สืบค้นงานวิจัย
ผลของการอบดินด้วยแสงแดดต่อสุขภาพของต้นกล้าและความต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว
อำนวย พงษ์พนัส - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: ผลของการอบดินด้วยแสงแดดต่อสุขภาพของต้นกล้าและความต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of soil solarization on rice seedling health and root knot nematode resistance affected growth and yield
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อำนวย พงษ์พนัส
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Amnuay Pongpanus
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มผลผลิตของข้าวโดยการพัฒนาความแข็งแรงของกล้าข้าว ในพื้นที่ที่มีไส้เดือนฝอยระบาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวมีผลผลิตข้าวและรายได้เพิ่มขึ้น วิธีการศึกษาเริ่มจากการเตรียมแปลงเพาะกล้าขนาด 10 ตารางเมตร จำนวน 2 แปลง คลุมดินแปลงหนึ่งด้วยพลาสติกใสเป็นเวลา 1 เดือน ส่วนอีกแปลงไม่คลุมดิน จากนั้นเอาพลาสติกออกปล่อยทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ แล้วทำการหว่านข้าวพันธุ์กข6 เมื่อต้นกล้าอายุได้ 30 วัน ทำการถอนเพื่อนำไปปักดำในแปลงปักดำขนาด 10*10 ตารางเมตร ทำการบันทึกข้อมูลการเกิดปมและความเสียหายของรากจากไส้เดือนฝอย ข้อมูลการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของข้าว ผลการทดลองพบว่า ค่าเฉลี่ยของจำนวนเมล็ดลีบของแปลงเพาะกล้าที่ไม่มีการอบดินด้วยแสงแดด มีค่ามากกว่าแปลงที่มีการอบดินด้วยแสงแดด ส่วนค่าเฉลี่ยของความสูงต้น ความยาวราก จำนวนต้นต่อกอ จำนวนรวงต่อกอ จำนวนเมล็ดดีและน้ำหนัก 1,000 เมล็ด ของแปลงเพาะกล้าที่มีการอบดินด้วยแสงแดด มีค่ามากกว่าแปลงที่ไม่มีการอบดินด้วยแสงแดด นอกจากนี้ จำนวนปมต่อต้นและความเสียหายของราก ในแปลงเพาะกล้าที่ไม่มีการอบดินด้วยแสงแดดมีค่ามากกว่าแปลงที่มีการอบดินด้วยแสงแดดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
บทคัดย่อ (EN): This research aims to increase rice grain yield by improving rice seedling health in Northeast, Thailand. Here soil-borne diseases, including nematodal diseases, are a partly problem and alleviation of it will contribute partly to the welfare of the farmers through increased rice production and cash income and contribute to the economic development of the region. Two nursery seedbeds of 10 square m were prepared. One seedbed covered with transparent plastic sheet for 1 month. After that, removed the plastic and left the soil surface in sunlight for 1 week for the solarization treatment. RD6 rice seeds were broadcasted and after 30 days old rice seedling was transplanted to paddy field with plot size of 10*10 m., and rice was harvested at maturity. The result showed that the average of unfilled grain of non-solarization treatment was more than solarization treatment. In contrast, the average of plant height, root length, tiller numbers and panicle numbers of solarization treatment were more than non-solarization treatment. The average number of galls and root damaged of non-solarization treatment were more than solarization treatment significantly.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/rd/search_detail/result/155821
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: Summaries only
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการอบดินด้วยแสงแดดต่อสุขภาพของต้นกล้าและความต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว
กรมการข้าว
2551
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
ความสัมพันธ์ระหว่างไส้เดือนฝอยรากปมข้าวกับการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวสาลี แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน การเติบโตของรากข้าวในระยะต้นอ่อนภายใต้สภาพขาดออกซิเจน การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวภายใต้ระดับปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ต่างกัน ผลของการไถกลบพืชปุ๋ยสดชนิดต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียวในดินจังหวัดพัทลุง อิทธิพลของกระแสลมต่อการเจริญเติบโตและการสูญเสียผลผลิตข้าว ศึกษาผลของการจัดการฟางวิธีต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตข้าวในระยะยาว

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก