สืบค้นงานวิจัย
ผลของการจัดวางตามจำนวนแท่งคอนกรีตที่ต่างกัน ในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจังหวัดระยอง
รัชกฤต ตันวิไลย, นันทพล สุขสำราญ, วรกิจ เลิศประเสริฐ, ทิพากร สุขพล - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ผลของการจัดวางตามจำนวนแท่งคอนกรีตที่ต่างกัน ในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจังหวัดระยอง
ชื่อเรื่อง (EN): Effect on Various Patterns Installation in Number of Dicc Block for Artificial Reef in Rayong Province
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ผลการส ารวจผลจับจากลอบปลา อนุภาคตะกอนดิน และการจมตัวของแท่งคอนกรีต จากแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่มีการจัดวาง 4 รูปแบบ บริเวณชายฝั่งทะเลต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัด ระยอง ทางทศตะวันออกของเกาะเสม็ด ที่ระดับความลึกน้ า 18 เมตร แหล่งส ารวจจากกองวัสดุที่มีการ จัดวางด้วยแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร มีรูปแบบการจัดวาง ในแบบที่ 1 2 3 และ 4 ด้วยการจัดวางเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8 25 35 และ 80 แท่ง ตามล าดับ ด าเนินการส ารวจตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2556 ถึง พฤษภาคม 2557 โดยกู้ลอบได้ 12 ครั้ง และวิเคราะห์องค์ประกอบตะกอนดิน และส ารวจการจมตัวของแท่งคอนกรีต 2 ครั้ง พบว่าผลจับสัตว์น้ าจาก 4 รูปแบบ มีผลจับที่แตกต่างกัน โดยในรูปแบบที่ 1 มีผลจับต่ ากว่ารูปแบบที่ 3และ 4 อย่างมีนัยส าคัญ (p0.05)
บทคัดย่อ (EN): Survey on catch, sediment gradient and scouring from 4 patterns of concrete block installation were conducted during October 2013 to May 2014 at coastal along Tapong Subdistrict, Maeng District, Rayong Province. Concrete block ( size 1.5 x 1.5 x 1.5 meter) sets of 8 25 35 and 80 pieces, in pattern 1, 2, 3 and 4 respectively were experimental designs to study. The catch rate were collected 12 times and sediment gradient of sea bottom and scouring of concrete block were 2 times observation. The results show that catch rate from pattern 1 and2 were low in average of 6.85-6.97 kilogram/trap and catch of patern 1 and 2 were not different significantly ( p>0.05) The catch rate from pattern 3 and 4 were higher than the others of average 9.51-10.67 kilogram/trap. In cases of abundance, found patern 1 2 3 and 4 were 23 32 29 and 31 species, respectively. Abundant species were Siganus javus Diagramma pictus Lutjanus vitta and L. ruselli . The kind and number in patern 1 and 2 were less than in pattern 3 and 4. And found that pattern 1 and 2 were lower average number of species and their number than the others. The sediment gradient were found mud and silt, fine sand, sand, course sand very corse sand gravel and shell were nearly composition in various pattern.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการจัดวางตามจำนวนแท่งคอนกรีตที่ต่างกัน ในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจังหวัดระยอง
กรมประมง
30 กันยายน 2557
กรมประมง
ประเมินผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณบ้านบ่อดาน อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ทัศนคติของชาวประมงพื้นบ้านต่อแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบ้านบ่อดาน อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา สภาวะการทำประมงพื้นบ้านในบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง การสะสมตะกั่วและทองแดงในฟองน้ำทะเล ดินตะกอน และน้ำทะเล บริเวณจังหวัดระยอง การปนเปื้อนโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมทางทะเลจังหวัดระยอง การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม และประชาคมปลาบริเวณแหล่งอาศัยขนาดใหญ่ จังหวัดระยอง ความชุกชุมของทรัพยากรปลาหมึกในเชิงเวลาบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บ้านบางขยะ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา อิทธิพลของฤดูกาลต่อการแพร่กระจายของหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง การทำประมงลอบปลาบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในจังหวัดภูเก็ต องค์ประกอบและความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณหาดทรายแก้วและอ่าวพร้าว อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก