ทั้งหมดเฉลี่ย 58,679.49 บาทต่อปี ปลูกถั่วเหลืองเฉลี่ย 8.89 ไร่ ปลูกถั่วเหลืองพันธุ์ สจ. 5 ร้อยละ 64.74 เตรียมดินในลักษณะไถหรือพรวนดิน ร้อยละ 58.33 ได้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชร้อยละ 78.21 ใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองปลูกในอัตราเฉลี่ย 14.36 ก.ก. ต่อไร่ ปลูกถั่วเหลืองโดยวิธีหยอดเป็นหลุมร้อยละ 96.79 โดยใช้ระยะปลูกระหว่างแถว 40 ซ.ม. ระหว่างต้น 20 ซ.ม.ร้อยละ 60.26 เกษตรกร ใส่ปุ๋ยเคมีร้อยละ 65.38 ซึ่งใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15 - 15 - 15 ร้อยละ 57.84 ใส่ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 25.02 ก.ก. ต่อ ไร่ เกษตรกรให้น้ำถั่วเหลืองแบบปล่อยไปตามร่องร้อยละ 74.36 มีโรคระบาดในแปลงถั่วเหลืองร้อยละ 63.46 ซึ่งเป็นโรคแอนแทรกโนสร้อยละ 46.46 มีแมลงศัตรูระบาดในแปลงถั่วเหลืองร้อยละ 61.54 โดยเป็นหนอนแมลงวันเจาะลำต้น ร้อยละ 52.08 เกษตรกรมีผลผลิตถั่วเหลืองเฉลี่ย 319.68 ก.ก. ต่อ ไร่ การเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองใช้วิธีสังเกตจากสีของฝักร้อยละ 80.77 เกษตรกรใช้เครื่องจักรนวดถั่วเหลืองร้อยละ 100 ทำความสะอาดเมล็ดถั่วเหลืองหลังจากที่นวดแล้วร้อยละ 58.97 เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองในฤดูปลูกถัดไปร้อยละ 32.69 มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 869.10 บาท ต่อ ไร่ เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตถั่วเหลืองในลักษณะขายคละร้อยละ 100 ซึ่งขายให้แก่พ่อค้าในท้องถิ่นร้อยละ 57.05 เกษตรกรมีปัญหามากในเรื่องราคาเมล็ดพันธุ์ เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไม่สะดวก เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราต่อไร่จำนวนมาก เรื่องราคาปุ๋ยเคมี เรื่องความรู้ในการใช้และเก็บรักษาเชื้อไรโซเบียม เรื่องแหล่งเชื้อไรโซเบียมอยู่ห่างไกลและหาซื้อยาก เรื่องขาดความรู้ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูถั่วเหลือง เรื่องสารเคมีราคาแพง เรื่องราคาถั่วเหลืองต่ำ เรื่องไม่มีการรวมกลุ่มกันผลิตและจำหน่าย และเรื่องถูกพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรควรแนะนำให้เกษตรกรจัดทำแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ และให้ความรู้ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เชื้อไรโซเบียม และควให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันผลิตและจำหน่ายเพื่อลดการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อคนกลาง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
สภาพการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น การใช้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี สภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตถั่วเหลือง ปี 2546 จังหวัดเพชรบูรณ์ สภาพการผลิตถั่วฝักยาวของเกษตรกรในอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี การใช้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2547 สภาพการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย สภาพการผลิตแตงกวาของเกษตรกรในอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ความต้องการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงของเกษตรกร : กรณีศึกษาการผลิตถั่วลิสงของเกษตรกรปี 2546/2547 ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานี ปีการผลิต 2546/2547 สภาพการผลิตผักคะน้าของเกษตรกรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก