สืบค้นงานวิจัย
อาหารเลี้ยงเชื้อและปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรครากขาวของยางพารา
อารมณ์ โรจน์สุจิตร - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: อาหารเลี้ยงเชื้อและปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรครากขาวของยางพารา
ชื่อเรื่อง (EN): Media and Factors Suitable for White Root Disease Fungus of Rubber
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อารมณ์ โรจน์สุจิตร
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาอาหารเลี้ยงเชื้อและสภาพแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา สาเหตุโรครากขาวของยางพารา (Rigidoporus lignosus) ในห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาต่อไป โดยทำการศึกษาอาหารเลี้ยงเชื้อ 7 ชนิด คือ PDA, OMA, MA, CMA, LBA, CZA และ PDYA ในสภาพแสงต่างกัน 5 สภาพ คือ แสงปกติ (กลางวัน-กลางคืน), มืดตลอด, แสง Fluorescent ตลอด, แสง UV 2 ชั่วโมงและแสงปกติ และแสง UV 2 ชั่วโมงและมืดตลอด พบว่าการเจริญเติบโตของเชื้อในสภาพแสงต่างกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ และชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อมีผลต่อการเจริญเติบโต โดยพบว่า อาหารเลี้ยงเชื้อที่เชื้อราสามารถเจริญได้ดี คือ OMA, PDA, PDYA และ MA แต่สภาพแสงและชนิดของอาหารจะไม่มีอิทธิพลร่วมกันต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราโรคราก เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น วัสดุในการจัดเตรียม ราคาและความสะดวกในเชิงการปฏิบัติแล้ว การเลี้ยงเชื้อราโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA บ่มเลี้ยงในสภาพแสงปกติ จะเหมาะสมที่สุดสำหรับการเลี้ยงเชื้อราในสภาพห้องปฏิบัติการโดยทั่วไป
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
อาหารเลี้ยงเชื้อและปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรครากขาวของยางพารา
การยางแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน การเสริมสร้างความต้านทานของต้นยางพาราต่อการเข้าทำลายเชื้อราโรครากขาว พืชร่วมยางที่เป็นพืชอาศัยของเชื้อราโรครากขาวของยางพารา การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความต้านทานต่อเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรครากขาวในยางพารา การควบคุมเชื้อรา Rigidoporus lignosus สาเหตุโรครากขาวในยางพารา (Havea brasiliensis Muell. Arg) พืชร่วมบางชนิดที่เป็นพืชอาศัยเชื้อโรครากขาวของยางพารา การเจริญของเชื้อ Macrophomina phaseolina ในส่วนต่าง ๆ ของพืชภายหลังการติดเชื้อของราก ศักยภาพของแม่ปุ๋ยบางชนิดต่อการยับยั้งและป้องกันการเกิดโรครากขาวของยางพารา สาเหตุจากเชื้อรา Rigidoporus microporus ในยางปลูกใหม่ ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นโรทาล่า

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก