สืบค้นงานวิจัย
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำชลประทานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน จังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวประภาพรรณ ซื่อสัตย์, ชวลี เฌอกิจ, ประภาพรรณ ซื่อสัตย์, วศัน สดศรี - กรมชลประทาน
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำชลประทานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อเรื่อง (EN): Factors Affecting The Success of Irrigation Water Management On the Basis of Sufficiency Economy, Case Study of Suphan Buri’s Water Users Group
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ:
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Miss.Prapapan Suesat
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: นายวศัน สดศรี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Mr.Wasan Sodsri
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่: อื่นๆ
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ: ความมั่นคง
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำและการชลประทาน
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 5530023
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 63969
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 396,000
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555
เอกสารแนบ: https://drive.google.com/file/d/1YaKHZV5FijC6EozldOGw2ho5gAvnlz2K/view?usp=share_link
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดสุพรรณบุรี
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2555
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2555
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: สำนักวิจัยและพัฒนา
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: Approved for entry into archive by รดา รุจณรงค์ (กรมชลประทาน) (rada_ru@rid.go.th) on 2017-10-03T03:17:56Z (GMT) No. of bitstreams: 0
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำชลประทานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักวิจัยและพัฒนา
2555
เอกสารแนบ 1
กรมชลประทาน
คู่มือการบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ พร้อมจัดฝึกอบรมและให้ค้าแนะนำกลุ่มผู้ใช้น้ำ ของสำนักงานชลประทานที่ 9 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน ก้าวสู่ความสำเร็จการบริหารจัดการชลประทาน โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ความจำเป็นของการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน การบำรุงรักษาโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน การจัดตั้งและบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน การบริหารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กรณีศึกษา: โครงการ “หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย” ในจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรี การศึกษาปัญหาการกระจายตัวของดินในเขตชลประทานจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา : พื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ด้วยแนวคิด วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ กรณีศึกษา มะม่วงน้ำดอกไม้ของชุมชนดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก